Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2013-06-19
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4067/UH
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Karlstads universitet
Riksdagen har beslutat om Karlstads universitets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Karlstads universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 37 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Karlstads universitet enligt nedan.

Civilingenjörsutbildning5
Högskoleingenjörsutbildning10
Sjuksköterskeutbildning30


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:21

Karlstads universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet565 693
ap.1Takbelopp (ram)565 693

Villkor för anslag 2:21

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 4 100 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

2:22

Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Karlstads universitet195 257
ap.4Basresurs (ram)195 257

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karlstads universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2563 070
2013-02-2563 070
2013-03-2563 070
2013-04-2563 070
2013-05-2563 070
2013-06-2563 070
2013-07-2563 753
2013-08-2563 753
2013-09-2563 753
2013-10-2563 753
2013-11-2563 753
2013-12-2563 765
Summa760 950
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karlstads universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:21 ap.1Takbelopp
2:22 ap.4Basresurs
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer