Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2013-12-12
N2013/5691/ENT
N2013/5236/KLS(delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 19, bet. 2012/13:NU2, rskr. 2012/13:127, prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104, prop. 2013/14:2 utg.omr. 24, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:48).

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Tillväxtverkets område.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och prioriteringar

Främjande av hållbar regional tillväxt

1. Utvecklingskraften och tillväxtpotentialen som finns i hela landet ska nyttjas och vidareutvecklas.

Främjande av hållbar näringslivsutveckling

2. Konkurrenskraften ska stärkas lokalt och regionalt genom att företagen ska bli fler och växa.

För att bidra till att uppnå målet ska Tillväxtverket 2013 prioritera åtgärder

- för att stimulera positiva attityder till nyföretagande,

- för att stimulera tillväxt och utveckling i befintliga företag, och

- som bidrar till genomförandet av Småföretagsakten, KOM(2008) 394 slutlig, i Sverige (bl.a. åtgärder som kan bistå företagare att effektivare avveckla sin verksamhet).

3. Fler unga personer och fler kvinnor ska se eget företagande som ett alternativ till anställning. Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter att bidra till sysselsättning, hållbar tillväxt och utveckling i alla delar av landet samt starta, driva och utveckla företag.

För att bidra till att uppnå målet ska Tillväxtverket 2013 prioritera främjande av

- entreprenörskap och innovationskraft hos unga personer,

- entreprenörskap hos kvinnor, och

- entreprenörskap i utbildning (rådgivning, information och förebildsarbete).

4. Svenskt näringsliv ska utmärkas av en långsiktig och hållbar tillväxt på nationell och regional nivå. Företagen ska med nya lösningar och affärsmöjligheter bidra till att möta framtida samhällsutmaningar.

För att bidra till att uppnå målet ska Tillväxtverket 2013 prioritera att stärka och utveckla

- en hållbar svensk besöksnäring, inklusive strategiskt samverkansarbete med berörda myndigheter,

- kulturella och kreativa näringar,

- miljödriven näringslivsutveckling,

- entreprenörskap inom vård- och omsorgssektorn, och

- socialt företagande/samhällsentreprenörskap.

5. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Företagare ska i förlängningen uppleva att vardagen blir enklare.

För att bidra till att uppnå såväl målet som prioriterade områden för förenklingsarbetet enligt regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag (skr. 2012/13:5) och budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg. omr. 24) ska Tillväxtverket 2013 prioritera

- insatser för att förenkla företagens vardag, inklusive företagsinformation,

- utveckling av stöd för att följa upp kostnader och konsekvenser för företag till följd av regler, och

- insatser för att stärka och följa upp förenklingsarbetet på myndighetsnivå och på kommunal nivå.

Förvaltning av regionala strukturfondsprogram och territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete för perioden 2007–2013

6. Europeiska unionens sammanhållningspolitik ska vara en integrerad del i den regionala tillväxtpolitiken där strukturfondsprogrammen är instrumenten för genomförandet.

Återrapportering

Främjande av hållbar regional tillväxt rapportering  

1. Tillväxtverket ska lämna en rapport om regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service under 2012.

Rapporten ska innehålla:

- En sammanställning av regeringens, Tillväxtverkets, länsstyrelsernas, landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt respektive samverkansorgans redovisningar av regeringens resultatindikatorer avseende de regionala företagsstöden. Verket ska även analysera och bedöma resultaten. Resultaten ska bland annat jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma eller likartade regioner.

- En redovisning av hur det regionala transportbidraget har kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd och en analys av om det har bidragit till att höja förädlingsgraden i stödområdets näringsliv. Av redovisningen ska det framgå antal beviljade transportbidrag och utbetalade bidragsbelopp samt deras fördelning på in- och uttransportbidrag, företagsstorlek, branscher, bidragssatser och län. Redovisningen ska också ange de tio största mottagarna av transportbidrag, i vilka branscher de verkar, samt hur stort bidrag var och en mottagit.

- En regionalt och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade medel inklusive medfinansiering för 2012 med utgångspunkt från insatser som finansierats från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

- En sammanställning av samtliga beslutade medel till uppföljning och utvärdering från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

En delredovisning ska lämnas senast den 16 april 2013. En slutrapport ska lämnas senast den 2 augusti 2013.

2. Tillväxtverket ska senast den 1 mars 2014 redovisa genomförande, erfarenheter och resultat av myndighetens dialoger avseende Skärgårdsforum och Centralt samordningsforum. Vidare ska den av verket organiserade dialog som förs med länen samt verkets arena för samverkan med nationella myndigheter avseende regionalt tillväxtarbete redovisas.

Främjande av hållbar näringslivsutveckling – rapportering

3. Tillväxtverket ska redovisa vilka rådgivningsinstrument som används inom verkets olika program och insatser, inklusive en bedömning av respektive rådgivningsinstruments omfattning och resultat. Redovisning ska ske i anslutning till årsredovisningen.

4. Tillväxtverket ska redovisa hur medel som lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer har fördelats och analysera resultatet av insatserna.

Förvaltning av regionala strukturfondsprogram och territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete för perioden 2007–2013 – rapportering

5. Tillväxtverket ska för varje regionalt strukturfondsprogam redovisa handläggningstider  avseende dels beslut om stöd och eventuella avvikelser från fyra månader från fullständig ansökan till beslut, dels utbetalning och eventuella avvikelser från en månad från fullständig ansökan om utbetalning till faktisk utbetalning.

6. Tillväxtverket ska senast den 29 mars och den 25 oktober 2013:

- Redovisa beslutade och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott för samtliga program.

- Redovisa en likviditetsanalys för programmen Öresund–Kattegatt–Skagerack, Botnia-Atlantica, Nord och Norra periferin.

- Redovisa hur beslutade och utbetalda medel för de regionala strukturfondsprogrammen fördelas på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Redovisningen ska omfatta EU-medel, nationell offentlig finansiering uppdelat på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig finansiering samt privat finansiering. Redovisning i denna del behöver inte ske den 25 oktober 2013.

7. Tillväxtverket ska för de åtta regionala programmen och de gränsregionala territoriella program som förvaltas i Sverige senast den 29 mars och den 25 oktober 2013:

- Redovisa beslutade EU-medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden. Redovisningen ska innehålla en analys av utfallet.

- Redovisa inbetalningar från Europeiska kommissionen samt en analys utifrån EU:s regelverk om automatiskt återtagande (samt för programmet Norra periferin).

- Redovisa en sammanställning i enlighet med såväl regeringens som Europeiska kommissionens indikatorer av förväntade och uppnådda sysselsättningsresultat samt övriga viktiga resultat för företagande.

- Redovisa förväntade och uppnådda resultat, kopplade till indikatorerna för gränsregionalt samarbete. En redovisning av programmens bidrag till Lissabonstrategins mål ska lämnas, redovisningen ska kommenteras och slutsatser dras om programmens bidrag till strategin.

- Redovisa den beslutade och utbetalade svenska medfinansieringen, fördelat på statlig medfinansiering, med särredovisning av finansiering från länsstyrelserna, berörda landsting, berörd kommun och samtliga samverkansorgan från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Vidare ska den svenska medfinansieringen fördelas på övrig finansering från kommuner, samverkansorgan och övrig statlig finansiering samt privat finansiering. Myndigheten ska även redovisa de 30 största medfinansiärerna. Redovisning i denna del behöver inte ske den 25 oktober 2013.

- Redovisa hur de beslutade EU-medlen fördelar sig mellan olika kommuner och län. Redovisning i denna del behöver inte ske den 25 oktober 2013.

- Redovisa exempel på innehåll i de olika programmen, vilka typer av projekt som genomförs och dra slutsatser från dessa. Redovisning i denna del behöver inte ske den 25 oktober.

- Redovisa prognoser över besluten för de åtta regionala programmen och för det territoriella programmet Sverige-Norge.

Prognoser för anslag och bemyndiganden rapportering

8. Tillväxtverket ska den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli samt den 25 oktober 2013 redovisa prognoser för 2013-2017 i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket och kommenteras i förhållande till föregående prognos och budget. Tillväxtverket ska vidare lämna prognoser av utbetalningar för dels de regionala strukturfondsprogrammen, dels det territoriella programmet Sverige-Norge 2013–2017 samt, med undantag för den 16 januari och den 2 maj, även avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige–Norge.

9. Tillväxtverket ska lämna följande redovisning senast den 2 maj per den 31 mars 2013, den 25 oktober per den 31 september 2013 och den 20 februari 2014 per den 31 december 2013.

- En redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattande uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt samverkansorganen.

- Utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2012–2020, samt en prognos för totalt åtagande 2013.

Övrig rapportering

10. Tillväxtverket ska i anslutning till sin årsredovisning redovisa hur samtliga program och verksamheter har anpassats till och vilka metoder som använts för att särskilt nå kvinnor, män, unga personer och personer med utländsk bakgrund. Tillväxtverket ska bedöma de faktiska resultaten av detta arbete. Resultaten av programmen och verksamheterna ska, om möjligt, också redovisas uppdelat på kvinnor och män.

11. Utöver redovisningsskyldigheten enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i fråga om uppgifter i myndighetens instruktion och i särskilda beslut ska Tillväxtverket redovisa och kommentera verksamhetens resultat (prestationer och effekter) i förhållande till de prioriteringar som anges i detta regleringsbrev. Tillväxtverket ska även redovisa hur prioriteringar mellan olika insatser har genomförts. Tillväxtverket behöver inte redovisa resultat i förhållande till de övergripande politiska målen under rubriken mål och prioriteringar i detta regleringsbrev.

12. Tillväxtverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010–2015 (N2010/3482/ITP) (delvis). Redovisning ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

Tillväxtverket ska samverka med Verket för innovationssystem (Vinnova) om insatser för kompetens- och metodutveckling för innovationsupphandling vad gäller informationsspridning till och återkoppling av erfarenheter från små och medelstora företag.

Tillväxtverket ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelserna inför nästa programperiod för den europeiska sammanhållningspolitiken 2014–2020 inklusive i arbetet med partnerskapsöverenskommelsen med Europeiska kommissionen.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Tillväxtverket ska delta i analysarbetet kring genomförande, avstämning och uppföljning av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

2. Tillväxtverket ska med lämpliga metoder (till exempel genom seminarium, informationsmaterial med mera) ge stöd till små enskilda aktörer som vill etablera sig på apoteksmarknaden. Vidare ska Tillväxtverket rapportera vilka svårigheter aktörerna ser med att etablera sig och driva verksamhet på den omreglerade apoteksmarknaden samt ge förslag på insatser för att komma tillrätta med dessa. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2013.

Pågående uppdrag givna i särskild ordning

Främjande av hållbar regional tillväxt 

1. Uppdrag att stödja framtagande och genomförande av regionala serviceprogram enligt regeringsbeslut den 26 februari 2009 (N2008/6731/RT) och den 26 mars 2009 (N2009/3140/ENT). Delredovisning senast den 22 februari 2013. Slutredovisning senast den 28 februari 2014.

2. Uppdrag att stimulera framtagandet av lokala lösningar och initiativ på serviceområdet enligt regeringsbeslut den 10 september 2009 (N2009/465/RT[delvis]). Uppdraget förlängt genom regeringsbeslut den 3 februari 2011 (N2009/465/RT). Delredovisning senast den 31 januari 2013. Slutredovisning senast den 28 februari 2014.

3. Uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor inom det regionala tillväxtarbetet enligt regeringsbeslut den 17 december 2009 (N2009/8458/RT). Slutredovisning senast den 10 april 2013.

4. Uppdrag om stöd till pilotlän för grön utveckling enligt regeringsbeslut den 26 augusti 2010 (M2010/3479/H). Uppdraget avslutas den 30 juni 2013.

5. Uppdrag att fördela medel för insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder enligt regeringsbeslut den 13 januari 2011 (N2010/7211/RT). Delredovisning senast den 30 april 2013 och 2014. Slutredovisning senast den 30 april 2015.

6. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan enligt regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (N2011/5769/RT). Redovisning senast den 30 april 2013, 2014 och 2015.

7. Uppdrag att stärka utvecklingen av lokal service enligt regeringsbeslut den 30 november 2011 (N2011/6952/RT). Delredovisning senast den 30 april 2013 och den 30 april 2014. Slutredovisning senast den 30 april 2015.   

8. Uppdrag att stödja det regionala arbetet för en jämställd regional tillväxt enligt regeringsbeslut den 8 mars 2012 (N2012/1367/RT). Delredovisning senast den 16 mars 2013 och den 16 mars 2014. Slutredovisning senast den 28 februari 2015.

9. Uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder som skapar förutsättningar för en mer jämställd resursfördelning vad avser beviljandet av företagsstöd som medfinansieras av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder enligt regeringsbeslut den 8 mars 2012 (N2012/1368/RT). Slutredovisning senast den 31 mars 2013.

Främjande av hållbar näringslivsutveckling

10. Uppdrag avseende mäklarfunktioner/nätverk/modeller för samverkan inom kulturella och kreativa näringar enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2009/8901/ENT). Slutredovisning senast den 25 januari 2013.

11. Uppdrag avseende insatser för kunskaps- och kompetensutveckling inom kulturella och kreativa näringar enligt regeringsbeslut den 26 november 2009 (N2009/8901/ENT(delvis)). Tilläggsuppdrag med fortsatta insatser enligt regeringsbeslut den 16 december 2010 (N2010/8901/ENT[delvis]). Slutredovisning senast den 15 mars 2013.

12. Uppdrag avseende utveckling av inkubatorer, företagshotell och liknande anpassade för kulturella och kreativa näringar enligt regeringsbeslut den 16 december 2010 (N2010/8901/ENT) (delvis). Slutredovisning senast den 1 mars 2013. 

13. Uppdrag avseende insatser för unga innovatörer enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2010/3256/ENT). Slutredovisning senast den 15 mars 2013.

14. Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på länsnivå enligt regeringsbeslut den 22 juni 2011 (N2010/8044/ENT). Uppdraget avslutas den 31 mars 2015.

15. Uppdrag att genomföra insatser för att möjliggöra ett framtida förenklat och minskat uppgiftslämnande enligt regeringsbeslut den 20 oktober 2011 (N2011/5884/ENT).Uppdraget förlängt enligt regeringsbeslut den 24 maj 2012 (N2012/311/ENT). Uppdraget avslutas den 29 november 2013.

16. Uppdrag att främja kvinnors företagande enligt regeringsbeslut den 3 mars 2011 (N2011/1250/ENT). Delredovisning senast den 15 april 2013 och 15 april 2014. Slutredovisning senast den 15 april 2015.

17. Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå enligt regeringsbeslut den 22 juni 2011 (N2010/8069/ENT och N2011/4050/ENT). Delredovisning senast den 31 mars 2013 och 31 mars 2014. Slutredovisning senast den 31 mars 2015.

18. Uppdrag att samordna och främja myndigheternas arbete med e-förvaltning enligt regeringsbeslut den 3 mars 2011 (N2011/1368/ITP). Uppdraget avslutas den 31 december 2014.

19. Uppdrag att utveckla företagareportalen verksamt.se enligt regeringsbeslut den 15 december 2011 (N2011/1860/ENT). Delredovisning senast den 1 april 2013 och 2014. Slutredovisning senast den 31 mars 2015.

20. Uppdrag att genomföra en pilotsatsning med utvecklingscheckar inom vård och omsorg enligt regeringsbeslut den 16 december 2010 (S2010/9050/FS [delvis]). Tilläggsuppdrag med utvecklingscheckar inom äldreomsorgen enligt regeringsbeslut den 16 juni 2011 (S2011/5889/FST). Uppdraget utvidgat genom regeringsbeslut den 26 april 2012 (N2012/2306/ENT). Slutredovisning senast den 30 augusti 2013.

21. Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turist- och upplevelseföretag enligt regeringsbeslut den 26 januari 2012 (N2012/508/ENT).  Med ändring av det beslutet ska en slutrapport med redovisning av resultat lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016. En redovisning av hur de medel som avsatts för insatserna har använts ska dock redovisas senast den 31 mars 2015.

22. Uppdrag att genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling med inriktning på insatser för internationalisering inom miljöteknikområdet enligt regeringsbeslut den 10 maj 2012 (N2012/2523/E). Delredovisning i årsredovisningen för 2013. Slutredovisning senast den 15 mars 2015.

23. Uppdrag att undersöka vad företagare inom fyra branscher upplever som bördor till följd av tillämpningen av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter enligt regeringsbeslut den 20 september 2012 (N2012/3559/ENT). Delredovisning senast den 31 januari 2013. Slutredovisning senast den 31 maj 2014.

24. Uppdrag att ta fram stöd för att bedöma företagens kostnader och positiva konsekvenser vid regelgivning enligt regeringsbeslut den 18 oktober 2012 (N2012/5263/ENT). Slutredovisning senast den 3 maj 2013. 

Förvaltning av regionala strukturfondsprogram och territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete för perioden 2007–2013

25. Uppdrag att arbeta med förberedelserna av de transnationella programmen inom det europeiska territoriella samarbetet 2014–2020 enligt regeringsbeslut den 26 april 2012(N2012/2307/RT). Slutredovisning senast den 31 mars 2014.

Övriga uppdrag

26. Uppdrag att genom en särskild satsning med inriktning på miljöteknikområdet genomföra insatser för ökat svenskt deltagande i EU-program enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (N2011/6464/E). Slutredovisning senast den 15 mars 2015.

27. Uppdrag att följa ungdomars levnadsvillkor enligt regeringsbeslut den 1 december 2011 (U2011/6675/UC). Slutredovisning senast den 15 mars 2013.

28. Uppdrag att tillgängligöra internetbaserad information inom miljöteknikområdet enligt regeringsbeslut den 15 november 2012 (N2012/5754/E). Slutredovisning senast den 15 januari 2015.

Ändring av tidigare givna uppdrag

1. Tillväxtverket ska sammanställa återrapporteringar och redovisningar om regionalt tillväxtarbete från landstingen i Hallands, Skåne och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt samtliga samverkansorgan inom ramen för uppdrag i villkorsbeslut för 2012 och 2013 och länsstyrelsernas regleringsbrev för 2012 och 2013. Med ändring av tidigare beslut ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013 och 2014.

2. Tillväxtverket ska i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) följa upp det regionala genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen i Sverige samt sammanställa en rapport över aktiviteter vidtagna med anledning av strategin. Med ändring av tidigare beslut ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2013.

3. Tillväxtverket ska arbeta med att förbättra resultatuppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete. Detta ska ske i samverkan med Svenska Institutet och Boverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Med ändring av tidigare beslut ska en slutrapport lämnas senast den 14 mars 2013.

4. Uppdrag att främja entreprenörskap i vård- och omsorgsutbildningar enligt regeringsbeslut den 17 juni 2012 (S2007/11029/FS) och 8 juli 2010 (N2010/4562/ENT). Uppdraget utvidgat enligt regeringsbeslut den 29 september 2011 (N2011/5445/ENT). I den del som rör genomförande av pilotinsatser på lärosäten ska uppdraget, i stället för vad tidigare angivits, redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 december 2014. Uppdraget ska i övrigt redovisas enligt tidigare beslut senast den 31 januari 2013 (N2011/5445/ENT).

 

Nya uppdrag

Främjande av hållbar regional tillväxt

1. Tillväxtverket ska stödja länen genom att tillgängliggöra metoder och goda exempel för hur länen kan använda statistik i arbetet för en jämställd regional tillväxt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

2. Tillväxtverket ska medverka i genomförandet av regeringens arena för dialog och samverkan, Attraktionskraft Sverige. Myndighetens medverkan ska ske utifrån redan givna ramar för verksamheten, i syfte att synliggöra och främja arbetet med att utveckla attraktiva miljöer lokalt, regionalt och nationellt för såväl företag som för individer. Myndighetens medverkan och erfarenheter ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 februari 2014.

3. Tillväxtverket ska genomföra åtgärder som ytterligare miljöanpassar transporter med rätt till transportbidrag. Åtgärderna ska riktas till berörda tillverkande företag och transportörer. Uppdraget ska delredovisas senast den 30 april 2013 och slutredovisas senast den 15 september 2013 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4. Tillväxtverket ska under 2013 medverka i förberedelserna av nya stödordningar inför den nya programperioden för regionala företagsstöd och bland annat sammanställa underlag och analyser. Arbetet ska ske i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Inom ramen för uppdraget ska Tillväxtverket lämna möjlighet för samtliga aktörer, länsstyrelser och regionförbund som beviljar stöd enligt regionalstödsförordningarna, att komma in med synpunkter och förslag. Tillväxtverket ska sammanställa underlag på synpunkter och ändringsförslag. Synpunkterna och förslagen ska redovisas senast den 31 mars 2013.

5. Tillväxtverket ska under 2013, som är ett omställningsår för grundläggande betaltjänster, bistå Post- och telestyrelsen i arbetet vad gäller uppföljning av de regionala insatser som länsstyrelserna genomför i denna fråga. Uppdraget innebär utbyte av erfarenheter från gjorda insatser och genomförda uppföljningar inom ramen för verkets uppdrag att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

Främjande av hållbar näringslivsutveckling

6. Tillväxtverket ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med innovations- och näringspolitiska frågor inför och under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. I uppdraget ingår dels att anordna en konferens om Nordens framtida näringspolitik under våren 2013, dels att ansvara för samordningen av och projektledarskapet i arbetet med att ta fram ett nytt nordiskt samarbetsprogram för innovations- och näringspolitiken från 2014 och framåt.

7. Tillväxtverket ska

a) göra en slutlig uppdatering av mätningarna av företagens administrativa kostnader för perioden 2010 2012 i enlighet med beslutad inriktning i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg. omr. 24),

b) ta fram förslag på en metod för att kunna följa utvecklingen av företagens administrativa kostnader efter 2012 som utgår från den analys som regelgivaren gör i samband med nya eller ändrade regler (konsekvensutredning),

c) identifiera vad som skulle underlätta för företag i deras kontakter med centrala myndigheter när det gäller handläggningstider, bemötande, service och samråd samt lämna förslag på mål och uppföljning vad avser dessa frågor för myndigheter med omfattande verksamhet riktad till företag.

Deluppdrag a) ska redovisas senast den 20 september 2013, deluppdrag b) senast den 31 oktober och deluppdrag c) senast den 31 maj 2013 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

8. Tillväxtverket ska inom ramen för sitt verksamhetsområde bidra till att uppnå målen i, och bistå regeringen i genomförandet av, den nationella innovationsstrategin.

9. Tillväxtverket ska tillsammans med Verket för innovationssystem under 2013–2014 utveckla och genomföra en fortsättning av uppdraget avseende insatser för unga innovatörer enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 (N2010/3256/ENT). Insatserna ska bidra till att öka andelen unga som utvecklar och kommersialiserar sina idéer. Myndigheterna ska senast den 31 mars 2013 gemensamt till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) delredovisa vilka insatser och grupper man avser prioritera, hur man avser bedriva det fortsatta arbetet samt hur insatserna förankras i målgruppen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2015 i enlighet med rapporteringskravet i ovan nämnda regeringsbeslut.

10. Tillväxtverket ska, senast den 28 februari 2013, i anslutning till uppdraget att utveckla företagarportalen verksamt.se enligt regeringsbeslut den 15 december 2011 (N2011/1860/ENT) utveckla information om finansieringsmöjligheter till företag från statliga aktörer.

 

Förvaltning av regionala strukturfondsprogram och territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete för perioden 20072013

11. Tillväxtverket och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ska senast den 26 oktober 2013 i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur myndigheterna samverkar avseende arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, samt resultatet av denna samverkan. Myndigheterna ska i detta avseende särskilt redovisa arbetet med information till projektanordnare liksom med flexibiliteten att finansiera sådana åtgärder inom respektive program som faller inom ramen för den andra strukturfonden.

Övriga nya uppdrag 

12. Tillväxtverket ska ta fram en plan för hur verksamheten ska utvecklas för att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget (planen) ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

13. Tillväxtverket ska i dialog med Umeå kommun medverka inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med kopia till Statens kulturråd senast den 30 september 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket243 922
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)243 922

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Myndigheten ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka myndighetens utgifter för övrigt i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bland annat inom ramen för OECD.

1:5

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket276 511
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)276 511
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Statens energimyndighet0
ap.10Miljövänlig fordonsforskning (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet261 511
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)221 511
ap.4Innovationslån (ram)40 000
Disponeras av Verket för innovationssystem0
ap.2Näringslivsutveckl - del till VINNOVA (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet12 000
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)12 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, kvinnors företagande, förenkling för företag, ägarskiften, turism, rådgivning och upphandlingsstöd med mera.

Från anslagsposten får Kammarkollegiet disponera 5 000 000 kronor  för uppdraget om att översätta och vid behov utveckla information om den svenska upphandlingsmarknaden på olika språk.

ap.2 Näringslivsutveckl - del till VINNOVA

Medel från anslagsposten ska användas enligt regeringsbeslut om insatser för kulturella och kreativa näringar (N2009/8901/ENT (delvis)) samt testbäddar inom hälso-, sjukvård och äldreomsorg (N2011/3000/FIN).

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras för uppdrag att samordna utvecklingsinsatser avseende vissa bilaterala samarbeten inom området energi- och miljöteknik.

ap.4 Innovationslån

Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 10 000 000 kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B. Från anslagsposten ska 10 000 000 kronor användas för att andelen kvinnor som får lån ska öka. Kammarkollegiet ska utbetala medlen vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till ALMI Företagspartner AB.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Anslaget ska finansiera vissa utgifter för myndighetens regelförenklingsarbete till exempel mätningar av administrativa kostnader.

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten ska i tillämpliga delar samordnas med verksamheter som bedrivs med medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagspost 24:1 Tillväxtverket.

Medel från anslagsposten kan bland annat lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer. Tillväxtverket ska redogöra för hur medlen fördelats och analysera resultatet av insatserna.

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska minst 20 000 000 kronor användas för uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer (N2012/508/ENT).

Från anslagsposten ska minst 12 000 000 kronor användas för vidareutveckling och förstärkning av den myndighetsgemensamma företagareportalen verksamt.se (N2011/1860/ENT).

Från anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för fortsättning av uppdraget avseende insatser för unga innovatörer  (N2010/3256/ENT).

Från anslagsposten ska 2 000 000 kronor användas för uppdrag nr 2 under pågående uppdrag givna i tidigare års regleringsbrev om stöd till små aktörer som vill etablera sig på apoteksmarknaden.

ap.10 Miljövänlig fordonsforskning

Medel från anslagsposten ska användas till forskning, utveckling och demonstration avseende miljövänlig fordonsteknik.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket448 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)448 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.222 443Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.17 3183 %0
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.111 676Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.815 826Inget0
ap.100Inget0
ap.111 500Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.9ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.8220 000140 00067 87802015
ap.1265 000219 95045 00002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter under 2014–2015 avseende anslagsposten 1 ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas för anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2520 327
2013-02-2520 327
2013-03-2520 327
2013-04-2520 327
2013-05-2520 327
2013-06-2520 327
2013-07-2520 327
2013-08-2520 327
2013-09-2520 327
2013-10-2520 327
2013-11-2520 327
2013-12-2520 325
Summa243 922
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Tillväxtverket medges undantag från kravet att senast den 15 augusti varje år lämna delårsrapport avseende de första sex månaderna av det pågående räkenskapsåret enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten ska i stället lämna delårsrapport avseende de åtta första månaderna av det pågående räkenskapsåret senast den 30 september.

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Luis Barturén
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Utrikesdepartementet/FIM, USTYR och EC
Socialdepartementet/ESA, SFÖ och PBB
Finansdepartementet/BA, FMA, SKA, KLS, KSÄ, och SSA
Utbildningsdepartementet/F, GV, SF, UH, UC och JÄM
Näringsdepartementet/E, FIN, ITP, KLS, MK och RT
Kulturdepartementet/KV
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Boverket
Statskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens energimyndighet
Svenska ESF-rådet
Verket för innovationssystem
Gotlands kommun
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Hallands läns landsting
Svenska institutet
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden