Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:3

2013-03-27
S2013/2535/ESA
Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Statskontoret
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Statskontoret för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:133).

Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska ansvara för att slutföra bl.a. avvecklingen av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), som upphör som myndighet den 31 december 2012 (Dir. 2012:112). 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för anslagsposterna 5 respektive 6 under nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier1 000
ap.5Sieps (ram)1 000
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter 2 816
ap.6Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter (ram)2 816
Disponeras av Universitets- och högskolerådet1 000
ap.4Universitets- och högskolerådet (UHR) (ram)1 000

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Universitets- och högskolerådet (UHR)

Medlen på anslagsposten får användas för kostnader för uppgiften att anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutioners uttagningsprov, s.k. concours, samt uppgiften att administrera och informera om internationell och nordisk utbytestjänstgöring.

ap.5 Sieps

Medlen på anslagsposten får användas för kostnader för uppgiften att tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska Unionen som Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) övertar från Kompetensrådet för utveckling i staten som upphör den 31 december 2012.

ap.6 Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter

Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter ska den 1 januari 2013 överta Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) tillgångar och skulder till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Krus.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.40Inget0
ap.530Inget0
ap.6114Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Statskontoret
1:1 ap.21:1 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Statskontoret
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-04-25111
2013-05-25111
2013-06-25111
2013-07-25111
2013-08-25111
2013-09-25111
2013-10-25111
2013-11-25111
2013-12-25112
Summa1 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.4Universitets- och högskolerådet (UHR)
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Likalydande till

Universitets- och högskolerådet
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU, RK IREV
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Svenska institutet för europapolitiska studer
Statens tjänstepensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket