Utrikesdepartementet


Protokoll
I:11
vid regeringssammanträde
2013-12-12
UF2013/75605/UD/PLAN
(delvis)
UF2013/76265/UD/NIS

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 5, bet. 2013/14:UU1, rskr. 2013/14:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut34 660
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)34 660
Disponeras av Kammarkollegiet9 889
ap.8Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning (ram)1 563
ap.9Säkerhetspolitisk forskning (ram)8 326
Disponeras av Svenska institutet450
ap.2Projektstöd - Raoul Wallenberg (ram)450

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Projektstöd - Raoul Wallenberg

Svenska institutet ska stödja och medverka i relevanta projekt som uppmärksammar Raoul Wallenbergs minne och gärning samt det svenska engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati.

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslagsposten får användas för finansiering av Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor med högst 19150 tkr. Medel på anslagsposten får i övrigt användas för finansiering av följande program: kärnvapen (ca 9200 tkr), biologiska vapen (ca 2500 tkr), kemiska vapen (ca 1900 tkr), rymd- och missilfrågor (ca 750 tkr) samt övriga frågor (ca 1100 tkr), i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut (Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor). Programmet på området kärnvapen ska inrymma inledande arbete för att utveckla nästa generations SAUNA-system för detektion av kärnsprängningar samt utvecklingsarbete för att förbättra tillförlitlighet och prestanda hos det existerande SAUNA-systemet.

ap.8 Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m. på området nedrustning och icke-spridning. Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.9 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning och studier av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik, inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet, och seminarieverksamhet i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. 

2. Av anslagsposten får högst 3 700 000 kronor användas inom ramen för det särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet enligt överenskommelse mellan Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medel utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet kvartalsvis med en fjärdedel i början av januari, april, juli och oktober.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
ap.20Inget0
ap.41 040Inget0
ap.8297Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 888
2014-02-252 888
2014-03-252 888
2014-04-252 888
2014-05-252 888
2014-06-252 888
2014-07-252 888
2014-08-252 888
2014-09-252 888
2014-10-252 888
2014-11-252 888
2014-12-252 892
Summa34 660
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
Utdrag till

Statsrådsberedningen Internrevision
Utrikesdepartementet EC
Utrikesdepartementet SP
Utrikesdepartementet RS
Utrikesdepartementet PLAN
Utrikesdepartementet EKO
Finansdepartementet BA
Försvarsdepartementet ESL
Försvarsdepartementet SSP
Försvarsdepartementet MFU
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenska Institutet
Utrikespolitiska institutet