Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2013-11-28
Fi2013/4081 (delvis)
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 1:1, 1:2, 1:3 och 48:2 (2006) inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader och anslaget 1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 25, bet. 2012/13:FiU3, rskr. 2012/13:135, prop. 2013/14:2 utg.omr. 25, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:44).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket85 603 206
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)61 152 791
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)24 450 415

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kommunalekonomisk utjämning kommuner

Skatteväxling mellan kommuner och landsting har skett i sex län, vilket innebär att anslagsposten ökas med 155 000 000 kronor 2013.

ap.2 Kommunalekonomisk utjämning landsting

Skatteväxling mellan kommuner och landsting har skett i sex län, vilket innebär att anslagsposten minskas med 155 000 000 kronor 2013.

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 306 121
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)3 306 121

1:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket5 350
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 400
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)3 950

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.118 347Inget0
ap.27 334Inget0
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.198 917Inget0
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagstyp
48:2 (2006) Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting
ap.4 (2006)ram
På regeringens vägnar
Peter Norman
Eva Melander
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Finansdepartementet/BA och SSA
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges Kommuner och Landsting