Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2013-02-28
S2013/1672/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 6:2
Riksdagen har beslutat om och anslaget 6:2 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:2

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut136 893
ap.2ANDT-samordnare (ram)30 000
ap.3Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak (ram)12 000
ap.4Övriga åtgärder (ram)54 000
ap.6Rådgivning och annat stöd (ram)21 040
ap.10Insatser för att förebygga spelberoende (ram)19 853
Disponeras av Kammarkollegiet110 535
ap.8Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (ram)16 800
ap.9Insatser för genomförande av ANDT-strategin (ram)93 735
Disponeras av Socialstyrelsen50 201
ap.1Åtg avs. alkohol, na - del till SOS (ram)50 201
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 000
ap.7ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete (ram)1 000

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Åtg avs. alkohol, na - del till SOS

1. 851 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/5895/FST i ett uppdrag till Socialstyrelsen om att utveckla en metod för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom tandvården. 

2. 35 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/6353/FST i ett uppdrag om utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m. Socialstyrelsen får använda 3 500 000 kronor för eget arbete kopplat till regeringsbeslutet. Av de 15 000 000 kronor som ska användas av Folkhälsoinsitutet får Folkhälsoinstitutet använda 2 000 000 kronor för eget arbete. Medlen som ska användas av Folkhälsoinstitutet utbetalas engångsvis mot rekvisition. Ej använda medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2014. I den mån medel ska utbetalas till extern aktör från Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet inom ramen för uppdraget så ska dessa utbetalningar göras engångsvis. 

3. 7 500 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen för uppdraget att stödja införandet av myndighetens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i enlighet med vad som framgår av regeringsbeslut S2011/484/FS.

4. 1 350 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag S2011/3547/FST i en utvärdering av arbetet med kunskap till praktik.

5. 3 000 000 kronor ska utbetalas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut S2012/1557/FST för vård och behandling av personer med spelberoende. Medlen ska fördelas enligt följande: 375 000 kronor till Malmö stad, 375 000 kronor till Göteborgs stad och 2 250 000 kronor till Stockholms läns landsting.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

1. 1 900 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2013/1099/FST i ett uppdrag till CAN att ta fram en undersökning om alkohol, narkotika och tobaksvanor bland europeiska skolungdomar, den s.k. ESPAD-undersökningen.

ap.2 ANDT-samordnare

Av medlen får högst 2 000 000 kronor utbetalas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län och till övriga länsstyrelser högst 1 000 000 kronor för finansiering av ANDT-samordnare vid länsstyrelserna. Övriga medel ska fördelas till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver. Samtliga medel utbetalas engångsvis.

ap.3 Förstärkt egenkontroll alkohol/tobak

Medlen ska användas under 2013 i enlighet med regeringsuppdrag 2b om utvecklad och stärkt tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen som gavs i regleringsbrevet för Statens folkhälsoinstitut för 2011.

ap.4 Övriga åtgärder

1. 40 000 000 kronor ska användas 2013 i enlighet med uppdrag 2c om särskilda utvecklingsprojekt som gavs i Statens folkhälsoinstituts (FHI) regleringsbrev för år 2011. För den verksamhet som finansieras av 2012 års medel ska FHI lämna en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2014.

2. 2 000 000 kronor får användas av Statens folkhälsoinstitut (FHI) för genomförandet av uppdragen 2a-2c i 2011 års regleringsbrev för Statens folkhälsoinstitut.

3. 4 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/3114/FST och regeringsbeslut S2011/10722/FST i ett uppdrag till Statens folkhälsoinstitut i en satsning mot cannabis m.m.

4. 7 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/777/FST i ett uppdrag till Statens folkhälsoinstitut om medel för informationsinsater avseende langning av alkohol till minderåriga.

5. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/1807/FST i ett uppdrag till Statens folkhälsoinstitut om förekomsten av rökning på allmänna platser.

6. 2 000 000 kronor får användas av Statens folkhälsoinstitut för att förstärka institutets arbete med att kartlägga och analysera nya missbrukssubstanser.

ap.6 Rådgivning och annat stöd

1. 5 000 000 kronor ska användas för Sluta rökalinjens verksamhet.

2. 5 000 000 kronor ska användas för Alkohollinjens verksamhet och för den internetbaserade rådgivningsfunktionen Alkoholhjälpen. 

3. 5 040 000 kronor ska användas för Nationella stödlinjens verksamhet för att motverka spelmissbruk.

4. 6 000 000 kronor ska användas för preventiva insater inom tobaksområdet.

ap.7 ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete

I enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 2007 har en samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik inrättats inom Regeringskansliet. Denna funktion består av en interdepartemental samordning, ett råd med företrädare för berörda myndigheter, organisationer samt forskare och av ett sekretariat inom Regeringskansliet. Medlen till ANDT-sekretariatets samordnande och utåtriktade verksamhet får användas för kostnader i samband med samverkansinitiativ, insatser för dialog kring och spridning av regeringens årliga åtgärdsprogram samt kostnader för konferenser samt för trycksaksproduktion och distribution.

ap.8 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning

Medlen ska användas i enlighet med avtal om bidrag för viss verksamhet hos Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition kvartalsvis i förskott till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.

ap.9 Insatser för genomförande av ANDT-strategin

 

Beslut om utbetalning 2013

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2013. Medlen utbetalas engångsvis efterrekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2014. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut.

1. 12 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/7432/FST i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården.

2. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/9315/FST i ett uppdrag till Karolinska institutet om att göra en kartläggning av den samlade sjukdomsbördan avseende ANDT.

3. 3 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut U2011/375/S i ett uppdrag till Statens skolverk om utbildningsinsatser med syfte att stödja skolornas undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

4. 2 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/3098/FST riktat till Stiftelsen Arbetslivsforum för kompetensutveckling i företagshälsovården.

5. 12 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbesluten S2011/10503/FST, S2011/10567/FST och S2011/11407/FST i en satsning i Stockholm, Göteborg och Malmö mot narkotika. Respektive kommun får använda 4 000 000 kronor.

6. 2 100 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/6993/FST om utbetalning av medel i enlighet med ansökan om medel för et projekt om utveckling av brukarmedverkan.

7. 400 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/3986/FST i ett uppdrag till CAN om att utveckla ett webbaserat uppföljningssystem inom ANDT-området. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.10 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen ska användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen ska användas för att utveckla och sprida kunskap om preventiva metoder för att förebygga spelberoende. Medlen kan också användas för kunskapsuppbyggnad.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak, samt spel
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Statens folkhälsoinstitut
Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Karolinska institutet
Stockholms stad
Göteborgs stad
Malmö stad
Sveriges kommuner och landsting
Stiftelsen Arbetslivsforum
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning