Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2013-12-19
Ju2013/8521/KO
Ju2013/8661/KO(delvis)
Konsumentverket
Box 48
651 02 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 18, bet. 2013/14:CU1, rskr. 2013/14:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Konsumentverket ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

Övrig återrapportering

Ökat konsumentskydd på finansmarknaden

Konsumentverket ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Genomförande av miljöarbetet

Konsumentverket ska redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till att uppfylla generationsmålet i miljöarbetet och relevanta miljökvalitetsmål, och hur arbetet med att integrera miljöarbetet i verksamheten fortlöper. 

Genomförande av den nationella innovationsstrategin

Konsumentverket ska, inom ramen för sitt verksamhetsområde, samverka med Verket för innovationssystem och rapportera kring Konsumentverkets bidrag till att uppnå målen i genomförandet av den nationella innovationsstrategin.

3

Uppdrag

Läget för svenska konsumenter

Konsumentverket ska senast den 30 april 2015 presentera en rapport som beskriver konsumenternas situation på olika marknader, lyfter fram de viktigaste problemen och möjligheterna samt föreslår åtgärder som enligt myndighetens bedömning behöver vidtas. Målgruppen för rapporten ska vara regeringen, andra myndigheter, näringslivet och en intresserad allmänhet. Rapporten redovisas efter samråd med relevanta myndigheter.

Hållbar konsumtion

Konsumentverket ska, efter samråd med Naturvårdsverket, redovisa vilka åtgärder inom myndighetens verksamhetsområde som kan utgöra underlag till ett fortsatt strategiskt arbete om hållbar konsumtion. Arbetet ska relatera till Naturvårdsverkets fördjupade utvärderingar av miljömålen (rapport 6500 och 6557). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 september 2014.

Dator- och internetrelaterade bedrägerier

De senaste åren har det skett en stor ökning av dator- och internetrelaterade bedrägerier. Konsumentverket ska mot den bakgrunden inventera möjliga åtgärder inom myndighetens ansvarsområde för att förebygga att konsumenter drabbas av dator- och internetrelaterade bedrägerier och med detta som grund vidta nödvändiga åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 november 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:2

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket125 369
ap.1Konsumentverket (ram)119 619
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)2 750

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Konsumentverket

Minst 1 500 000 kronor av anslagsposten ska användas för en förstärkt tillsyn på finansmarknaden.

Minst 500 000 kronor av anslagsposten ska användas för arbete med överskuldsättningsfrågor.

Minst 4 000 000 kronor av anslagsposten ska användas för utveckling av en konsumentupplysningstjänst i samarbete med övriga berörda aktörer. Konsumentinformation inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag ska utgöra en del av tjänsten.

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Anslagsposten ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete såsom projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att inrätta och tillhandahålla en webbaserad tjänst med information om kostnader för remitteringar enligt regeringsbeslut den 19 december 2013 med uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar (Ju2013/8747/KO).

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Anslagsposten ska användas för Socialstyrelsens drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition till Socialstyrelsen.

2:5

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket17 459
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)12 059

Villkor för anslag 2:5

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Anslagsposten ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:2 Konsumentverket
ap.16 2683 %0
ap.203 %0
ap.30Inget0
ap.403 %0
2:5 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9362Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-0315 718
2014-02-019 968
2014-03-019 968
2014-04-019 968
2014-05-019 968
2014-06-019 968
2014-07-019 968
2014-08-019 968
2014-09-019 968
2014-10-019 968
2014-11-019 968
2014-12-019 971
Summa125 369
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Konsumentverket
2:2 ap.2Deltagande i standardiseringsarbete
2:2 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:2 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för Konsumentverkets webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska istället finansieras från anslag 2:2 Konsumentverket (Ramanslag) ap. 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket har tillgång till medel under utgiftsområde 22 Kommunikationer och anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag), ap. 1 Kammarkollegiet (ram) till Kammarkollegiets disposition.

På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, EMA, PO
Utrikesdepartementet, FIM, USTYR
Socialdepartementet, FH
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, FMA
Miljödepartementet, MM, KE, S
Näringsdepartementet, FIN, MK, TE, ITP
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Kronofogdemyndigheten
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Sida
Socialstyrelsen
Tillväxtverket
Trafikverket
Verket för innovationssystem