Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2013-06-19
A2013/2522/A
A2013/2513/ADM
(delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
10074 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122, prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2, rskr. 2012/13:121, prop. 2012/13:99 utg.omr. 13, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

För Svenska ESF-rådet gäller följande återrapporteringskrav:

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2013 redovisa utgiftsprognoser avseende 2013–2017. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

2. Svenska ESF-rådet ska den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2013 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2013–2016 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, fördelat på anslagsposterna 3 och 4 samt på respektive programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell offentlig medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, anslagspost 3, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering och övrig offentlig medfinansiering.

- Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 per år under 2013–2016. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 16 januari och den 2 maj.

- Utbetalat belopp under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 som har varit föremål för återkrav samt utbetalade belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 3 och 4. 

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2013–2015 under det inom utgiftsområde 13 upptagna anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare.

3. Svenska ESF-rådet ska senast den 15 mars, den 29 juli och den 15 november 2013 redovisa utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning med avseende på de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det operativa programmet.

3

Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ska senast den 25 oktober 2013 i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa hur myndigheterna samverkar vad gäller arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt resultatet av denna samverkan. Myndigheterna ska i detta avseende särskilt redovisa arbetet med information till projektanordnare. Myndigheterna ska även redovisa i vilken utsräckning möjligheten att finansiera insatser inom respektive strukturfondsprogram som faller inom ramen för den andra strukturfonden har tillämpats och resultatet av detta.  

2. Svenska ESF-rådet ska senast den 10 juni 2013 redovisa erfarenheter och resultat i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning som myndigheten särskilt bedömer kan bidra till att utveckla den nationella politiken och verksamheten, liksom till utformningen av insatser inom Europeiska socialfonden för programperioden 2014–2020. Redovisningen ska utarbetas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet.

3. Svenska ESF-rådet ska bistå Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) i förberedelserna av programperioden 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik, inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen.

4. Svenska ESF-rådets regeringsuppdrag den 16 februari 2012 (dnr S2010/9096/FST) att samordna och följa upp Sveriges genomförande av Europeiska unionens temaår Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 förlängs t.o.m. den 31 juli 2013 och slutrapporteringen ska ske till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 augusti 2013. För uppdragets genomförande under 2013 får Svenska ESF-rådet använda högst 200 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 8 Utvecklingsmedel – Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 15 augusti 2013. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 november 2013. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning till ovanstående diarienummer göras.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige110 524
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)110 524

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende programperioden 2007–2013 och Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare avseende programperioden 2007–2013.    

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 425 000
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)1 100 000
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)325 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för uppgifter enligt artikel 62.1 b) i Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 får sammanlagt för programperioden 2007–2013 uppgå till högst 7 000 000 kronor.  

3. Inbetalade medel från Europeiska socialfonden redovisas mot inkomsttitel 6413, Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013.

4. Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende mål 3 för programperioden 2000–2006.

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3 för programperioden 2000–2006.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige26 200
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (ram)26 200

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från Europeiska integrationsfonden. Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från Europeiska integrationsfonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag undertitel 08 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.12 62010 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 3163 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.3110 000171 3000
ap.432 50059 2500
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
22:1 (2008) Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006
ap.3 (2008)ram
ap.4 (2008)ram
ap.5 (2008)ram
ap.6 (2008)ram
ap.7 (2008)ram
ap.8 (2008)ram
ap.9 (2008)ram
ap.10 (2008)ram
ap.11 (2008)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.172 00039 00033 00002015
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.31 456 832863 901541 94250 9892016
ap.4350 000207 550130 20012 2502016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)32 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)14 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-259 210
2013-02-259 210
2013-03-259 210
2013-04-259 210
2013-05-259 210
2013-06-259 210
2013-07-259 210
2013-08-259 210
2013-09-259 210
2013-10-259 210
2013-11-259 210
2013-12-259 214
Summa110 524
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Inger Wijkström
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/KLS
Näringsdepartementet/RT
Socialdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Tillväxtverket
Arbetsförmedlingen