Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2013-01-31
Fi2013/416
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
10430 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av resultatet enligt myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Analysen av utfallet för statens budget ska vara integrerad med prognosverksamheten. Utfallet för statens budget ska löpande följas upp och analyseras. Utfall avseende utgifter för statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade.

Myndigheten ska redovisa arbetet med att utveckla den interna styrningen och kontrollen i syfte att minska felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen.

Prognoser och månadsutfall

1. Myndigheten ska göra tillförlitliga analyser och prognoser för statens utgifter respektive inkomster och intäkter. Prognoserna ska redovisas i enlighet med strukturen för statens budget och med beaktande av rådande makroekonomiska utsikter.

För hushållens och företagens inkomstskatter samt mervärdesskatt ska prognoserna för de bakomliggande skattebaserna redovisas och kommenteras.

Prognoserna ska ha hög precision och beakta förslag i propositioner och aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen.

2. Myndigheten ska ytterligare förbättra sin bevakning och analys av utvecklingen av statens finanser. Risker för budgetavvikelser avseende såväl utgifter som intäkter ska identifieras i ett tidigt skede. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och dokumenteras tydligt.

Myndigheten ska löpande följa upp de budgetpolitiska målen: utgiftstaket för de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet för den offentliga sektorn.

Myndigheten ska beträffande punkterna 1 och 2 månadsvis, med undantag för juli månad, redovisa utvecklingen av statens finanser till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Senast den 30 april 2012 ska myndigheten vidare
a) redovisa och kommentera prognosprecisionen,
b) analysera och kommentera prognosavvikelser,
c) redovisa hur prognoserna görs tillgängliga,
d) redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras, samt
e) redovisa insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen enligt punkten 2.

3. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet förbättras kontinuerligt.

Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

4. Prognoser avseende utgifter för statens budget ska även redovisas realekonomiskt fördelade.  

EU-revision

Myndigheten ska till regeringen (Finansdepartementet) redovisa de årliga revisionsrapporter som ska utarbetas enligt de nedan angivna rättsakterna. Rapporterna enligt p. 1, 2 och 4–7 ska redovisas samlat senast den 1 februari 2013. Rapporten enligt p. 3 ska redovisas senast den 1 mars 2013.

1. artikel 62 i rådets förordning (EG) 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999,

2. artikel 61 i rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden för programperioden 2007–2013,

3. artikel 7 och 8 i rådets förordning (EG) 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

4. artikel 32.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

5. artikel 28.3 a–c) i rådets beslut 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar,

6. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG, samt 

7. artikel 30.3 a–c) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska återvändandefonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

Informationssystemet Hermes

Myndigheten ska senast den 1 februari 2012 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa en arbetsplan för Hermes, som ska innehålla aktiviteter med ekonomiska ramar fördelade på teknisk plattform, drift och support. För transaktionsdatabasen och statsredovisningen ska även utvecklingsarbete redovisas. En lägesbeskrivning avseende genomförandet av arbetsplanen för Hermes ska lämnas senast den 28 september 2012.

Myndigheten ska senast den 15 april 2012 till regeringen (Finansdepartementet) lämna ett underlag med föreslagna åtgärder avseende vidmakthållande och vidareutveckling av RK Statsbudgetstöd inför 2013. Förslagen ska avse åtgärder som myndigheten anser behövliga för att bibehålla nuvarande nivå och funktionalitet samt förslag på vidareutveckling av systemet. Förslagen ska innehålla en beskrivning av åtgärderna, konsekvenser för verksamheten enligt regeringsbeslut från den 22 juni 2011 (dnr Fi2011/2959) och ekonomiska konsekvenser.

Stöd till Regeringskansliet

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016 senast den 18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober 2012. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

Ekonomisk styrning

1. Myndigheten ska beskriva och analysera hur resultatindikatorer eller andra bedömningsgrunder kan användas för att följa upp regeringens politik inom olika områden. I uppdraget ingår att:
a) ge exempel på hur indikatorer eller andra bedömningsgrunder kan utformas utifrån de av riksdagen beslutade målen inom respektive utgiftsområde,
b) analysera fördelar och nackdelar med att använda indikatorer eller andra bedömningsgrunder som metod för uppföljning av måluppfyllelse,
c) ge exempel på vilka styreffekter som valet av indikatorer eller andra bedömningsgrunder kan ge upphov till,
d) beskriva metoden för och ge exempel på hur effekter av vidtagna åtgärder kan särskiljas från andra externa effekter till följd av exempelvis omvärldsförändringar. Exemplen ska även belysa hur situationer kan hanteras där utvecklingen går i fel riktning i förhållande till målen,
e) analysera och föreslå gemensamma indikatorer för vissa statliga funktioner, t.ex. tillsyn, om detta bedöms vara lämpligt utifrån ett styrperspektiv, samt
f) ge exempel på hur andra länder använder resultatindikatorer för att följa upp effekterna av de åtgärder som vidtas inom olika politikområden. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget ha kontakter med regeringens utvärderingsmyndigheter. De delar av uppdraget som avser punkterna a–c ovan ska redovisas senast den 31 mars 2012 till regeringen (Finansdepartementet). En slutredovisning ska lämnas senast den 30 september 2012.

2. Myndigheten ska analysera och följa upp hur myndigheternas resultatredovisning utvecklas i förhållande till de bestämmelser som finns i 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Verket ska även analysera hur myndigheternas resultatredovisningar svarar mot regeringens behov av information för sin resultatredovisning till riksdagen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2012 till regeringen (Finansdepartementet).

3. Myndigheten ska analysera och följa upp genomförandet och tillämpningen av internrevisionsförordningen (2006:1228), utvärdera de problem och brister som påtalas i myndighetens årliga rapportering om internrevision i staten samt bedöma om det finns behov av preciseringar i regelverk eller arbetssätt med anledning av den nya budgetlagen och det av riksdagen beslutade förvaltningspolitiska målet (prop. 2009/10:175). Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012 till regeringen (Finansdepartementet).

4. Myndigheten ska utforma ett metodstöd för Regeringskansliets arbete med att tydliggöra kopplingen mellan budgetförslagen och resultatredovisningen i regeringens budgetproposition till riksdagen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2012 till regeringen (Finansdepartementet).

5. Myndigheten ska säkerställa att krav på särredovisning finns för intäkter av tjänsteexport från statliga myndigheter i myndigheternas årsredovisningar. Om myndigheten anser att någon av de ekonomiadministrativa förordningarna behöver ändras ska den lämna förslag om detta senast den 1 juni 2012 till regeringen (Finansdepartementet). 

6. Myndigheten ska utreda vilka åtaganden en myndighet kan göra med stöd av det generella beställningsbemyndigandet i 17 § tredje stycket anslagsförordningen (2011:223) och om det finns behov av att begränsa bemyndigandet. Bakgrunden är att tillämpningen av vilka åtaganden som ska få göras har varit oklar, exempelvis på lokalförsörjningsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2012 till regeringen (Finansdepartementet).

7. Myndigheten ska se till att effekterna av övergången till intäktsmässig redovisning av avgifter mot statens budget hanteras i myndigheternas räkenskaper inom ramen för god redovisningssed. Det innebär att övergångseffekterna inte ska redovisas mot inkomsttitlar.

Kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen

8. I enlighet med myndighetens förslag i rapporten Kontrollutvärdering inom välfärdssystemen (ESV 2011:20) avslutas uppdraget att göra en årlig utvärdering av metoden för utbetalningskontroll i och med rapporten.

Utfall för statens budget

9. Myndigheten ska lämna tidsserier över utfallet för statens budget i 2012 års budgetstruktur senast den 16 mars 2012.

Rapportering av inkomsttitlar

10. Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och i enlighet med dess behov besluta om och meddela berörda myndigheter de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering av utfall och för den löpande uppföljningen av statsbudgetens inkomster under inkomsttyp 9000, löpande redovisade skatter m.m. Detta innefattar även underhåll av strukturer och fördelningsnycklar för överföring från inkomsttyp 9000 till inkomsttyp 1000.

I samband med budgetårets utgång ska myndigheten nollställa inkomsttyp 9000 och redovisa skatter under inkomsttypen 1000, 7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen. 

Prognoser

11. Myndigheten ska fortsätta sitt arbete med att utveckla metoder för att göra prognoser för det finansiella sparandet i staten, ålderspensions- systemet och kommunsektorn.

Informationssystemet Hermes

12. Myndigheten ska, efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov, bistå Regeringskansliet med teknisk kompetens i arbetet med att ta fram kravspecifikationer för eventuella framtida uppdrag.

13. Myndigheten ska, efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov, arbeta med mindre förbättringsåtgärder avseende RK Statsbudgetstöd.

14. Myndigheten ska, efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov, fortsätta uppgraderingen av regleringsbrev till ny programvara (.net). Myndigheten ska den  10 oktober 2012 leverera och produktionssätta en uppgraderad färdigställd funktionalitet för verksamhetsstödet för arbetet med regleringsbrev för 2013. Myndigheten ska vidare den 25 januari och 25 april 2012 leverera delar av uppgraderingen. Vid delleveransen ska kostnader, lägesbeskrivning och tidsplan för arbetet redovisas.  

15. Myndigheten ska stödja Regeringskansliet i arbetet med avstämningar i Hermes.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket39 883
ap.1Gemensamma delar Hermes (ram)14 002
ap.2RK Statsbudgetstöd ESV, Hermes (ram)16 280
ap.2.1Finansiella kostnader (ram)2 126
ap.2.2Grunduppdrag (ram)9 404
ap.2.3Övriga uppdrag (ram)4 750
ap.4Statsredovisning, Hermes (ram)9 348
ap.5Transaktionsdatabas, Hermes (ram)253
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 050
ap.3RK Statsbudget RK, Hermes (ram)5 050

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Gemensamma delar Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av de gemensamma delarna i Hermes efter samråd med Regeringskansliet och i enlighet med dess behov.

ap.2.1 Finansiella kostnader

Medlen får användas för kostnader för räntor och avskrivningar avseende förvaltning och utveckling av RK Statsbudgetstöd.

ap.2.2 Grunduppdrag

Medlen får användas för kostnader för uppdraget att tillhandahålla en teknisk plattform samt drift och support avseende RK Statsbudgetstöd (dnr Fi2011/2959).

ap.2.3 Övriga uppdrag

Sammanlagt får högst 3 750 000 kronor användas för uppdraget att uppgradera regleringsbrev till ny programvara och 500 000 kronor till mindre förbättringsåtgärder.

Kostnaderna för respektive uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) snarast efter genomförandet.

ap.3 RK Statsbudget RK, Hermes

Medlen får användas för Regeringskansliets kostnader för förvaltning och utveckling av RK Statsbudgetstöd.

ap.4 Statsredovisning, Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av statsredovisningen i Hermes.

ap.5 Transaktionsdatabas, Hermes

Medlen får användas för kostnader för förvaltning och utveckling av transaktionsdatabasen i Hermes.

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket104 684
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)104 684
ap.3Myndighetsövergripande arbete inom ramen för samverkansuppdraget (ram)0

Villkor för anslag 1:8

ap.3 Myndighetsövergripande arbete inom ramen för samverkansuppdraget

Anslagssparandet på posten får användas för kostnader för myndighetsövergripande projekt inom ramen för samverkansuppdraget. Beslut om utbetalning ska tas av Ekonomistyrningsverket efter samråd med referensgruppen för samverkansuppdraget. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska informeras löpande om planering och resursanvändning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.103 %0
ap.2.103 %0
ap.2.203 %0
ap.2.303 %0
ap.30Allt0
ap.403 %0
ap.503 %0
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.13 1405 4480
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen
ap.345 0009 0009 00027 0002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2512 048
2012-02-2512 048
2012-03-2512 048
2012-04-2512 048
2012-05-2512 048
2012-06-2512 048
2012-07-2512 048
2012-08-2512 048
2012-09-2512 048
2012-10-2512 048
2012-11-2512 048
2012-12-2512 039
Summa144 567
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Gemensamma delar Hermes
1:3 ap.4Statsredovisning, Hermes
1:3 ap.5Transaktionsdatabas, Hermes
1:3 ap.2.1Finansiella kostnader
1:3 ap.2.2Grunduppdrag
1:3 ap.2.3Övriga uppdrag
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.3Myndighetsövergripande arbete inom ramen för samverkansuppdraget

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-4 958-10015 50014 3001 200-3 858
Administrativa system6 888-3 40011 10014 530-3 43058
Tjänsteexport2 364-3407 6007 900-3001 724
Summa4 294-3 84034 20036 730-2 530-2 076
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offenligrättslig verksamhet
Landstingsavtal2811002 22002 2202 220
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Hyresintäkter för landstingsavtalen

Hyresintäkterna för landstingsavtalen betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Avgifter

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 och 11 § förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket och disponera avgiftsinkomsterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från statliga myndigheter. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till extern ordförande i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till ledamot med högst 19 000 kronor per år. Arvode till ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/EMA och EU
Socialdepartementet/ESA och SFÖ
Finansdepartementet/BA, EA, EIT och KLS
Landsbygdsdepartementet/JSF och LB
Näringsdepartementet/RT
Arbetsmarknadsdepartementet/A och IU
Förvaltningsavdelningen/RK EK och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret