Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2013-02-28
S2013/1670/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 4:5
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om och anslaget 4:5 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen541 200
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)6 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)11 000
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)81 700
ap.1Insatser för höjd kompetens (ram)298 500
ap.2Stimulans för lokala värdighetsgarantier (ram)100 000
ap.14Insatser för ökad valfrihet (ram)36 000
Disponeras av Boverket273 000
ap.10Investeringsstöd (ram)273 000
Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap35 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)35 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån2 000
ap.13Statistikutveckling inom äldreområdet (ram)2 000
Disponeras av Kammarkollegiet913 430
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)113 430
ap.20Sammanhållen vård- och omsorg om äldre (ram)800 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet8 000
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)8 000

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Insatser för höjd kompetens

1. 295 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/1512/FST och uppdrag nr 3 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2012 i ett omvårdnadslyft inom äldreomsorgen. Av 2013 års medel får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till uppdraget. Resterande medel ska fördelas i enlighet med bilaga till detta regleringsbrev.

2. 3 500 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/7252/FST i en satsning för att höja kompetensen hos ledare inom äldreomsorgen. 

ap.2 Stimulans för lokala värdighetsgarantier

Medlen ska användas i enlighet med uppdrag nr 4 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2013. Av medlen får Socialstyrelsen använda 2 000 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen ska utbetalas i enlighet med förordning (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för implementering av arbetet med en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

 

Beslut om utbetalning 2013

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2013. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2014. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut (dnr).

1. 14 500 000 kronor ska användas i ett kommande regeringsbeslut beslut om utveckling av longitudinella områdesdatabaser.

2. 1 200 000 kronor ska användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy.

3. 90 000 000 kronor får användas av Sveriges kommuner och landsting i enlighet med regeringsbeslut S2012/8764/FST i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2013.

4. 2 000 000 kronor får användas av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga i enlighet med regeringsbeslut S2012/1168/FST i ett arbete om arbetsgivare för anhöriga.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

1. 200 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut S2010/9096/FST i ett uppdrag till Svenska ESF-rådet att samordna och följa upp Sveriges genomförande av Europeiska unionens temaår Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012. 

ap.9 Nationella kunskapscentra

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas i enlighet med regeringsuppdrag 5 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2013. Socialstyrelsen ska fördela 5 500 000 kronor till vardera kompetenscentra.

ap.10 Investeringsstöd

1. 271 700 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2007/4755/FST Uppdrag om investeringsstöd för nybyggnad och ombyggnad till särskilt boende för äldre och för nybyggnad och ombyggnad till trygghetsboende för äldre i enlighet med regeringens hösttilläggsbudget för 2009 prop. 2009/10:2.

2. 400 000 kronor ska användas av Socialstyrelsen under 2013 i enlighet med regeringsbeslut S2012/6730/FST i ett uppdrag till Socialstyrelsen och Boverket att ta fram en vägledning för parboende i särskilt boende för äldre. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Boverket senast den 1 december 2013. Medel som inte har utnyttjats under 2013 ska återbetalas till Boverket senast den 31 mars 2014. Vid rekvisition och återbetalning skall hänvisning göras till ovanstående regeringsbeslut. Boverket får för genomförande av sin del i uppdraget använda 300 000 kronor under 2013. Den 31 mars ska Socialstyrelsen respektive Boverket inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 2 200 000 kronor ska disponeras av Socialstyrelsen för att genomföra olika uppdrag om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående m.m. i enlighet med regeringsbeslut S2009/5077/FST.

2. 76 000 000 kronor disponeras av Socialstyrelsen för att genomföra uppdrag nr 6 - 23 under äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2013.

3. 2 000 000 kronor disponeras av Socialstyrelsen för att genomföra ett uppdrag att göra fördjupade analyser av den pilotundersökning om anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser som myndigheten genomfört på uppdrag av regeringen i enlighet med regeringsbeslut S2011/8808/FST.

 

 

 

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen får användas av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för forskning inom äldreområdet. I samband med årsredovisningen ska FAS till Regeringskansliet(Socialdepartementet) redovisa de satsningar som fått stöd enligtregeringsbeslut dnr S2009/1104/FST daterat den 5 februari 2009.

ap.13 Statistikutveckling inom äldreområdet

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut nr 7 den 8 februari 2007 för uppdrag till Statistiska centralbyrån (SCB) att utöka antalet äldre personer i undersökningen av levnadsförhållanden (ULF).

ap.14 Insatser för ökad valfrihet

1. 13 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/6908/FST riktat till Sveriges kommuner och landsting för att utveckla en webbtjänst för att underlätta fria val av hjälpmedel. Medlen utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Medel som inte använts ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2014. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till ovanstående beslutsnummer.

2. 5 200 000 kronor beräknas att användas i kommande beslut om en fortsatt satning på entrepenörskap och ökad mångfald i äldreomsorgen.

3. 1 800 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut efter ansökan från Sveriges kommuner och landsting S2008/5238/FST för att stimulera fler kommuner att införa fria val i äldreomsorgen. Medlen utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Medel som inte använts ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2014. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till ovanstående beslutsnummer.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

1. 2 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut S2013/792/FST i ett uppdrag till Tillväxtverket för att främja tillväxt och nyföretagande av idéburet företagande inom vård och omsorg.

2. 2 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut S2013/612/FST i ett uppdrag till Kammarkollegiet att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre.

ap.20 Sammanhållen vård- och omsorg om äldre

Beslut om utbetalning 2013

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2013. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2014. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut (dnr).

1. 1 200 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut S2012/4535/FST i ett uppdrag till Myndigheten för vårdanalys att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen.

2. 1 400 000 kronor utbetalas till Sveriges kommuner och landsting att användas för arbete med kunskapsstyrning i enlighet med överenskommelsen om vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2013 (S2012/8668/FS). För bidraget gäller de villkor som anges i överenskommelsen.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

1. 1 000 000 kronor får användas i enlighet med uppdrag nr 4 i 2013 års regleringsbrev för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) om att utvärdera effekten av olika behandlingsmetoder för de personer med depressionstillstånd som tillhör gruppen mest sjuka äldre.

2. 4 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut S2011/5159/FST om en ansökan från Siftelsen Leading Health Care att utveckla modeller för ersättningssystem anpassade för de mest sjuka äldre.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
4:5 ap.44:5 ap.8100 %
4:5 ap.54:5 ap.8100 %
4:5 ap.224:5 ap.1100 %
4:5 ap.234:5 ap.14100 %
4:5 ap.244:5 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.4ram
ap.5ram
ap.22ram
ap.23ram
ap.24ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10600 000260 000260 00080 000
ap.1270 00035 00035 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens folkhälsoinstitut
Myndigheten för vårdanalys
Sveriges kommuner och landsting