Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2013-07-18
U2013/4435/GV
(delvis)
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
72105 VÄSTERÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar som bedrivs enligt äldre författningar med stöd av övergångsbestämmelser till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning liksom utbildningsverksamheter som bedrivs med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar respektive förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk ska särskiljas i myndighetens återrapportering.

1

Mål och återrapporteringskrav

Utbildning

Arbetsmarknadens behov
Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • vidtagna åtgärder för att utbildningar inom yrkeshögskolan ska svara mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet, 
 • vidtagna åtgärder för att inom yrkeshögskolan utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala yrkesområden, och
 • hur arbetsmarknadsråd, andra intressenter i arbetslivet och myndigheter har involverats i arbetet med dessa uppgifter.

Beslut om statligt stöd för utbildningar inom yrkeshögskolan
Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • antalet bifalls- och avslagsbeslut fördelade på utbildningsområden och län,
 • utbetalat statligt stöd fördelat på utbildningsområden, typ av utbildningsanordnare och utbildningar med avseende på deras längd,
 • kostnad per utbildningsplats uppdelad på utbildningsområde med kommentarer till avvikelser från genomsnittskostnaden,
 • vilka insatser myndigheten har genomfört så att fördelningen av statligt stöd bidrar till en stabil dimensionering av utbildningsverksamheten med ett långsiktigt balanserat resursutnyttjande, och
 • en analys av förändringar jämfört med tidigare år när det gäller ovanstående punkter.

Kompletterande utbildningar
Utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar får uppgå till högst 3 055 årselevplatser med statligt studiestöd enligt avdelning A 2 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) och högst 1 006 sådana platser enligt avdelning B 1 i samma bilaga. Myndigheten ska särskilt redovisa beslut om statligt stöd för kompletterande utbildningar för 2013 och 2014. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till olika huvudmän, för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats, med vilket belopp samt antalet årselevplatser och antalet deltagare i respektive utbildning.

Tolkning och teckenspråk
För utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk ska myndigheten särskilt redovisa beslut om statligt stöd till kontakttolkutbildning respektive teckenspråktolkutbildning för 2013 och 2014. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till folkhögskolor och studieförbund, för vilka utbildningar och ändamål statsbidrag har lämnats och med vilket belopp. 

Tillsyn och kvalitetsgranskning

 Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • en analys av resultatet av den tillsyn som myndigheten har bedrivit under året, 
 • gjorda insatser för att utveckla myndighetens arbete med tillsyn, 
 • hur kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer har använts i myndighetens granskning av utbildningarnas kvalitet och anordnarnas kvalitetssäkringsarbete, 
 • på vilket sätt utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete har utvärderats och resultatet av denna utvärdering, och
 • gjorda insatser för att utveckla myndighetens arbete med kvalitetsgranskning.

För yrkeshögskolan ska även särskilt redovisas:

 • gjorda insatser för att säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning av anmälningsärenden,
 • antalet inkomna anmälningsärenden och antalet ärenden som resulterat i beslut om kritik, 
 • antalet beslut i tillsynsärenden med respektive utan kritik, och
 • en analys av utbildningarnas kvalitet.

Validering

Myndigheten ska särskilt redovisa:

 • åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts när det gäller arbetet med att samordna och stödja en nationell struktur för validering.

Prognoser

Myndigheten ska särskilt redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Myndigheten ska för varje prognos redovisa förändringarna jämfört med senast lämnade prognos och i förhållande till budgeten. Skillnaderna ska förklaras och analyseras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 

 • 16 januari,
 • 20 februari,
 • 2 maj,
 • 29 juli, och
 • 25 oktober.

Om möjligt ska varje prognos också redovisas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa volymer uttryckta i årsplatser uppdelade på yrkeshögskoleplatser och platser i övriga utbildningar som myndigheten ansvarar för.

Varje prognos ska stämmas av med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) innan den redovisas.

2

Organisationsstyrning

Myndighetssamverkan

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i uppdrag som syftar till att effektivisera statens samlade åtgärder för kompetensförsörjning på arbetsmarknaden i den utsträckning myndighetens ansvars- och kompetensområde berörs.

Myndigheten ska lämna en redovisning av vilka delar av den administrativa stödverksamheten som är lämpliga att överföra till Statens servicecenter och en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras.

Myndigheten ska i fråga om tillämpningen av olika EU-verktyg för bl.a. utveckling av yrkesutbildning och mobilitet samråda med Statens skolverk, Statens skolinspektion och Universitets- och Högskolerådet.

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som har fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.  

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Myndigheten ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

 • kostnadsutvecklingen fördelad på löner, konsultkostnader och övrig drift för respektive verksamhetsområde, och 
 • handläggningskostnader per beviljad utbildningsplats inom yrkeshögskolan.

Redovisning av statistik

All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Myndigheten ska till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar inom yrkeshögskolan samt kvalificerade yrkesutbildningar, kompletterande utbildningar och utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om. 
 2. Myndigheten ska lämna en samlad redovisning med analyserad statistik för yrkeshögskolan avseende studerande i yrkeshögskolan, utbildningslängd och typ av examen eller motsvarande, studerandes sysselsättning året efter avslutad utbildning samt utbildningar och utbildningsområden enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN). Statistiken om studerande ska redovisas fördelat på åldersintervall, kön och inrikes respektive utrikes födda samt efter utbildningsområde. Myndigheten ska redovisa statistik avseende sökande till yrkeshögskolan fördelat på kön och utbildningsområde. Vidare ska myndigheten redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar när det gäller studerande och deras fullföljande av sådana utbildningar. Statistiken för de kompletterande utbildningarna ska även avse utbildningarna uppdelade på stödform, utbildningskategorier och anordnare. Myndigheten ska redovisa kommenterad statistik över utbildningar som bedrivs med stöd av förordningen om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Av redovisningen ska framgå antalet utbildningsanordnare och antalet utbildningar per utbildningsinriktning. Redovisningen ska också innehålla uppgifter om antalet sökande, deltagare och examinerade uppdelat på utbildningsinriktning. För kontakttolkutbildning ska även redovisas antalet sökande, antalet antagna samt antalet utbildade som fått intyg om att de har genomgått utbildningen med godkänt resultat. All statistik ska presenteras på riks- och länsnivå. Statistiken ska omfatta 2013 och tre år tillbaka i tiden. Statistiken när det gäller utbildningarna rörande tolkning och teckenspråk ska omfatta tiden från och med den 1 juli 2012. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2014.

Uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

 1. Myndigheten ska förbereda och genomföra ett pilotprojekt med start hösten 2012 i syfte att förbättra tillgängligheten till yrkeshögskoleutbildning för personer med funktionsnedsättning. Projektet får omfatta högst fem utbildningsanordnare som vardera genomför högst två utbildningsomgångar. Verksamheten ska ha sin utgångspunkt i de förslag på området som myndigheten tidigare lämnat till Regeringskansliet (U2011/3815/SV). Myndigheten får lämna statsbidrag eller särskilda medel till de utbildningsanordnare som deltar i projektet och dess verksamhet. Pilotprojektet ska finansieras inom ramen för myndighetens ordinarie anslag. Myndigheten ska redogöra för hur projektverksamheten bedrivs och kostnaderna för verksamheten i en rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 december 2012. Därefter ska en redovisning av pilotprojektets verksamhet och utfall lämnas årligen i samband med årsredovisningen.
 2. Myndigheten ska ansvara för att pilotutbildning kan anordnas inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska vidta de åtgärder som krävs för att en pilotutbildning ska kunna starta i mars 2013. Utbildningen ska dimensioneras för 20 årsplatser vid den första ansökningsomgången. Myndigheten ska planera för att varje ansökningsomgång under följande år får uppgå till 40 årsplatser. Kostnaderna för en årsplats på heltid får uppgå till högst 400 000 kronor och högst 800 000 per utbildningsplats. Myndigheten ska vidare säkerställa att pilotutbildning inom yrkeshögskolan endast anordnas på platser där det finns miljömässiga och andra praktiska förutsättningar att bedriva en sådan verksamhet. Myndigheten ska redovisa hur uppdraget genomförs till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 april 2012 och slutligen avrapporteras i samband med årsredovisningen för 2012.

Nya uppdrag

 1. Myndigheten ska inventera och redogöra för i vilken utsträckning det finns behov av utbildningar inom yrkeshögskolan för vilka statsbidrag eller särskilda medel enligt 5 kap. förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan inte får lämnas. Om ett behov kan konstateras ska det av redovisningen framgå vilka yrkesområden det är fråga om, hur många årsplatser som bedöms vara behövliga och en uppskattning av vilka avgifter för utbildningarna som kan vara aktuella att ta ut av de studerande. En redovisning av uppdraget ska lämnas i en rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 4 mars 2013.
 2. Vid myndigheten ska det enligt 13 § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan finnas ett rådgivande organ benämnt Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd. Myndigheten ska utreda om det finns behov av att ändra rådets sammansättning och dess uppgifter. Myndigheten ska redovisa resultatet av utredningen och förslag till åtgärder i en rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 juni 2013.
 3. Myndigheten ska vidta erforderliga åtgärder för att

  personnummerbaserad statistik för undersökningar av sökandefrekvensen när det gäller kompletterande utbildningar och yrkeshögskolans utbildningar ska kunna samlas in från och med den 1 januari 2014. Syftet med undersökningarna ska vara att följa årliga förändringar av sökandefrekvensen när det gäller utbildningarna och resultatet ska redovisas i de återrapporteringar som myndigheten lämnar. Myndigheten ska redovisa hur arbetet fortskrider och vilka överväganden som har gjorts i en rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan98 788
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)98 788

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

Minst 10 000 000 kronor ska användas för arbete enligt 3 § förordningen med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

1:14

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan1 772 492
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)1 772 492

Villkor för anslag 1:14

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

3. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning.

4. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan och kvalificerad yrkesutbildning.

5. Högst 350 000 kronor får användas för att främja studerandes inflytande i utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

6. Av anslagsposten ska minst 90 000 000 kronor användas för bidrag eller särskilda medel för tillfälliga årsplatser inom yrkeshögskolan.

2:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan32 387
ap.26Tolkutbildning (ram)32 387

Villkor för anslag 2:70

ap.26 Tolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till folkhögskoleförlagd utbildning av tolkar för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet samt teckenspråklärarutbildning enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Vid planeringen av utbildningarna ska Myndigheten för yrkeshögskolan samråda med Folkbildningsrådet och berörda handikapporganisationer.

Högst 3 000 000 kronor får användas för myndighetens administration, utvärdering och utveckling av dessa tolkutbildningar samt för rekryteringsfrämjande åtgärder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.12 9643 %0
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.1188 625138 0000
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
1:13 ap.31:12 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.113 350 0001 730 0001 040 000580 0002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2013 för ramanslanslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 900 000 000 kronor 2014–2019. Bemyndigandet för 2017-2019 avser enbart pilotutbildning.

 

 

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-258 232
2013-02-258 232
2013-03-258 232
2013-04-258 232
2013-05-258 232
2013-06-258 232
2013-07-258 232
2013-08-258 232
2013-09-258 232
2013-10-258 232
2013-11-258 232
2013-12-258 236
Summa98 788
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättsliga avgifter
Uppdragsverksamhet2511000000
Offentligrättslig verksamhet
Uppdragsverksamhet25520010010000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Anna Barklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, regional tillväxt
Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsenheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket