Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2013-08-22
U2013/4050/SAM (delvis)
U2013/4896/SF
Centrala studiestödsnämnden
85182 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 15, bet. 2012/13:UbU2, rskr. 2012/13:125, prop. 2013/13:99 utg.omr. 15, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:137).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Administration av studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.2 Administration av studiemedel

Verksamheten ska säkerställa att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp samt de insatser som har genomförts för att de studerande på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.3 Återbetalnings- och återkravsverksamhet

Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och att återkrav betalas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har vidtagits för att lån och återkrav återbetalas enligt gällande regler. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts. 

Myndigheten ska senast den 5 augusti 2013 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) över utvecklingen under första halvåret 2013 när det gäller låntagare som är bosatta utomlands.

1.4 Expertfunktion

Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av studerandes sociala och ekonomiska situation säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultatet av myndighetens kunskapsinhämtande.

1.5 Tilldelnings- och återbetalningssverksamhet för hemutrustningslån

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa:

  • Handläggningstid per ärende.
  • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar, antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

1.6 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

den 16 januari,
den 20 februari,
den 2 maj,
den 29 juli, och
den 25 oktober.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknads- departementet).

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2012. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna.

1.7 Övriga mål och återapporteringskrav

Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast sker till den som är berättigad till stöd från systemet.

Centrala studiestödsnämndens information om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.

Kvaliteten i ärendehanteringen ska öka.  

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Myndigheten ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra informationen behovsanpassad och lättillgänglig.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har vidtagits under året och som planeras för att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen samt resultatet av insatserna.

Återrapportering grön it

Centrala studiestödsnämnden ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som regeringen har beslutat om i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010 – 2015 (N2010/3482/ITP (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

2

Organisationsstyrning

Tilltron till Centrala studiestödsnämndens administration ska vara hög.

Centrala studiestödsnämndens servicenivå ska vara hög.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa en samlad bedömning av måluppfyllelsen, vilka insatser som har genomförts under året för att uppfylla målen och resultatet av dessa insatser.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 2 april 2014 redovisa statistik med samma innehåll som i 2012 års publikation med studiestödsstatistik över utbetalning och återbetalning av studiestöd samt över utländska medborgare och studiestöd. Vad gäller studiehjälp behöver inte studiestödsomfattning anges. Myndigheten ska hålla denna och övrig statistik som myndigheten finner lämplig tillgänglig i tabellform för allmänheten.

2. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 29 april 2013 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom studiehjälp och studiemedel samt återbetalning. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara väsentliga ska kommenteras och analyseras i rapporten.    

Pågående uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska vid två tillfällen per år under åren 2011–2015 lämna relevant studiestödsstatistik till Statens skolverk som ska användas som underlag för de utbetalningar av statsbidrag som Skolverket ska göra till kommuner för satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar fullständig grundskole- och gymnasieubildning. Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Skolverket komma överens om formerna för uppgiftsöverföringen.

2. Regeringen har uppdragit åt Centrala studiestödsnämnden att genomföra en studie om skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsosituation (U2012/3881/JÄM). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2013.

Nya uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas tillvara i myndighetens verksamhetsprocesser efter 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

2. Centrala studiestödsnämnden ges i uppdrag att följa upp den höjning av fribeloppet som trädde i kraft den 1 januari 2011 (prop.2009/10:1, utg.omr.15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127). En preliminär analys ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 april 2013. En slutlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 mars 2014.   

3. Centrala studiestödsnämnden ges i uppdrag att, utöver vad som följer av 9 kap. 1–3 a §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, i myndighetens budgetunderlag för 2014-2016 lämna förslag till finansiering av förväntade förluster för studielån enligt 6 kap. 4-5 §§ budgetlagen (2011:203). Dessa bestämmelser ska enligt riksdagens beslut (prop.2012/13:1, bet.2012/13:UbU2, utg.omr.15, rskr.2012/13:XX) tillämpas från och med den 1 januari 2014. Därutöver ska myndigheten lämna förslag om konstaterade förluster och räntekostnader. Förslag lämnas enligt följande indelning.

a)      Anslag x.x Avsättning för kreditförluster
Ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013
Ap.2 Förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014

b)     Anslag x.x Statens kostnader för studiemedelsräntor

Utgångspunkten för förslaget ska vara vad regeringen har anfört i budgetpropositionen för 2013 i fråga om anpassningen av hanteringen av studielån till budgetlagens bestämmelser (prop. 2012/13:1, utg.omr.15, avsnitt 3.8.3), den huvudmodell för hantering av förluster i fråga om studielån som myndigheten har presenterat i promemorian Ändrade principer för hantering av förluster i fråga om studielån (U2010/4846/SF)och det alternativ till avancerad modell som myndigheten har presenterat i promemorian Modell för finansiering av förväntade förluster på studiestöd (U2012/4402/SF).

Centrala studiestödsnämnden ska i budgetunderlaget för 2014–2016 beräkna en procentsats som underlag för avsättning av medel för förväntad förlust i fråga om studielån beviljade under 2014. Vidare ska myndigheten senast den 1 oktober 2013 lämna förslag till procentsats som ska ligga till grund för avsättning av medel för förväntad förlust i fråga om studielån beviljade under 2015.

Centrala studiestödsnämnden ska även lämna förslag till finansiering av verksamheten enligt nu gällande struktur för hantering av förluster och ränta i fråga om studielån, samt förslag till övrig kredit (låneram) för 2014 enligt såväl den ordning som gäller före som efter den 1 januari 2014.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 471 787
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 471 787

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får det från anslagsposten utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

1:2

Studiemedel m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden14 699 447
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)8 940 138
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)2 855 044
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 561 561
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)127 673
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)165 810
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 484 265
ap.4Tilläggsbidrag (ram)420 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst tio procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) för vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

Tilldelade medel motsvarar 2 638 011 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2013. Beloppet har minskats med 153 746 000 kronor på grund av det regleringsbelopp som Pensionsmyndigheten har fastställt för 2010 för anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Studiemedelsräntor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 840 953
ap.1Studiemedelsräntor (ram)3 434 550
ap.2Avskrivningar (ram)406 403

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 kap. och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

ap.2 Avskrivningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av studielån hos Riksgäldskontoret på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti enligt kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren har avlidit eller varaktig betalningsoförmåga har inträtt.

1:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten14 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)13 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)12 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

1:6

Centrala studiestödsnämnden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden328 951
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)328 951

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp m.m.
ap.1173 589Inget0
1:2 Studiemedel m.m.
ap.1434 463Inget0
ap.2.2119 949Inget0
ap.2.36 384Inget0
ap.2.58 290Inget0
ap.30Inget0
ap.421 000Inget0
1:3 Studiemedelsräntor m.m.
ap.1171 500Inget0
ap.220 320Inget0
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1666Inget0
ap.4.230Inget0
ap.50Inget0
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.
ap.116 4483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Studiemedel m.m.
ap.2.1ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)183 600 000
- varav SPECIAL183 600 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2527 413
2013-02-2527 413
2013-03-2527 413
2013-04-2527 413
2013-05-2527 413
2013-06-2527 413
2013-07-2527 413
2013-08-2527 413
2013-09-2527 413
2013-10-2527 413
2013-11-2527 413
2013-12-2527 408
Summa328 951
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter00441 0000441 000441 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administrationsavgifter

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Den beräknade budgeten för den avgiftsbelagda verksamheten avser inbetalda avgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens finansiering.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Centrala studiestödsnämnden undantas från bestämmelsen i 12 § 3 anslagsförordningen (2011:223) om att övriga utgifter ska redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig. Till övriga utgifter hänförs bl.a. utgifter för studiemedelsräntor. I stället ska utgifter för studiemedelsräntor redovisas mot anslag det budgetår då betalningarna sker.

Centrala studiestödsnämnden undantas vidare från bestämmelsen i 15 § anslagsförordningen (2011:223) om att inkomster som en myndighet får disponera och som till en obestämd del ska täcka utgifterna i en viss verksamhet, ska redovisas mot anslag på samma grund som utgifterna. I stället ska inbetalda avgifter redovisas mot anslag.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Peter Edman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konjunkturinstitutet
Pensionsmyndigheten