Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2013-12-12
Ju2013/8366/Å
Ju2010/9084/Å
Ju2013/8610/KRIM (delvis)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har beslutat om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 4, bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Därutöver ska Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden redovisa följande. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder för att förbättra effektiviteten och kvaliteten

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Redovisningen ska även innefatta de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande samt en beskrivning av vilken beredskap myndigheten har för att hantera extraordinära händelser i verksamheten. 

Kompetensförsörjning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa en god kompetensförsörjning inom myndigheten på såväl kort som lång sikt.

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Tillsyn avseende användningen av hemliga tvångsmedel

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa hur myndigheten under 2013 har bedrivit sin tillsynsverksamhet avseende de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Myndigheten ska särskilt redovisa vilka iakttagelser som har gjorts i fråga om Polisens och Tullverkets inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. Redovisning ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2014. (Ju2012/4411/Å)

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden18 272
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)18 272

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.15483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 700
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 523
2014-02-251 523
2014-03-251 523
2014-04-251 523
2014-05-251 523
2014-06-251 523
2014-07-251 523
2014-08-251 523
2014-09-251 523
2014-10-251 523
2014-11-251 523
2014-12-251 519
Summa18 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jenny Odeborn
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Justitiekanslern
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Rikspolisstyrelsen
Datainspektionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Tullverket