Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
35

2013-12-19
Ku2013/2081/KA
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Forum för levande historia ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar. 

Prognoser 2014–2018

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i för-
hållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober 

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2014 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Forum för levande historia ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Regionalt utfall

Forum för levande historia ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

3

Uppdrag

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Forum för levande historia ska i årsredovis-
ningen redovisa resultaten av utvecklingen och spridningen av boken och av relaterat analogt eller digitalt material.

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Forum för levande historia har på regeringens uppdrag under 2013 tagit fram ett digitalt metodmaterial med utgångspunkt i vittnesmål från Förintelsen, kommunismens brott och andra brott mot mänskligheten, i syfte att stärka den demokratiska medvetenheten hos unga. Forum för levande historia ska under 2014 verka för att metodmaterialet sprids och kommer till användning inom grund- och gymnasieskolan.

För genomförandet av uppdraget får Forum för levande historia disponera 500 000 kronor för 2014 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 26 Handlingsplan – del till Forum för levande historia. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 december 2014. I redovisningen ska en ekonomisk slutredovisning ingå.

Motverka homofobi och transfobi bland unga

Forum för levande historia får i uppdrag att utveckla utbildningsmaterial i syfte att motverka homofobi och transfobi bland unga. Arbetet ska utgå från hur historien kan fungera som utgångspunkt för ett samtal med unga om demokrati, intolerans och mänskliga rättigheter. Genom att utgå från brott mot mänskligheten i historien ger myndigheten ungdomar möjlighet att reflektera över dagens samhällsutmaningar såsom intolerans. Uppdraget ska ske i samråd med organisationer som företräder hbt-personer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknads-
departementet) senast den 1 juni 2015. För uppdraget får 500 000 kronor användas från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 4.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:5

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia43 787
ap.1Forum för levande historia (ram)43 787

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av International Holocaust Rememberance Alliance.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:5 Forum för levande historia
ap.11 3143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-253 649
2014-02-253 649
2014-03-253 649
2014-04-253 649
2014-05-253 649
2014-06-253 649
2014-07-253 649
2014-08-253 649
2014-09-253 649
2014-10-253 649
2014-11-253 649
2014-12-253 648
Summa43 787
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Forum för levande historia

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Forum för levande historia får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Helene Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utrikesdepartementet/FMR
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK
Justitiedepartementet/D
Utbildningsdepartementet/S
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Statens skolverk
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun