Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2013-06-19
U2013/4050/SAM (delvis) U2013/4076/UH
Högskolan Dalarna
791 88 FALUN
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Högskolan Dalarna
Riksdagen har beslutat om Högskolan Dalarnas verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Högskolan Dalarna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Högskolan Dalarna enligt nedan.

Högskoleingenjörsutbildning5
Sjuksköterskeutbildning25


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:43

Högskolan Dalarna: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna388 928
ap.1Takbelopp (ram)388 928

Villkor för anslag 2:43

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

I anslaget ingår 2 800 000 kronor riktade till en utbyggnad av sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

2:44

Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Dalarna53 996
ap.1Forskning och forskarutbildning (ram)53 996

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:43 Högskolan Dalarna: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:44 Högskolan Dalarna: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 851
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Dalarnas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2536 677
2013-02-2536 677
2013-03-2536 677
2013-04-2536 677
2013-05-2536 677
2013-06-2536 677
2013-07-2537 144
2013-08-2537 144
2013-09-2537 144
2013-10-2537 144
2013-11-2537 144
2013-12-2537 142
Summa442 924
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Dalarnas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:43 ap.1Takbelopp
2:44 ap.1Forskning och forskarutbildning
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Mikaela Staaf
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer