Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2013-05-02
UF2013/26863/UD/SP
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
87264 SANDÖVERKEN
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Under 2013 ska Folke Bernadotteakademin särskilt prioritera att fortsätta sitt arbete med att utveckla redovisningen av verksamhetens resultat i årsredovisningen. Redovisningen ska avse prestationer och effekter och kompletteras med analys och bedömning av resultat.

Myndigheten ska redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppnå målen för det internationella utvecklingssamarbetet.

Sammanställning av kompetens och personal

Myndigheten ska på basis av information från berörda myndigheter upprätthålla en översiktlig sammanställning över de nationella civila kompetenser och personalkategorier som respektive myndighet kan bidra med eller bidrar med till internationella fredsinsatser samt regelbundet rapportera detta till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Könsuppdelad statistik

Myndigheten ska redovisa könsuppdelad statistik i sin rapportering om det civila svenska deltagandet i internationella fredsinsatser.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2013-2017 vid
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till
budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli, 25 oktober.

Övrigt

Myndigheten erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

2

Organisationsstyrning

Intern styrning och kontroll

Myndigheten ska under 2013 utveckla den interna styrningen och kontrollen avseende bland annat den interna budgetprocessen och dokumentationen av de ekonomiadministrativa rutinerna. Vidare ska myndigheten förbättra sitt budgetunderlag som lämnas till regeringen den 1 mars 2013.

3

Uppdrag

Samrådsgruppen för internationella fredsinsatser

Samrådsgruppen för internationella fredsinsatser ("Samrådsgruppen för insatser") ska användas som ett forum för samverkan och samordning mellan myndigheterna inom verksamhetsområdet.

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, inklusive genomförandet av den nationella handlingsplanen. Myndigheten har härvid en sammankallande roll visavi berörda myndigheter. Myndigheten ska utöver detta ansvara för hantering av projektbidrag för verksamhet som syftar till att stärka genomförandet av resolution 1325.

Myndigheten ska, i enlighet med regeringens uppdrag den 27 september 2012 (UF2012/56146/UD/SP), redovisa och analysera genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i enlighet med de indikatorer som tagits fram under Regeringskansliets (Utrikesdepartementet) ledning. Myndigheten ska, i samråd med andra myndigheter, sammanställa myndigheternas redovisningar i en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet). Rapporten ska redovisas senast den 1 mars 2013. 

Utvärdera 1325 i GSFP-insatser

Myndigheten ska utvärdera hur säkerhetsrådsresolution 1325 beaktas i planering och genomförande av ett urval av insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP-insatser). Myndigheten ska därutöver ge rekommendationer på basis av denna utvärdering. 

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) redovisa sina resultat av utvärderingen och delge sina rekommendationer senast den 1 november 2013.

Rättsstatsuppbyggnad

Vad gäller rättstatsuppbyggnad ska myndighetens verksamhet utgå från ett brett angreppssätt, omfattande samtliga stadier av konflikthantering samt mer utvecklingsinriktade insatser. Detta ska främst ske genom kunskaps- och metodutveckling, utbildningsverksamhet, forskningsinsatser, internationell samverkan, bidrag till och professionalisering av internationella insatser inom rättsstatsområdet. Arbetet ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Därtill ska samarbetsmöjligheter med Försvarshögskolan särskilt beaktas. Det nära samarbetet med FN, EU, Europarådet och OSSE ska värnas och stärkas.

Säkerhetssektorreform

Myndigheten ska verka för ett samlat nationellt förhållningssätt på myndighetsnivå rörande säkerhetssektorreform. Arbetet ska samordnas dels genom den inriktning som ges genom den nationella styrgruppen, dels genom den nationella kontaktgruppen och genom samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Tjänsteexport

Myndigheten ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs med finansiering från Sida. Redovisningen ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat från pågående insatser. Slutsatser och lärdomar från relevanta utvärderingar ska presenteras. Uppdraget ska redovisas den 30 april 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin109 500
ap.4Biståndsverksamhet (ram)40 100
ap.10Information och studier kring sambandet mellan säkerhet och utveckling (ram)2 000
ap.42Internationell civil krishantering - del till FBA (ram)67 400

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av medlen ska minst 7 miljoner användas till utgifter för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Av medlen ska minst 5 miljoner användas till utgifter inom området rättsstatsuppbyggnad (rule of law). 

ap.10 Information och studier kring sambandet mellan säkerhet och utveckling

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd samt som fördelas jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning, anslagsposten 1 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

ap.42 Internationell civil krishantering - del till FBA

Anslagsposten får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för FN, EU och OSSE.

Myndigheten ska genom sitt deltagande i internationella civila krishanteringsinsatser bidra till att uppfylla de mål som respektive organisation har satt upp för sina insatser. 
 
Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Den 31 maj och den 30 september ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med en analys om myndighetens möjligheter att rekrytera personal till insatserna i förhållande till prognosen och i förhållande till budgeten. Analysen ska vara uppbruten på respektive insats.

 

Insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för följande insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Medlen fördelas till följande insatser:


EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM
Moldavien/Ukraina), minst 0,6 miljoner kronor.

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien), högst 24 miljoner kronor.

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo), minst 3,6 miljoner kronor.

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan), minst 3,8 miljoner kronor.

EU:s rättsstödsinsats i Irak (EUJUST LEX Irak), minst 2,4 miljoner
kronor.

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS),
minst 2,2 miljoner kronor.

EU:s polisinsats i Demokratiska republiken Kongo (EUPOL DRK), minst 2,4 miljoner kronor.

EU:s insats till stöd för säkerhetssektorsreform i Demokratiska Republiken Kongo (EUSEC DR Kongo), minst 0,6 miljoner kronor.

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger, (EUCAP SAHEL
Niger), minst 0,6 miljoner kronor.

EU:s civila regionala maritima kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen (EUCAP Nestor), minst 0,6 miljoner kronor.

EU:s insats för luftfartsskydd i Sydsudan (EUAVSEC), minst 0,6 miljoner kronor.

EU:s gränsstödsinsats i Libyen, (EUBAM Libyen), högst 1,5 miljoner kronor

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH), högst 16 miljoner kronor.

Insatsnära verksamhet

I syfte att stödja EU:s och FN:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder ska Folke Bernadotteakademin ställa personal till förfogande för sekondering med ett långsiktigt perspektiv till dessa organisationers högkvarter i Bryssel respektive New York till en kostnad om högst 1,5 miljoner kronor. Inriktningen för sekonderingen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att delta i kortare uppdrag eller särskilda projekt, exempelvis EU:s koncept för besökande experter, Crisis Response Team (CRT) eller FN:s instrument för att matcha utbud och efterfrågan på civilt kapacitetsstöd inom freds- och statsbyggande (CAP Match). Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel tilldelade genom detta regleringsbrev.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin62 567
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)53 067
ap.2Personal i fält (ram)9 500

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Personal i fält

Medlen får användas till kostnader för den svenska personalen vid det svenska TST (Transition Support Team) i Mazar-e Sharif i Afghanistan samt för en rådgivartjänst i den fredsbyggande statsningen vid Sveriges ambassad i Monrovia i Liberia.

 

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin12 000
ap.7Internationella civila insatser, OSSE - del till FBA (ram)12 000

Villkor för anslag 2:1

ap.7 Internationella civila insatser, OSSE - del till FBA

Myndigheten ska genom sitt deltagande i internationella civila krishanteringsinsatser bidra till att uppfylla de mål som OSSE har satt upp för sina insatser. 

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. 

Den 31 maj och den 30 september ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med en analys om myndighetens möjligheter att rekrytera personal till insatserna i förhållande till prognosen och i förhållande till budgeten. Analysen ska vara uppbruten på respektive insats.

Insatser

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Medlen fördelas på följande vis:

Centralasien och Södra Kaukasien


Till fältmissionerna/insatserna i följande länder: Armenien, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan ska myndigheten bidra med ett personalbidrag om minst 6 miljoner kronor.

 

Europa exklusive Södra Kaukasien

Till fältmissionerna/insatserna i något av följande länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Montenegro och Serbien ska myndigheten bidra med ett personalbidrag om högst 5 miljoner kronor

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att delta i kortare uppdrag eller särskilda projekt. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet. Verksamheten ska i första hand finansieras genom omfördelning av medel tilldelade i detta beslut.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.403 %0
ap.1003 %0
ap.420Inget0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.11 5923 %0
ap.22853 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.71 200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 700
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-255 214
2013-02-255 214
2013-03-255 214
2013-04-255 214
2013-05-255 214
2013-06-255 214
2013-07-255 214
2013-08-255 214
2013-09-255 214
2013-10-255 214
2013-11-255 214
2013-12-255 213
Summa62 567
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin
1:4 ap.2Personal i fält

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Louise Morsing
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevision
Justitiedepartementet-KRIM
Justitiedepartementet-PO
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-P-SIR
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-MENA
Försvarsdepartementet-SSK
Försvarsdepartementet-SSP
Försvarsdepartementet-MFI
Finansdepartementet-BA
Förvaltningsavdelningen RK-Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
riksdagen utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Svenska Röda Korset
Totalförsvarets forskningsinstitut