Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
28

2013-12-19
Ku2013/1909/KA
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Box 16176
103 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Riksdagen har beslutat om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa kostnader som sammanhänger med underhåll och renovering av Nationalmuseums huvudbyggnad.

Myndigheten ska därutöver följa arbetet med renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad och analysera och redovisa möjligheterna till samordning och lösningar som kan främja en effektiv framtida verksamhet vid museet.

Regionalt utfall

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Utställningsersättning

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2014 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Prognoser 2014–2018

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

2

Organisationsstyrning

Transportverksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugen Waldemarsudde och Moderna museet har i en skrivelse till regeringen meddelat att myndigheterna avser att upphöra med sitt fasta samarbete kring transportverksamheten. Av detta skäl har 1 000 000 kronor överförts från Moderna museets anslag till Nationalmuseum med Prins Eugen Waldemarsuddes anslag fr.o.m. 2014.

3

Uppdrag

Publik verksamhet under renoveringsperioden

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska under renoveringsperioden årligen redovisa den planerade publika verksamheten som större utställningsprojekt, verksamhet i tillfälliga lokaler och mer omfattande utlån. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 mars 2014.

Centralmuseernas samverkan

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska tillsammans med övriga centralmuseer redovisa hur arbetet fortskrider med att förstärka samarbetet i enlighet med centralmuseernas slutrapport av uppdraget Ku2010/552/KT. En gemensam redovisning ska senast den 16 juni 2014 lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde142 115
ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram)142 115

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Av anslagsposten ska minst 12 195 000 kronor användas för Prins Eugens Waldemarsudde.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.24 2633 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2511 843
2014-02-2511 843
2014-03-2511 843
2014-04-2511 843
2014-05-2511 843
2014-06-2511 843
2014-07-2511 843
2014-08-2511 843
2014-09-2511 843
2014-10-2511 843
2014-11-2511 843
2014-12-2511 842
Summa142 115
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum-42401 2001 2000-424
Försäljning av varor Prins Eugens Waldemarsudde4 6831007 1006 3008005 583
Undersökningar, utredningar och andra tjänster0015015000
Summa4 2591008 4507 6508005 159
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0018 400018 40018 400
Övrigt0010 450010 45010 450
Summa0028 850028 85028 850
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Ett ackumulerat överskott avseende försäljning av Waldemarsudde-
krukan för Prins Eugens Waldemarsudde får användas för att finansiera myndighetens övriga verksamhet.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Claes Eriksson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun