Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2013-12-19
S2011/5472/FST
S2013/6770/FST
S2013/9047/SAM (delvis)
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.

 

Överenskommelser

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2014 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Socialstyrelsen:  

 • nationella läkemedelsstrategin
 • förbättrad patientsäkerhet
 • fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (Kömiljarden)
 • en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
 • stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
 • insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess (sjukskrivningsmiljarden)
 • implementering av barnkonventionsstrategin
 • kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
 • utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg
 • stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område
 • fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
 • stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

 

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

3

Uppdrag

Hälso- och sjukvård och Folkhälsa

1. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 31 januari, rapportera bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.

2. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna samt för rekvisitionsläkemedel. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 1 oktober, inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år.

3. Socialstyrelsen ansvarar i enlighet med regeringsbeslut I:18 den 23 juni 2010 (dnr S2010/4935/FS) för att den nationella funktionen för sällsynta diagnoser fullföljer sitt uppdrag med att samordna, koordinera och sprida information inom området sällsynta sjukdomar. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2014 redovisa den verksamhet som funktionen bedriver och hur den utvecklas samt en bedömning av hittills uppnådda resultat. I bedömningen ska synpunkter från verksamhetens avnämare vägas in. I uppdraget ingår också att redovisa vilka åtgärder Socialstyrelsen avser att vidta för att sluta de avtal som krävs för att upprätthålla en funktion för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta diagnoser även efter 2014.

4. Socialstyrelsen ska efter utlysning betala ut totalt 48 000 000 kronor för fortsatt arbete med regionala cancercentrum (RCC). Medlen ska fördelas lika efter tidigare ansökan från de landsting som avser att samverka inom respektive RCC eller från landstingens samverkansorgan, i enlighet med regeringsbeslut I:3 den 14 juni 2012 (dnr S2012/4379/FS). Socialstyrelsen får utbetala medlen engångsvis. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 48 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2014. Av rapporten ska framgå RCC:s användning av tilldelade medel för 2013 och Socialstyrelsens arbete med att fördela och betala ut medel för 2014. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen och det diarienummer som detta beslut har.

5. Socialstyrelsen ska fortsätta sitt arbete för att stärka cancervården. För det första ska Socialstyrelsen fortsatt följa upp huvudmännens uppbyggnad av de regionala cancercentrumen (RCC), i enlighet med regeringsbeslut I:3 den 14 juni 2012 (dnr S2012/4379/FS). Syftet är att genom dialog stödja och stimulera arbetet. Uppföljningen ska ske i form av platsbesök på respektive RCC under 2014. Målsättningen med platsbesöken är att utifrån RCC-kriterierna dokumentera hur arbetet med uppbyggnaden fortlöper, att identifiera styrkor och svagheter och att följa upp effekterna av RCC-etableringen ur olika intressentperspektiv. Socialstyrelsen ska redovisa denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 februari 2015.

För det andra ska Socialstyrelsen tillämpa den modell som tagits fram för bedömning, införande och uppföljning av nationella screeningprogram, på livmoderhalscancer. Uppdraget ska genomföras i samråd med de sex regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting samt företrädare för huvudmän, profession och cancerpatienter. Socialstyrelsen ska lämna en rapport senast den 31 december 2014.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande, samt arbete med att fördela medel till RCC, använda 3 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, varav 2 000 000 kronor från anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård och 1 000 000 från anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen och det diarienummer som detta beslut har.

6. Socialstyrelsen ska under 2014 genomföra ett uppdrag inom patientsäkerhetsområdet som omfattar följande delar:

Socialstyrelsen ska redovisa en årlig lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2014 respektive senast den 15 april 2015, i enlighet med regeringsbeslut I:25 från den 22 december 2010 (dnr S2010/9220/FS), I:1 från den 9 juni 2011 (dnr S2010/9220/FS) och I:2 från den 14 juni 2012 (dnr S2010/9220/FS) angående uppgifter inom patientsäkerhetsområdet. Socialstyrelsen ska i detta avseende redovisa resultat av arbete med att utveckla uppföljningen av förekomsten av vårdskador med hjälp av strukturerad journalgranskning.

Socialstyrelsen ska ansvara för den samlade uppföljningen av överenskommelsen om förbättrad patientsäkerhet mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för 2014 (dnr S2013/8790/FS), i enlighet med regeringsbeslut I:25 från den 22 december 2010 (dnr S2010/9220/FS) angående uppgifter inom patientsäkerhetsområdet. Härvidlag ska Socialstyrelsen sammanställa en samlad bedömning av uppfyllandet av samtliga krav och indikatorer i överenskommelsen, efter landstingens genomförande. Vid behov ska Socialstyrelsen göra stickprovskontroller hos landstingen för att säkerställa att erforderliga krav på kvalitet och innehåll är uppfyllda. Socialstyrelsen ska själv bedöma överenskommelsens grundkrav avseende patientsäkerhetsberättelse. Uppföljning sker genom den självdeklaration som Socialstyrelsen utformar. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting ska inkomma med underlag för bedömning av uppfyllandet av resterande delar. Den samlade bedömningen kommer att ligga till grund för fördelningen av den prestationsbaserade ersättningen. Socialstyrelsen ska samråda med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen ska redovisa denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2014. 

Socialstyrelsen ska bidra till vidare tillgängliggörande av patienthandboken Min guide till säker vård, som en fortsättning på tidigare uppdrag, i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 10 november 2011 (S2009/9126/FS) angående fortsatt utveckling av patienthandboken om patientsäkerhet. Socialstyrelsen ska ansvara för lagerhållning och distribution av patienthandboken. Därutöver ska Socialstyrelsen, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, verka för användning av handboken inom hälso- och sjukvården, varvid möjligheterna till att använda olika elektroniska media särskilt ska beaktas. Socialstyrelsen ska redovisa denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2014. 

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 4 500 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för respektive ovan nämnda regeringsbeslut, regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen och det diarienummer som detta beslut har.

7. Socialstyrelsen ska genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar enligt följande.

Socialstyrelsen ska för det första genomföra en fördjupad utvärdering av den svenska sjukvården av astma och KOL. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2015.

För det andra ska Socialstyrelsen genomföra en fördjupad utvärdering av vården av multipel skleros och Parkinsons sjukdom samt utarbeta riktlinjer för området. I uppdraget ingår att ta fram målnivåer i enlighet med den modell som har utvecklats inom cancerområdet. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2016 och slutredovisas senast den 1 december 2016.

För det tredje ska Socialstyrelsen utarbeta målnivåer för rörelseorganens sjukdomar enligt den modell som har utvecklats inom cancerområdet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 januari 2015.

För det fjärde ska Socialstyrelsen lämna en årlig lägesrapport om utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar. I uppdraget ingår att identifiera vilka kroniska sjukdomar samt vilka indikatorer som är relevanta att följa upp på området. I den första rapporten ska grund och struktur för den fortsatta rapporteringen redovisas. I uppdraget ingår också att lämna förslag till insatser för att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar. Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2014, 2015, 2016 och 2017.

Socialstyrelsen får för uppdragens genomförande använda 6 530 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen och det diarienummer som detta beslut har.

8. Socialstyrelsen ska inom ramen för ett nytt samlat uppdrag inom området psykisk ohälsa fortsätta med de uppdrag som framgår nedan och med preciseringar som anges i punkterna. Dessutom ska Socialstyrelsen genomföra ytterligare insatser inom ramen för uppdraget i enlighet med vad som framgår nedan. Arbetet ska bedrivas samordnat och bidra till att uppfylla långsiktiga mål och relevanta delmål i regeringens Plan för psykisk ohälsa. 

a) Under 2014 ska Socialstyrelsen göra följande insatser i uppdraget om insatser inom området psykisk ohälsa (S2012/3905/FS):

• Ta fram produkter för kunskapsutveckling och tillämpning med utgångspunkt i den plan som Socialstyrelsen redovisade den 15 september 2013 i sin delrapportering av uppdraget.

• Utveckla grunddata och indikatorer genom att avgränsa och definiera målgruppen barn och unga samt ange vilka uppföljningsområden som är relevanta.

• Analysera och bedöma behovet av kunskapsstödjande insatser som behövs för att åtgärda de brister myndigheten identifierat i juni 2013 i uppföljningen av de nationella riktlinjerna inom området psykisk ohälsa och redovisa en tidsplan för fortsatta uppföljningar.

• Analysera och bedöm hur utdata till kommuner och landsting kan utvecklas och förbättras så att huvudmännen kan vidta nödvändiga förbättringar utifrån iakttagelser i uppföljningar.

b) Under 2014 ska Socialstyrelsen göra följande insatser i uppdraget att tillsammans med Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa (S2013/1667/FS):

• Påbörja arbetet med minst ytterligare en kunskapsstödjande produkt i form av vägledning, nationella riktlinjer eller liknande utifrån de behov som identifierats i den myndighetsgemensamma behovsinventering som ska göras i enlighet med uppdraget (S2013/1667/FS). Planen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2014.

• Färdigställa implementeringsstöd i form av t.ex. särskilda utbildningssatsningar, webbaserad information, kortversioner av riktlinjer eller liknande på minst ett område som identifierats i den myndighetsgemensamma behovsinventeringen och där det finns ett samarbete med huvudmännen om hur det ska införas i verksamheterna.

c) Under 2014 ska Socialstyrelsen genomföra insatserna i uppdraget att utreda en utökad rapporteringsskyldighet till patientregistret inom psykiatrisk vård (S2013/6129/FS) inom ramen för detta samlade uppdrag.

De nya insatserna Socialstyrelsen ska genomföra är att, efter samråd med Socialdepartementet, redovisa vissa data som kan användas i styrning och uppföljning av övergripande mål och delmål i Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Myndigheten ska även löpande bistå Socialdepartementet i frågor som rör grundkrav och prestationer i 2014 års överenskommelse mellan Socialstyrelsen och SKL. Detta ska bland annat ske genom att myndigheten tar fram och informerar om bedömningskriterier, ger goda exempel, gör förhandsbedömningar i enlighet med vad som gäller för 2014 års överenskommelse, samt bedömer om grundkrav och prestationsmål har uppnåtts.

Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med samordningsfunktionen för regeringens plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO) på Socialdepartementet. I uppdraget ska Socialstyrelsen även samråda med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I det arbete som rör tidiga insatser till barn och unga ska även samråd ske med Statens skolverk.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 14 000 000 kronor under 2014 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Till Socialstyrelsens disposition.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdragen S2013/1667/FS, S2012/3905/FS och S2013/6129/FS till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i enlighet med vad som följer av dessa uppdrag.

Uppdragen att redovisa vissa data och bistå Socialdepartementet inom ramen för överenskommelsen inom området psykisk ohälsa ska slutredovisas senast den 30 november 2014.

Redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen och det diarienummer som detta beslut har och redovisa hur tilldelade medel har använts.

9. Socialstyrelsen fick den 18 mars 2010 i uppdrag att senast den 31 december 2010 upphandla ett omsättningslager av antibiotika för beredskapsändamål, regeringsbeslut III:4 den 18 mars 2010 (dnr S2009/9115/FH). Enligt Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012, uppdrag 4 under Folkhälsa (dnr S2011/11229/VS), ska en slutredovisning och utvärdering av uppdraget lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2014. För att slutredovisningen även ska kunna omfatta en uppskattning av det framtida behovet av antibiotika i händelse av en pandemi förlängs tiden för uppdraget. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast 31 mars 2014.

10. Socialstyrelsen ska följa upp den verksamheten som bedrivits inom ramen för kompetenscentrum inom tandvårdsområdet. Syftet med uppdraget är att skapa tydlighet och bättre förutsättningar för regeringen att styra medel avsedda för statsbidrag till kompetenscentrum inom tandvårdsområdet. Uppföljningen ska omfatta den verksamhet som bedrivits med statsbidrag och en analys ska göras av hur väl syftet med statsbidraget har uppnåtts. Socialstyrelsen ska vidare lämna förslag på kriterier för fördelning av statsbidraget samt förslag på genomförande av regelbunden uppföljning av verksamheten framgent. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2014. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen och det diarienummer som detta beslut har.

11. Socialstyrelsen ska genomföra pilotprojekt för att testa, utvärdera och vid behov uppdatera utbildningsmaterialet "Att mötas i hälso- och sjukvård" under 2014, i enlighet med förslag till pilottest i redovisning den 26 november 2013 avseende uppdrag i regeringsbeslut I:7 den 20 juni 2012 (dnr S2012/4531/FS). Avstämningar ska göras med Regeringskansliet (Socialdepartementet). Arbetet ska slutredovisas senast den 1 december 2014 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen och det diarienummer som detta beslut har.

12. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen ska tillsammans stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet inom ramen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheterna ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2015.

13. Landstingen ersätts enligt överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting för utfärdande av fördjupade medicinska utredningar som Försäkringskassan beställer (särskilt läkarutlåtande, teambaserad utredning, aktivitetsförmågeutredning) och för behandlingarna som ingår i rehabiliteringsgarantin (kognitiv beteendeterapi, multimodal rehabilitering). Socialstyrelsen ska analysera och beräkna vilka faktiska kostnader som landstingen har för dessa utredningar och behandlingar. Försäkringskassan ska bistå Socialstyrelsen i detta arbete.

I uppdraget ingår bland annat att redogöra för tidsåtgången för respektive utredning och behandling, dvs. tidsåtgången för läkare och övrig personal att genomföra och administrera fördjupade medicinska utredningar och behandlingar som omfattas av rehabiliteringsgarantin. I uppdraget ingår även att ta ställning till hur dagens ersättningar förhåller sig till de faktiska kostnader som landstingen har för dessa utredningar och behandlingar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

14. För att stimulera landstingen att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen har staten under en rad år gett hälso- och sjukvården ekonomiska incitament. För att få ökad kunskap om hur sjukskrivningsfrågorna hanteras idag ska Försäkringskassan och Socialstyrelsen i samarbete göra en systematisk kartläggning av hur de olika landstingen arbetar med sjukskrivningsfrågan på olika nivåer inom hälso- och sjukvården. I detta arbete ingår exempelvis att kartlägga:

 • omfattningen på utbildningen i försäkringsmedicin,
 • om sjukskrivningsprocessen ingår i landstingens ledningssystem på vårdgivar- och verksamhetsnivå,
 • om sjukskrivningsfrågan är integrerad i det löpande linjearbetet eller drivs i projektform.

Myndigheterna ska också analysera och klargöra faktorer som bedöms ha betydelse för i vilken omfattning sjukskrivningsfrågan blir en integrerad del på olika nivåer inom hälso- och sjukvården. Myndigheterna ska vid behov samråda med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

Socialstyrelsen får för att genomföra uppdrag 14 och 15 använda 3 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvård.  Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.

15. Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i Försäkringskassans uppdrag att ansvara för beräkning, uppföljning och utbetalning avseende villkor 2 i den s.k. sjukskrivningsmiljarden, det vill säga den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2014-2015. Försäkringskassan ska följa upp villkoren och besluta om redovisningskraven. Avseende villkor 2 i överenskommelsen beslutar Försäkringskassan om redovisningskrav och uppföljning av villkoret efter samråd med Socialstyrelsen.

16. Socialstyrelsen ska tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting arbeta fram en informatisk och teknisk lösning vilken möjliggör informatisk och teknisk integration med det Försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) samt en teknisk lösning för direktåtkomst av registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i hälso- och sjukvården (HoSp), i enlighet med villkor 5 i överenskommelsen som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015. En sådan integrering och direktåtkomst är idag inte möjlig med den nuvarande tekniska lösningen som det försäkringsmedicinska beslutsstödet (FMB) och registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) har. Socialstyrelsen ska därför utreda, utveckla och driftsätta en teknisk plattform, samt vidareutveckla FMB för att göra det möjligt att via standarden ”Regelverk för interoperabilitet i vården” (RIV) för Hälso och sjukvårdens journalsystem och system för intygsskrivande, tekniskt och informatiskt, ansluta och integrera mot det nyutvecklade beslutsstödet. Vidare att enligt ovan beskriven princip och inom ramen för gällande lagstiftning också möjliggöra direktåtkomst till och vidareutveckla HoSp för offentlig vård. Uppdraget ska återrapporteras i enlighet med återrapporteringskraven i villkor 5 i överenskommelsen om den s.k. sjukskrivningsmiljarden 2014-2015.

 

Funktionshinder

1. Socialstyrelsen får i uppdrag att upphandla en utbildning för handläggare som prövar ansökningar om LSS-insatser. Upphandlingen ska göras hos universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. I uppdraget ingår att upphandla en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska länkas till sådan högskoleutbildning på grundnivå som ett universitet eller en högskola har examenstillstånd för. Vidare ska utbildningen omfatta 7,5 högskolepoäng med tonvikt på den allmänna inriktningen i LSS samt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska genomföras under en termin och kostnaden ska inte överskrida 15 000 kr per plats för hela kursen. Satsningen på utbildningen är tidsbegränsad och inleds under 2014 och avslutas vid årsskiftet 2016/2017. Socialstyrelsen ska årligen lämna en lägesrapport den 1 november och en slutrapport den 15 april 2017. Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges kommuner och landsting samt berörda brukarorganisationer. Socialstyrelsen disponerar för uppdragets genomförande 2014, 3 610 000 miljoner kronor. Kostnaderna ska belasta Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 8 Övrig verksamhet.

2. Socialstyrelsen får i uppdrag att vidareutveckla kunskapsstöd kring hjälpmedelsverksamheten och hjälpmedelsförskrivningen i landsting och kommuner. Uppdraget ska slutredovisas 15 december 2015. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2014. Delredovisningen ska innehålla genomförda insatser samt resultat och förslag på vidare åtgärder för att implementera och sprida resultaten. För uppdragets genomförande under 2014 disponerar Socialstyrelsen 2 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 8 Övrig verksamhet.

Äldreområdet

1. Socialstyrelsen ska fortsätta att besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem, i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV. Kommuner som inte tidigare har ansökt om stimulansmedel ska prioriteras. Därutöver ska kommuner som på olika sätt fokuserar på kvalitetsaspekter prioriteras, t.ex. genom att förstärka upphandlingskompetens och/eller uppföljningsrutiner eller genom att utveckla nya metoder för att stärka brukarperspektivet. Intensifierad samverkan över kommungränsen eller mellan olika huvudmän i syfte att öka mångfald och en mer sammanhållande vårdkedja ska också prioriteras. Det sistnämnda gäller för samtliga kommuner, oavsett om man tidigare har erhållit stimulansbidrag eller inte. I övrigt ska Socialstyrelsen ange de närmare villkor som ska vara uppfyllda för att kommunerna ska medges bidrag samt om övrigt innehåll i ansökan. Redovisning av 2014 års utbetalade medel och en slutlig redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialsdepartementet) senast den 1 juli 2015. För 2014 ska 16 000 000 kronor användas. Av dessa medel disponerar Socialstyrelsen 1 000 000 kronor för att täcka egna kostnader i anslutning till uppdraget. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 14 Insatser för ökad valfrihet.

2. Socialstyrelsen ska ansvara för uppföljning av verksamheterna vid nationella kompetenscentrumen Svenskt Demenscentrum respektive Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Socialstyrelsen ska även fördela 5 500 000 kronor till Svenskt Demenscentrum och 7 500 000 kronor till Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.  Socialstyrelsen ska senast den 31 mars 2015 återrapportera 2014 års verksamhet inklusive en ekonomisk redovisning till regeringskansliet (Socialdepartementet). Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 9 Nationella kunskapscentra.

3. Socialstyrelsen ska ta fram och sprida underlag som kan vara till stöd för kommuner och enskilda verksamheter i deras arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete när det gäller tillhandahållande av trygghetslarm samt åtgärdande av larm. Underlaget ska vara klart senast den 1 oktober 2015 och spridas via lämpliga kanaler, bl.a. i samverkan med SKL. Socialstyrelsen ska senast den 1 november 2015 återrapportera till regeringen om hur uppdraget genomförts. För uppdragets genomförande disponerar Socialstyrelsen 2 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

4. Socialstyrelsen ska under 2014 besluta om, fördela och utbetala sammanlagt 96 000 000 kronor i prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier. Prestationsersättningen kommer att utbetalas utifrån två olika kriterier.

För kommuner som tidigare ansökt kan prestationsersättning erhållas för:

 • att ha utformat och inrättat minst tre lokala värdighetsgarantier med stöd av Socialstyrelsens vägledning, till Socialstyrelsen lämnat in en av Socialstyrelsen godkänd plan för hur dessa garantier ska följas upp samt lämnat in resultatet av sin uppföljning till Socialstyrelsen.

För kommuner som ansöker för första gången om att utforma och inrätta lokala värdighetsgarantier kan prestationsersättning erhållas för:

 • att ha utformat och inrättat minst tre lokala värdighetsgarantier med stöd av Socialstyrelsens vägledning och lämnat in en plan för hur dessa garantier ska följas upp.

För samtliga garantier gäller att det tydligt ska framgå vilket mervärde garantierna har för den enskilde personen. Socialstyrelsen får i övrigt besluta om de villkor som ska vara uppfyllda för att kommunen ska kunna få ta del av medlen. Kommuner som redovisar enligt något av kriterierna kommer att dela på de medel som finns till förfogande. Medel ska fördelas till de kommuner som uppfyller kriterierna ovan utifrån antalet invånare 75 år och äldre.

Socialstyrelsen ges vidare i uppdrag att genom en särskild informationsinsats sprida information om de lokala värdighetsgarantierna i kommunerna. Socialstyrelsen disponerar 4 000 000 kronor för egna insatser kopplade till uppdraget. Socialstyrelsen ska senast den 20 februari 2014 lämna lägesrapport om uppdragets genomförande och en beskrivning av resultatet av den nationella uppföljningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet). En slutredovisning ska lämnas den 29 maj 2015. Rapporterna ska hänvisa till det diarienummer (S2013/2119/FST) som detta beslut har. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 2 Stimulans för lokala värdighetsgarantier.

 

Som ett led i regeringens satsning på insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre disponerar, under 2014, Socialstyrelsen 126 500 000 kronor till uppdragen 5 - 18. Socialstyrelsen ska lämna en lägesrapport för samtliga dessa uppdrag till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 1 oktober 2014. Kostnaderna ska belasta anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

5. Socialstyrelsen ska med utgångspunkt i genomförd kartläggning och analys av primärvårdens uppdrag och insatser, korttidsboende samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor, rehabiliteringsansvarig och socialt ansvarig fördjupa analys och precisera lämpliga åtgärder.

6. Socialstyrelsen ska påbörja revideringen av gällande Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom från 2010 med utgångspunkt i genomförd utvärdering av riktlinjerna.

7. Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att introducera och stödja införandet av det för kommunerna frivilliga, behovsinriktade och systematiska arbetssättet, Äldres behov i centrum (ÄBIC), med strukturerad dokumentation av äldre personers behov utifrån ICF, internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Under 2014 ska Socialstyrelsen erbjuda utbildning till lokala processledare som når samtliga kommuner, samt ta fram stödmaterial och vägledning. I samverkan med SKL, Famna och Vårdföretagarna ska en plan utarbetas för förvaltning, fortsatt utveckling och genomförandestöd, inklusive regionalt stöd till lokala processledare, för ÄBIC från 2015 och framåt. Regeringens inriktning på området framgår av prop 2009/10:116, s. 47. Socialstyrelsen ska fördela 70 miljoner kronor till de kommuner som utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 fattat beslut om att införa ÄBIC i kommunen. Prestationsersättningen utbetalas till kommunerna i relation till antalet utbildade processledare. Ersättningen kan utges för högst två processledare per kommun (stadsdel i de tre storstäderna).

8. Socialstyrelsen ska vidareutveckla nationell informationsstruktur avseende dokumentation för socialtjänsten och för äldreomsorg samt journalföring för kommunal hälso- och sjukvård, vidareutveckla metoder för användning av nationellt fackspråk när det gäller dokumentation inom socialtjänsten samt utveckla klassifikationen av socialtjänstens insatser.

9. Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att ta fram två systematiska översikter eller kartläggningar om vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Minst en rapport kommer att beröra området kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård.

10. Socialstyrelsen ska genomföra fördjupade studier av läkemedelsförskrivning hos äldre som kan innebära ökad risk för död och allvarliga biverkningar. Göra en sammanställning av kunskaper om vad som bör göras för att upptäcka, identifiera och hantera läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd för att så långt möjligt förebygga dessa. Sprida och uppdatera den webbutbildning om läkemedelsgenomgångar som presenterades under 2013. Fortsätta arbetet med att producera, lansera och följa upp webbutbildning för AT-läkare med syftet att stärka deras kompetens om läkemedelsbehandling.

11. Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med hälsoärende och analysera förutsättningarna för process-id inom socialtjänsten. En sammanfattande rapport om rättsliga, begreppsmässiga och praktiska förutsättningar att använda process-id i socialtjänstens och hälso- och sjukvården ska utarbetas. Syftet är att ta fram förslag på hur informationen från individanpassade vård- och omsorgsprocesser kan visas upp i hälsoärenden och därmed möjliggöra en samlad bild över individens och patientens väg genom vården och omsorgen. Detta skapar förutsättningar för bättre information under pågående vård och omsorg samt förutsättningar för uppföljning och analys av resultat för hela eller delar av vård- och omsorgsprocessen. Uppdraget ska utföras med beaktande av den pågående utredningen på området.

12. Socialstyrelsen ska fortsätta utvecklingen av statistiken över äldres vård och omsorg genom att utveckla en automatiserad statistikproduktion, utveckla och skapa förutsättningar för insamling av uppgifter om grunden för beslut om äldres behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård samt utarbeta en plan för fortsatt statistikutveckling.

13. Socialstyrelsen ska i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna samt Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Sjukgymnasters Riksförbund utveckla nya kvalitetsindikatorer, så långt som möjligt publicerade på enhetsnivå. Särskilt fokus ska läggas på att utveckla indikatorer som beskriver vård- och omsorgsprocesser, rehabilitering samt socialtjänstens äldreomsorg. Äldres besök vid sjukhusbundna akutmottagningar ska studeras för att få mer kunskap om hur mest sjuka äldres onödiga besök på akuten kan undvikas.

14. Socialstyrelsen ska utveckla och genomföra brukarundersökningen om äldres uppfattningar om vård och omsorg när det gäller undersökningsmetod och antal deltagare i undersökningen så att resultat kan redovisas på enhetsnivå för särskilt boende och hemtjänst. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för vårdanalys, Famna och Vårdföretagarna.

15. Socialstyrelsen ska genomföra en bedömning av om kommuner och landsting uppnått uppställda grundläggande krav och resultat enligt överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014.

16. Socialstyrelsen ska utarbeta en slutrapport från utvärderingen av försöksverksamheter i kommuner och landsting med en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

17. Socialstyrelsen ska påbörja ett arbete för att beskriva och analysera hur väl hemtjänstens och hemsjukvårdens innehåll och organisering svarar mot de behov och förutsättningar som de mest sjuka äldre har. Inriktningen ska vara att genomföra en systemanalys inom området. Arbetet ska relatera till den kunskapsöversikt som också ska utarbetas.

18. Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att precisera vad som är god kvalitet för vård och omsorg om mest sjuka äldre enligt gällande regelverk och bästa tillgängliga kunskap. En vägledning ska utarbetas.

Individ- och familjeomsorg

1. Socialstyrelsen ska kartlägga föräldrars erfarenheter och upplevda kvalitet av deltagande i samarbetssamtal och hur samtal har initierats. Socialstyrelsen ges även i uppdrag att kartlägga vilken utbildning samtalsledarna har och deras upplevelser av samarbetssamtalen och dess preventiva verkan, samt om någon, och i så fall, vilken samtalsmetodik eller metod som har tillämpats vid samtalen. Vidare ges Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och kartlägga effekter av samarbetssamtal avseende träffsäkerhet, dvs. om samtalen har lett till att domstolsprocesser har kunnat undvikas, och om de deltagande föräldrarna upplever att samarbetssamtalen har bidragit till att de kommer överens. Socialstyrelsen ska utifrån kartläggningen överväga om åtgärder behöver vidtas och vid behov lämna förslag till sådana åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015. För uppdraget genomförande under 2014 disponerar Socialstyrelsen 1 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4.7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

2. Socialstyrelsen ska kartlägga i vilken utsträckning barn kommer till tals i familjerättsliga utredningar om vårdnad, boende och umgänge inom socialtjänsten samt på vilket sätt och när detta sker. I uppdraget ingår även att kartlägga i vilken utsträckning barnets åsikter tillmäts betydelse och dokumenteras samt att redovisa vilka metoder som tillämpas för att ge barnet möjligheter att framföra sina åsikter i enlighet med 11 kap. 10 § SoL. Socialstyrelsen ska samråda med Barnombudsmannen och redovisa barns erfarenheter av att komma till tals i familjerättsliga ärenden. Socialstyrelsen ska utifrån kartläggningen överväga om åtgärder behöver vidtas för att stärka barnets ställning i ärenden om vårdnad, boende och umgänge inom socialtjänsten och vid behov lämna förslag till sådana åtgärder. För uppdraget får Socialstyrelsen använda 500 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagspost 2. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till detta regleringsbrev och detta uppdrag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014.

3. Socialstyrelsen ska kartlägga förekomst, hinder och utvecklingsmöjligheter vad gäller stöd till föräldrar i föräldraskapet inom hälso- och sjukvården. En översikt och analys av kunskapsläget om olika former av föräldrastöd som förekommer ska göras. Översikten ska t.ex. inkludera befintliga kunskaper om stödets effekter på barnet, föräldrars stödbehov samt vilket stöd föräldrarna erbjuds. Likaså ska översikten inkludera kunskap om föräldrars deltagande i erbjudna stödinsatser samt kunskap om föräldrarnas skäl att anta respektive inte anta ett erbjudande om stöd. En bedömning av utvecklingsområden för huvudmännen och framtagande av förslag på insatser för att  förbättra stödet till föräldrar inom hälso- och sjukvården ingår. En utgångspunkt för uppdraget är ett brett stöd där främst universellt men även selektivt och indikerat stöd till föräldrar ingår. Att stödja förälderns samspel och relation med barnet är även en central utgångspunkt i uppdraget men också stöd till föräldrar i sin relation till varandra i syfte att uppnå positiva effekter på barnet ska ses som en del av uppdraget. Regeringens mål om likvärdighet i föräldrastödet, dvs. att alla föräldrar med behov också nås av stöd, ska beaktas i arbetet med uppdraget. Samverkan ska ske med relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 13 december 2015. För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 2 500 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagspost 2. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till detta regleringsbrev och detta uppdrag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2014.

4. Socialstyrelsen ska genomföra en översyn av öppna jämförelser med syfte att kartlägga om ytterligare variabler gällande ekonomisk utsatthet bland barn kan tas fram. Under 2012 infördes variabeln andel barn i ekonomisk utsatthet i öppna jämförelser, en översyn bör göras av om fler variabler bör tas fram, och i så fall vilka. Detta för att kunna presentera en mer enhetlig och komplett bild om barn i ekonomisk utsatthet i landets kommuner. Resultaten ska redovisas i årsredovisningen för 2014.

5. Socialstyrelsen får i uppdrag att undersöka beaktandet av barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta uppdrag utföra två fallstudier på kommunal nivå samt föreslå åtgärder som leder till att barnperspektivet beaktas i högre utsträckning i den konkreta handläggningen av det ekonomiska biståndet. Socialstyrelsens egna undersökningar visade 2012 att det fanns brister i tillämpandet av ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd samt att det ofta benämns i de lokala riktlinjerna utan att omsättas i konkret handling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014. För uppdraget genomförande under 2014 disponerar Socialstyrelsen 650 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4.7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

Socialstyrelsen får under 2014 använda 3 500 000 kronor för genomförande av uppdragen nr. 6 - 8. Kostnaderna ska belasta anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete, anslagspost 4 Utvecklingsmedel.

6. Socialstyrelsen ska vidareutveckla systemet BBIC för systematisk uppföljning av verksamheten på aggregerad nivå (verksamhetsuppföljning). Socialstyrelsen ska också granska och revidera variablerna och grunddatauppgifterna i BBIC-systemets formulär för dokumentation. Vid revideringen ska Socialstyrelsen beakta ett rättssäkerhetsperspektiv och ett barnperspektiv samt ta hänsyn till barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet. Uppdraget ska samordnas med Socialstyrelsens arbete med nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2015.

7. Socialstyrelsen ska utifrån propositionen Stärkt stöd och skydd för barn och unga (prop. 2012/13:10) och de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) den 1 januari 2013, utveckla kunskapsstödet och i relevanta delar uppdatera befintligt kunskapsstöd till socialtjänsten, särskilt om möten med anmälningsskyldiga och återkoppling vid anmälan samt bedömning av barns utsagor. Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Rikspolisstyrelsen, Skolverket och Åklagarmyndigheten och andra relevanta aktörer. Kunskapsstödet ska tillgängliggöras och spridas i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och de regionala utvecklingsledarna inom barn- och ungdomsvården.

8. Socialstyrelsen ska ta fram information på engelska som sammanfattar arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården och socialtjänstens ansvar för barn och unga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2014.

9. Socialstyrelsen ska genomföra uppföljande intervjuer med ett urval av kommuner som ett kvalitativt komplement till Boverkets kartläggning av omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden, d.v.s. kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Socialstyrelsen ska även undersöka i vilken utsträckning avhysningar sker från denna specifika marknad – ibland kallade ”dolda vräkningar”. Dessutom ska ett särskilt fokus för hela uppdraget läggas på familjer med barn. Samråd ska ske med Boverket, Barnombudsmannen och andra relevanta aktörer. För finansiering av uppdraget tillförs Socialstyrelsen 500 000 kronor för 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., 4 Utvecklingsmedel. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 januari 2015.

10. Socialstyrelsen ska fortsätta regeringens pågående långsiktiga satsning t.o.m. 2016 på kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Under 2014 får SoS i uppdrag att fördela medel för att förstärka kommunernas kompetensutveckling. Uppdraget är en fortsättning av det uppdrag myndigheten fick 2013 (dnr S2013/3877/FST) och utgångspunkterna för fördelning av medlen ska vara desamma. Under 2014 ska medel dock i huvudsak fördelas till kommunerna för att möjliggöra utbildning och kompetensutveckling. De kommuner som inte genomfört en inventering av sina kompetensbehov kan använda medlen till detta. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 30 juni 2015. Totalt ska myndigheten fördela 57 000 000 kronor för detta ändamål. Socialstyrelsen får härutöver disponera 1 000 000 för egna kostnader. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. anslagsposten 4 Utvecklingsmedel. Medel som kommunerna inte har förbrukat för avsett ändamål under 2014 ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2015. 

Regelbunden rapportering

Lägesrapporter

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning och analys av tillståndet och utvecklingen inom olika områden. Redovisningarna ska identifiera väsentliga förändringar och vara uppdelade på kön. Följande lägesrapporter ska tas fram:

1. inom hälso- och sjukvården senast den 31 mars 2014 (Hälso- och sjukvård).

2. inom stöd och service senast den 3 februari 2014 (Funktionshindersområdet).  

3. inom äldreomsorg och äldrevård senast den 3 februari 2014 (Äldreområdet).   

4. inom individ- och familjeomsorgen senast den 3 februari 2014 (Individ- och familjeomsorg)

Övriga uppdrag

1. Socialstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens information. Myndigheten ska därvid särskilt analysera hur tillgängliggörandet kan underlättas genom den plattform för data som regeringen givit Vinnova (Verket för innovationssystem) i uppdrag att utveckla . Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 augusti 2014.

2. Ansvaret för sociala insatsgrupper för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil ligger hos kommunerna. En förutsättning för att de ska kunna bedriva framgångsrik verksamhet är att de får stöd från nationella aktörer. Socialstyrelsen ska, utifrån sitt eget ansvarsområde, redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper sedan det fortsatta uppdraget om sociala insatsgrupper beslutades den 21 februari 2013 (Ju2013/1370/PO). Redovisningen ska lämnas senast den 31 oktober 2014.

3. Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4. Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli samt den 27 oktober.

5. Socialstyrelsen ska representera Sverige som expert och nationell koordinator i Expertgruppen för utsatta barn (CBSS) inom Östersjöstaternas råd. Den nationella koordinatorn förväntas bl.a. bygga nationella nätverk, samordna arbetet nationellt, sprida resultat, slutsatser och rekommendationer från projekt och konferenser. Resultaten ska redovisas i årsredovisningen för 2014.

6. Socialstyrelsen får i uppdrag att vara en strategisk myndighet i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet. Myndigheten bör samråda med övriga myndigheter som utsetts till strategiska myndigheter d.v.s. Diskrimineringsombudsmannen, Ungdomsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd och organisationer som företräder hbt-personer. Myndigheten ska redovisa planerade och vidtagna insatser inom ramen för detta uppdrag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 oktober 2014. För uppdraget får 500 000 kronor användas från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 8.

7. Socialstyrelsen ska fortsätta förvalta och uppdatera webbplatsen Kunskapsguiden avseende kunskapsområdet Psykisk ohälsa och Vård och omsorg om äldre samt att fortsätta utveckla Kunskapsguiden inom området Missbruk och beroende. Socialstyrelsen får för ändamålet använda 1 500 000 kronor under 2014 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Till Socialstyrelsens disposition samt 3 000 000 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel, anslagspost 1 del till SoS.

8. Socialstyrelsen ska redogöra för hur myndigheten bidragit till att förverkliga den nationella innovationsstrategin med inriktning på samhällsutmaningen hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande och beskriva inom vilka områden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som det bedöms finnas störst möjligheter till och behov av innovation. En återrapportering ska göras i årsredovisningen med början 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen85 000
ap.1Insatser vaccinberedskap - del till SoS (ram)85 000

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Insatser vaccinberedskap - del till SoS

Socialstyrelsen får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut av regeringen.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor av medlen för regeringsuppdraget från den 6 oktober 2011, regeringsbeslut I:3 (dnr S2011/8805/FS), om att ingå avtal med en eller flera vaccinproducenter om pandemivaccin.

3:2

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen182 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)182 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

4:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen104 460
ap.1Personligt ombud (ram)104 460

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 000 000 kronor och Länsstyrelserna 3 000 000 kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet. Socialstyrelsen fördelar medlen till länsstyrelserna utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2014 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas.

Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2014 års statsbidrag till kommunerna återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen 2015.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen470 688
ap.1Förvaltningsmedel (ram)470 688

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.10Inget0
3:2 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
4:1 Personligt ombud
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.114 1213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.1170 00085 00085 00002016
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)58 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2539 224
2014-02-2539 224
2014-03-2539 224
2014-04-2539 224
2014-05-2539 224
2014-06-2539 224
2014-07-2539 224
2014-08-2539 224
2014-09-2539 224
2014-10-2539 224
2014-11-2539 224
2014-12-2539 224
Summa470 688
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Avgifter från data och statistikproduktion1 85406 5006 50001 854
Avgifter från försäljning av rapporter, skifter, konferenser m.m92150012 50012 50001 421
Summa2 77550019 00019 00003 275
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-180-1 70013 00015 000-2 000-3 880
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition av Konsumentverket.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Erika Borgny
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Boverket
Försäkringskassan
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Konsumentverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för vårdanalys
Organisationskommittén inför bildandet av Folkhälsomyndigheten
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting