Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2013-10-17
S2013/6648/FS (delvis)
S2013/7194/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:6
5 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen20 567
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)8 516
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 516
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)601
ap.25Skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.30Beredskapsläkemedel (ram)6 500
Disponeras av Försäkringskassan302
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)302
Disponeras av Kammarkollegiet1 686 638
ap.1Äldresatsning (ram)320 000
ap.4Tillgänglighet (ram)140 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)200 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)1 750
ap.8Swecare (ram)1 500
ap.14Patientsäkerhet (ram)675 000
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)90 000
ap.17Läkemedelsförteckning (ram)3 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)165 488
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)4 000
ap.20Specialistkompetenskurser (ram)38 000
ap.21Upplysningstjänst för vården (ram)3 000
ap.23Akutsjukvårdssatsning (ram)15 000
ap.24Prisjämförelsetjänst tandvård (ram)1 900
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)8 000
ap.28Apotek (ram)20 000
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Äldresatsning

 

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen, samt stöd till efterlevande. 

 

ap.4 Tillgänglighet

 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 3 000 000 kronor under 2013 i enlighet med regeringskanslibeslut (dnr S2012/2373/FS) avseende samordning och utveckling av tillgänglighetsarbetet inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för utvecklande av en vårdvalsfunktion på 1177.se i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:1 från den 15 november 2012 (dnr S2012/7865/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för att utveckla en vårdvalsfunktion på webben. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 2 100 000 kronor för att användas av Sveriges kommuner och Landsting för samordning av den nationella patientenkäten i enlighet med överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013 (dnr S2012/8768/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013 och hänvisa till diarienumret på överenskommelsen samt diarienumret som detta regleringsbrevsbeslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor under 2013 för att användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för den nationella vårdvalssamordnarens arbete avseende utveckling av diagnosspecifika beskrivningssystem och värdebaserade ersättningssystem inom primärvård och/eller specialistvård (dnr S2012/8356/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen och redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 2 500 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för stöd till landstingens arbete med att utveckla vårdval i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 22 mars 2012 (dnr S2011/9881/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för stöd till landstingens arbete med att utveckla vårdval. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 350 000 kronor för att användas av Sveriges läkarförbund för arbete med frågor om landstingens utveckling av vårdvalet inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges läkarförbund får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för de fyra projektarbeten som Sveriges läkarförbund anger i sin ansökan och som de lyfter fram som viktiga för att stimulera utvecklingen av vårdval (dnr S2013/6648/FS). Sveriges läkarförbund ska lämna in en redovisning över verksamheten till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till de diarienummer som detta beslut har. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga

3 000 000 kronor ska användas av Vinnova i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 2 maj 2013 (dnr S2013/3448/FS (delvis)) för uppdrag angående utlysning av medel för tillskapande av tillämpningar till det Personliga hälsokontot.

68 630 000 kronor ska användas av landsting i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 23 april 2013 (dnr S2013/1680/FS (delvis)) för utveckling av vårdvalssystem.

1 500 000 kronor ska användas av Konkurrensverket i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 29 augusti 2013 (dnr S2013/5937/FS) för att följa upp vårdvalssystem i primärvården och den specialiserade öppenvården. 

3 000 000 kronor ska användas av Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 26 september 2013 (dnr S2012/7865/FS) för fortsatt utveckling av valfrihetsinformation.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.5 Kvalitetsregister

 

Socialstyrelsen får använda 7 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:7 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/8994/FS) avseende utvecklandet och driften av en nationell registerservice. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 191 000 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med överenskommelsen om utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren 2012–2016 (dnr S2011/8471/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 i enlighet med överenskommelsen om utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren.

1 500 000 kronor ska användas av Myndigheten för vårdanalys i enlighet med regeringsbeslut I:16 från den 18 december 2012 (dnr S2012/8958/FS) för uppdrag om utvärderingsplan för kvalitetsregister.

350 000 kronor ska användas av Myndigheten för vårdanalys i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/7023/FS (delvis)) avseende uppdrag att utvärdera satsningen på nationella kvalitetsregister.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

 

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet. Av medlen ska motsvarande 235 000 US-dollar utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till observatoriet.

 

ap.8 Swecare

 

Regeringen beslutar att avsätta 1 500 000 kronor till Swecare. Swecare får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor:

 • Medlen används under 2013 för verksamhet hos Swecare.
 • Resultatet av arbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2014.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014.
 • Vid samma tidpunkt ska en årlig ekonomisk redovisning (eller slutrapportering) lämnas till Kammarkollegiet.
 • Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013.
 • Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
 • För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

 

   

ap.11 Forskning inom farmaci

 

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom ämnesområdet farmaci.

 

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

 

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.  

Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

 • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
 • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

 

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

Regeringen beslutar att avsätta 236 010 kronor på anslagsposten för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Socialstyrelsen. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Socialstyrelsen under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 till utbetalningar för pensionsåtaganden för SPRI.

 

ap.14 Patientsäkerhet

 

Bidrag till Socialstyrelsen

 
Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:8 från den 14 juni 2012 (dnr S2010/7655/FS) avseende arbete inom strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 3 400 000 kronor under 2013 för försörjning av vissa vacciner och antidoter i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/4768/HS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 4 500 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2010/9220/FS) avseende uppdrag om uppgifter inom patientsäkerhetsområdet, samt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2013 (dnr S2012/8855/SAM) om den samlade uppföljningen av patientsäkerhetsöverenskommelsen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisning och rekvisition ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:8 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4532/FS) avseende verktyg för att öka överlevnad i akut hjärt- och kärlsjukdom. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till dnr S2012/4532/FS och till det diarienummer som detta beslut har.

4 000 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 10 januari 2013 (dnr S2013/240/FS) för uppdrag om underlag till beslut om nationella vaccinationsprogram m.m.

1 500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Socialstyrelsen (dnr S2012/8855/SAM), för att analysera och utveckla nationella riktlinjer utifrån ett jämlikvårdperspektiv.

11 500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 8 maj 2013 (dnr S2007/4754/FS (delvis)) för uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk.

800 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 15 augusti 2013 (dnr S2013/5650/FS) för uppdrag att identifiera och föreslå patientrapporterade utfallsmått för kvalitetsregister för kroniska sjukdomar.

Bidrag till Läkemedelsverket

Läkemedelsverket får använda 200 000 kronor under 2013 för verkets tillsyn enligt förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 15 000 000 kronor under 2013 för genomförande av ny EU-lagstiftning avseende säkerhetsövervakning inom läkemedelsområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 2 250 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:4 från den 1 november 2012 (dnr S2010/2842/FS) avseende IT-anpassningar till Apoteken Service AB:s system för elektronisk ansökan av tillstånd enligt läkemedelslagen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 5 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:2 från den 25 augusti 2011 (dnr S2010/8865/FS) avseende arbete med att samordna och följa upp den nationella läkemedelstrategin. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 9 000 000 kronor under 2013 för drift av Giftinformationscentralen i enlighet med Läkemedelsverkets instruktion. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 3 600 000 kronor under 2013 för utökad tillsyn av medicinteknik som en följd av ökad ärendevolym. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

1 000 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket (dnr S2012/8855/SAM) för uppdrag om behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvården.

395 500 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket (dnr S2012/8855/SAM) för förvaltning av substansregistret.

210 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket (dnr S2012/8855/SAM) för utredning kring sjukvårdens behov av licensläkemedel. 

1 000 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket (dnr S2012/8855/SAM) för uppdrag om tillsyn över systemstöd i vården.

3 550 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2013 (dnr S2013/2702/FS) för uppdraget om en nationell modell för framtagande av införandeprotokoll och samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten.

4 000 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2013 (dnr S2013/2702/FS) för uppdraget att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning.

600 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2013 (dnr S2013/2702/FS) för uppdraget om restnoteringar.

1 894 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2013 (dnr S2013/2702/FS) för uppdraget om elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar.

 

Bidrag till övriga myndigheter

 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 4 240 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2012 (dnr S2012/2788/FS) avseende att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 oktober 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 3 500 000 kronor under 2013 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Tandvårds- och läkemedelsverket (dnr S2012/8855/SAM) för uppdraget att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

Myndigheten för vårdanalys får använda 1 000 000 kronor under 2013 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 24 maj 2012 (dnr S2012/3857/FS) avseende utvärdering av hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel i slutenvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) får använda 1 500 000 kronor under 2013 för att kartlägga hur officiella kunskapsdokument som vägleder vården, såsom riktlinjer, rekommendationer och rapporter, är informationstekniskt strukturerade och nyckelordsmärkta. Exempel från några myndigheter och landsting ska ingå. Syftet är att på sikt kunna öka tillgången till och spridningen av kunskapsunderlag inom hälso- och sjukvården genom att använda samma system för märkning av dokument. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämna till Kammarkollegiet. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

6 750 000 kronor ska användas av Smittskyddsinstitutet i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Smittskyddsinstitutet (dnr S2012/8855/SAM) för uppdrag om patientsäkerhet och antibiotikaförskrivning.

3 400 000 kronor ska användas av Smittskyddsinstitutet i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Smittskyddsinstitutet (dnr S2012/8855/SAM) för uppdrag om information om och implementering av det nationella vaccinationsregistret.   

2 000 000 kronor ska användas av Myndigheten för vårdanalys i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för vårdanalys, (dnr S2012/8855/SAM), för uppdrag om analys av skillnader i vården.

500 000 kronor ska användas av Statens folkhälsoinstitut i enlighet med regeringsbeslut I:2 den 18 april 2013 (dnr S2013/3111/FS) för uppdrag om att analysera utvecklingen av utbildningsnivåerna i befolkningen ur ett folkhälso- respektive hälso- och sjukvårdsperspektiv.

1 994 200 kronor ska användas av Uppsala universitet/ReAct i enlighet med regeringsbeslut I:13 från den 30 maj 2013 (dnr S2013/3152/FS (delvis)) för antibiotikaresistensarbete.

 

Bidrag till övriga
 

Regeringen beslutar att avsätta 4 500 000 kronor för att användas av Apotekens Service AB för övertagandet av information beträffande dospatienter samt utveckling av gränssnitt mot vården och dosapoteken i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 25 oktober 2012 (dnr S2012/7165/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Apotekens Service AB får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för övertagandet av information beträffande dospatienter samt utveckling av gränssnitt mot vården och dosapoteken. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 600 000 kronor för att användas av Apotekens Service AB för utveckling av ett förmedlingssystem för licensansökningar i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 1 november 2012 (dnr S2010/2842/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Apotekens Service AB får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för utveckling av ett förmedlingssystem för licensansökningar. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för åtgärder i syfte att tillskapa en fungerande dosmarknad i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:3 från den 25 oktober 2012 (dnr S2012/7165/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för att tillskapa en fungerande dosmarknad. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 9 500 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med överenskommelsen om förbättrad patientsäkerhet (dnr S2012/8770/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013 och hänvisa till diarienumret på överenskommelsen samt diarienumret som detta regleringsbrevsbeslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 3 210 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt genomförande av lärandeprojektet Vård på lika villkor i enlighet med överenskommelsen om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård (dnr S2012/8766/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013 och hänvisa till diarienumret på överenskommelsen samt diarienumret som detta regleringsbrevsbeslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 1 730 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för verksamhet med att förvalta och uppdatera en databas med uppgifter om kostnadsdata per patient (KPP), vilken har som primärt syfte att stödja förvaltning och utveckling av den svenska versionen av NordDRG. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för  att förvalta och uppdatera KPP-databasen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 350 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för att ta över och utveckla systemet Svevac från Smittskyddsinstitutet. Det övergripande målet är att möjliggöra att alla vaccinationer ska registreras på sådant sätt att informationen kan göras tillgängliga för invånare, vårdpersonal och myndigheter med ansvar för uppföljning och utveckling. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för att ta över och tillhandahålla systemet Svevac. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

1 025 000 kronor ska användas av Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond (Ågrenska stiftelsen) i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 maj 2013 (S2013/482/FS (delvis)) för vistelser för barn och unga med narkolepsi.

2 990 862 kronor ska användas av Narkolepsiföreningen Sverige i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 19 juni 2013 (dnr S2011/5624/FS och S2013/2582/FS (delvis)) för bl.a. juridiskt ombud, arrangemang av familjeträffar och administration av föreningen.

1 450 000 kronor ska användas av Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond (Ågrenska stiftelsen) i enlighet med regeringsbeslut nr I:6 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/1829/FS (delvis)) avseende ansökan om medel till verksamhet för vuxna personer med sällsynta diagnoser.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

  

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering får använda 620 000 kronor under 2013 i enlighet med regeringsbeslut I:19 från den 20 december 2011 (dnr S2011/11258/FS) avseende fortsatt arbete med metoder för tidig upptäckt av cancer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 oktober 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 24 000 000 kronor för att användas av Apotekens Service AB för drift och underhåll av det elektroniska expeditionsstödet (EES). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Apotekens Service AB får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för drift och underhåll av det elektroniska expeditionsstödet (EES). Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för att vara en sammanhållande part för den nationella samverkansgruppen för RCC i enlighet med överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013 (dnr S2012/8768/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013 och hänvisa till diarienumret på överenskommelsen samt diarienumret som detta regleringsbrevsbeslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 800 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för att ordna en patientföreträdarutbildning inom cancervården. Syftet med utbildningen är att öka patientdeltagandet i utvecklandet av cancervården inom ramen för den nationella cancerstrategin samt att stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

48 000 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Socialstyrelsen (dnr 2012/8855/SAM) för uppdrag om regionala cancercentrum.

5 000 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Socialstyrelsen (dnr 2012/8855/SAM) för uppdrag inom cancervård.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.17 Läkemedelsförteckning

 

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor för drift av läkemedelsförteckning. Apotekens Service AB får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor:

 • Medlen används under 2013 för läkemedelsförteckningen.
 • Resultatet av arbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2014.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014.
 • Vid samma tidpunkt ska en årlig ekonomisk redovisning (eller slutrapportering) lämnas till Kammarkollegiet.
 • Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013.
 • Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
 • Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen.
 • För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

 

   

ap.18 God vård och folkhälsa

 

Kammarkollegiet får disponera 2 000 000 kronor under 2013 att användas i enlighet med Kammarkollegiets regleringsbrev för 2013 avseende fortsatt arbete med vägledning för upphandling inom vård och omsorg.

 

Bidrag till Socialstyrelsen

 

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:2 från den 13 januari 2011 (dnr S2011/484/FS) avseende införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor under 2013 i enlighet med uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012 (dnr S2011/11229/SAM) om att sammanställa och sprida kunskap som skapar förutsättningar för, samt stödjer ett effektivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom mödrahälsovården, barnhälsovården och elevhälsan på områdena goda matvanor och fysisk aktivitet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 september 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2013 inom ramen för regeringens strategi för WHO 2011–2015 (dnr S2011/3711/EIS) avseende satsningar inom området antibiotikaresistens. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

Socialstyrelsen får använda 4 200 000 kronor under 2013 utifrån det uppdrag om genomförandet av specialistkurser kring läkemedel och läkemedelsanvändning som IPULS tidigare ansvarat för (dnr S2012/1802/FS). Socialstyrelsen ska senast den 1 april 2013 lämna en redogörelse för vilka förändringar i genomförandet av projektet som följer av att uppdraget överförs till Socialstyrelsen (dnr S2012/6492/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:18 från den 23 juni 2010 (dnr S2010/4935/FS) avseende den nationella funktionen för sällsynta sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 865 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:4 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4528/FS) avseende arbete med att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:2 från den 15 mars 2012 (dnr S2012/2206/FS) avseende att kartlägga, sammanställa och sprida kunskap om metoder för att uppmärksamma och bemöta barn och unga som misstänks fara illa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:6 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4530/FS) avseende arbete med att stärka kunskapsstödet för vård och behandling av personer med transsexualism och andra personer med könsidentitetsstörningar. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 350 000 kronor under 2013 för förvaltning av registret över läkemedel som lämnats ut på apotek i Jämtlands län. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2013 för arbete med medicinska indikationer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

5 000 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Socialstyrelsen (dnr S2012/8855/SAM) för uppdrag att utveckla myndighetens registerverksamhet.

600 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 april 2012 (dnr S2013/2910/FS) för uppdrag om att etablera en nationell kontaktpunkt för gränsöverskridande vård.

8 500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 7 mars 2013 (dnr S2013/19058/FS) för uppdraget att utveckla och publicera öppna jämförelser avseende hälso- och sjukvård, inklusive jämlik vård och läkemedel.

2 500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 7 mars 2013 (dnr S2013/1906/FS) för uppdrag om att utveckla och publicera öppna jämförelser inom folkhälsa.

500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 25 april 2013 (dnr S2013/3285/FS (delvis)) för uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavård.

1 000 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 23 maj 2013 (dnr S2013/4015/FS (delvis)) för uppdrag att ta fram målnivåer för vården av vissa kroniska eller långvariga sjukdomar.

6 500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 8 maj 2013 (dnr S2007/4754/FS (delvis)) för uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk.

1 000 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 8 maj 2013 (dnr S2013/3622/FS (delvis)) för uppdrag angående förslaget om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

 

Bidrag till övriga myndigheter

  
Livsmedelsverket får använda 3 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:1 från den 10 maj 2012 (dnr S2012/3545/FS) avseende att stödja ett aktivt och evidensbaserat arbete för bra matvanor inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Smittskyddsinstitutet får använda 595 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:4 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4528/FS) avseende arbete med att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Statens folkhälsoinstitut får använda 340 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:4 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4528/FS) avseende arbete med att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 3 000 000 kronor under 2013 avseende deltagande i en internationell hälso- och sjukvårdsjämförelse (Commonwealth), samt till Harkness Fellowship. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för utveckling av den nationella strategin för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i enlighet med överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013 (dnr S2012/8768/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013 och hänvisa till diarienumret på överenskommelsen samt diarienumret som detta regleringsbrevsbeslut har.

Ungdomsstyrelsen får använda 650 000 kronor under 2013 avseende genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (dnr IJ2008/2397/UF). Medlen utbetalas till Ungdomsstyrelsen engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisition och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta regleringsbrev har.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar får använda 2 000 000 kronor under 2013 för verksamhet vid utlandskontoren kring utvärderingar och analyser att användas för strategisk omvärldsbevakning, alliansbyggande och främjande samt operativt stöd på hälso- och sjukvårdsområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 3 200 000 kronor under 2013 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 29 mars 2012 (dnr S2012/2629/FS) för att utveckla myndighetens roll inom tandvårdsområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 2 700 000 kronor under 2013 för arbetet med Läkemedelsboken. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

500 000 kronor ska användas av Statens folkhälsoinstitut i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens folkhälsoinstitut (dnr S2012/8855/SAM) avseende att, bl.a. mot bakgrund av erfarenheterna av projektet Ett friskare Sverige, analysera förutsättningarna för samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer i syfte att underlätta människors hälsosamma val.

2 000 000 kronor ska användas av Statens beredning för medicinsk utvärdering i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering (dnr S2012/8855/SAM) för att tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar.

1 500 000 kronor ska användas av Statens berednings för medicinsk utvärdering i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 24 januari 2013 (dnr S2013/609/FS) för uppdrag om kunskapsstyrning.

1 300 000 kronor ska användas av Naturhistoriska Riksmuseet i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 27 mars 2013 (dnr S2013/2150/FS) för att förstärka genomförandet av polleninsamling och pollenanalyser, samt för pollenprognoser.

 

Bidrag till övriga
 

Regeringen beslutar att avsätta 240 000 kronor för att användas av Apotekens Service AB för kryptering av individdata i enlighet med regeringens proposition Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning (prop. 2009/10:138). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Apotekens Service AB får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för kryptering av individdata. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor för att användas av Famna för arbete med att utveckla de ideella organisationernas roll inom vård och omsorg i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:3 från den 27 januari 2011 (dnr S2010/2204/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Famna får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för att utveckla de ideella organisationernas roll inom vård och omsorg. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 3 500 000 kronor för att användas av Prioriteringscentrum för arbete med metodstöd för prioriteringar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Prioriteringscentrum får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för metodstöd för prioriteringar. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 500 000 kronor för att användas av Västerbottens läns landsting för insatser för förbättrad akutsjukvård i glesbygd i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:1 från den 8 september 2011 (dnr S2011/4015/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Västerbottens läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för insatser för förbättrad akutsjukvård i glesbygd. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för verksamhet inom Rett Center i Jämtlands läns landsting. Rett Center får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen används under 2013 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2014. I rapporten ska särskilt beskrivas den forskning som genomförts med stöd av 2013 års medel samt vilka resultat som uppnåtts. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 2 600 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för att fortsatt fullfölja Sveriges roll som projektkoordinator för EU-projektet epSOS under 2013 (dnr S2010/4937/FS) samt bidra i arbetet inom World Economic Forum, Global Agenda Council (GAC) i enlighet med avtal. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för deltagande i arbetet med EpSOS och GAC. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 8 000 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting i det svenska arbetet med epSOS dvs. SepSOS. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för SepSOS. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 6 700 000 kronor att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för arbete med öppna jämförelser i enlighet med överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013 (dnr S2012/8768/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013 och hänvisa till diarienumret på överenskommelsen samt diarienumret som detta regleringsbrevsbeslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 13 600 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för arbete med kunskapsstyrning i enlighet med överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013 (dnr S2012/8768/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013 och hänvisa till diarienumret på överenskommelsen samt diarienumret som detta regleringsbrevsbeslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 4 500 000 kronor att användas av Sveriges Kommuner och Landsting, för att tillskapa en nationell införandemodell för nya läkemedel samt att användas av Center för eHälsa i samverkan (CeHis) för genomförande av två förstudier om hur slutenvårdsordinationer kan göras tillgängliga dels för läkemedelsuppföljningar och prognoser, dels för de kliniska behoven i den samlade läkemedelslistan i NOD, i enlighet med överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013 (dnr S2012/8768/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen under villkoren som följer av överenskommelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2013 och hänvisa till diarienumret på överenskommelsen samt diarienumret som detta regleringsbrevsbeslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 500 000 kronor för att användas av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla öppna jämförelser inom läkemedelsområdet i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 7 mars 2013 (dnr S2013/1905/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Sveriges Kommuner och landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för utveckling av öppna jämförelser inom läkemedelsområdet i samverkan med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har samt S2013/1905/FS. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 20 000 000 kronor för att användas av Apotekens Service AB i enlighet med det tilläggsavtal som Regeringskansliet och Apotekens Service AB avser ingå om tillskapandet av hälsokonto. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Apotekens Service AB får, förutsatt att tilläggsavtalet ingås, rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medlen används under 2013 för tillskapandet av ett hälsokonto. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

450 000 kronor ska användas av Svenska Nationella Healthy Citiesnätverket i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 25 april 2013 (dnr S2012/9182/FS) för finansiering av koordinator.

3 000 000 kronor ska användas av Nätverket hälsofrämjande sjukvård i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 25 april 2013 (dnr S2013/1843/FS) för att utveckla en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

500 000 kronor ska användas av Sveriges Kommuner och Landsting i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 30 maj 2013 (dnr S2013/3682/FS) för att samverka i Socialstyrelsens uppdrag att utveckla och publicera öppna jämförelser inom folkhälsa (dnr S2013/1906/FS).

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

 

Medlen får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

 

ap.20 Specialistkompetenskurser

 

Socialstyrelsen får använda 38 000 000 kronor under 2013 för specialistkompetenskurser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

 

ap.21 Upplysningstjänst för vården

 

3 000 000 kronor ska användas av Statens beredning för medicinsk utvärdering i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering (dnr S2012/8855/SAM) avseende upplysningstjänst för vården.

 

ap.23 Akutsjukvårdssatsning

 

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2013 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:2 från den 29 mars 2012 (dnr S2012/2628/FS) avseende arbete med att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningar och rekvisitioner ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

  

ap.24 Prisjämförelsetjänst tandvård

 

Regeringen beslutar att avsätta 1 900 000 kronor för prisjämförelsetjänst för tandvård. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor:

 • Medlen används under 2013 för drift och förvaltning av prisjämförelsetjänst för tandvård hos Inera.
 • Resultatet av arbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2014.
 • Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014.
 • Vid samma tidpunkt ska en årlig ekonomisk redovisning (eller slutrapportering) lämnas till Kammarkollegiet.
 • Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2013.
 • Rekvisitioner och rapporteringar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
 • Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen.
 • För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.
 •  
    

ap.25 Skaderegistreringssystemet IDB

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för drift av det nationella skaderegistreringssystemet Injury Data Base.

 

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

 

Medlen får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Personer som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

 

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

 

Anslagsposten avser kostnader för ålderspensionsavgift enligt lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare. 302 000 kronor avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2013. Beloppet består av preliminär statlig ålderspensionsavgift om 545 000 kronor för 2013 och ett regleringsbelopp för 2010 om -243 000 kronor.

 

ap.28 Apotek

 

1 500 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 28 februari 2013 (dnr S2013/1665/FS) för uppdrag om strukturerade läkemedelssamtal på apotek.

1 000 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 28 februari 2013 (dnr S2013/1664/FS) för uppdrag om utvecklande av apoteksindikatorer.

400 000 kronor ska användas av Läkemedelsverket i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2013 (dnr S2013/2702/FS) för uppdraget om apoteksombud.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.30 Beredskapsläkemedel

 

Medlen ska användas till räntor och amorteringar av antivirala läkemedel samt som ersättning till leverantör att hålla ett omsättningslager av antibiotika, enligt regeringsbeslut III:9 den 17 juni 2009 (dnr S2009/4940/FH), regeringsbeslut III:4 den 18 mars 2010 (dnr S2009/9115/FH) samt uppdrag 4 under Folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev 2012 (dnr S2011/11229/VS).

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.12.10Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.260Inget0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.71:6 ap.18100 %
1:6 ap.91:6 ap.18100 %
1:6 ap.161:6 ap.18100 %
1:6 ap.221:6 ap.18100 %
1:6 ap.31:6 ap.18100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.3ram
ap.7ram
ap.9ram
ap.16ram
ap.22ram
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
David Lorentzon
Likalydande till

Socialstyrelsen
Försäkringskassan
Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Statens folkhälsoinstitut
Smittskyddsinstitutet
Myndigheten för vårdanalys
Pensionsmyndigheten
Livsmedelsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Ungdomsstyrelsen
Apotekens Service AB
Sveriges Kommuner och Landsting
Västerbottens läns landsting
Prioriteringscentrum
European Observatory on Health Care Systems and Policies
Swecare
Rett Center
Famna
Sveriges läkarförbund