Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
23

2013-12-19
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Myndigheten för kulturanalys
Box 120 30
102 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för kulturanalys verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Myndigheten för kulturanalys och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2014–2018

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2014 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

3

Uppdrag

Besöksutveckling för museer

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål. Redovisningen ska innehålla:

  • antal besök per månad, samt för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
  • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent samt fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
  • uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift.

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete.

En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kultur-
departementet) senast den 1 maj 2015.

Officiell statistik, kulturvanor och indikatorer

Myndigheten ska utveckla den officiella statistiken inom kulturområdet till att även innefatta bild och form samt scenkonst. Vidare ska myndigheten genomföra kulturvaneundersökningar med särskild redovisning av barns och ungas kulturvanor samt utveckla kvalitativa och kvantitativa indikatorer för kulturområdet.

Förslag till utvärdering av kulturverksamhet inom folkbildningen

Myndigheten för kulturanalys ska lämna förslag på hur en regelbunden utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen ska kunna utformas. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet (Kultur-
departementet och Utbildningsdepartementet) senast den 28 november 2014. Förslaget ska bidra till Regeringskansliets bedömning av hur den samlade utvärderingen av folkbildningen ska genomföras. För uppdraget får myndigheten rekvirera högst 300 000 kronor från Kammarkollegiet. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, anslagspost 2 Utvärdering av folkbildningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys15 362
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)15 362

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.14613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)952
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 841
2014-04-253 841
2014-07-253 841
2014-10-253 839
Summa15 362
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0020020000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för kulturanalys får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Claes Eriksson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UC
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
samtliga landsting