Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2013-04-25
U2012/3523/UH
U2013/2719/UH
Kungl. Tekniska högskolan
100 44 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kungl. Tekniska högskolan
Riksdagen har beslutat om Kungl. Tekniska högskolans verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Kungl. Tekniska högskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012-2015 ska minst 20 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utökat antal programnybörjare

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid Kungl. Tekniska högskolan enligt nedan.

Civilingenjörsutbildning45
Högskoleingenjörsutbildning10


Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet programnybörjare på aktuella utbildningar under de tre senaste åren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan989 680
ap.1Takbelopp (ram)989 680

Villkor för anslag 2:17

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 302 980
ap.2Basresurs (ram)1 302 980

Villkor för anslag 2:18

ap.2 Basresurs

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176) får ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock högst 100 000 euro, göras till KIC Inno Energy SE för 2013.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
E-vetenskap30 171
IT och mobil kommunikation33 490
Molekylär biovetenskap102 080
Produktionsteknik19 109
Transportforskning31 177


Medlen till det strategiska forskningsområdet Molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Sweden Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

I anslaget ingår 150 000 000 kronor för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid Sweden Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och 40 000 000 kronor för att finansiera forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater.

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning
ap.1010 %0
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
ap.23 6009009009002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet avser kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)475 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)175 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-25191 055
2013-02-25191 055
2013-03-25191 055
2013-04-25191 055
2013-05-25191 055
2013-06-25191 055
2013-07-25191 055
2013-08-25191 055
2013-09-25191 055
2013-10-25191 055
2013-11-25191 055
2013-12-25191 055
Summa2 292 660
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Tekniska högskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:17 ap.1Takbelopp
2:18 ap.2Basresurs
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer