Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2013-02-14
Fi2012/3287 (delvis)
Riksgäldskontoret
Jakobsbergsgatan 13
10374 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Riksgäldskontoret
Riksdagen har beslutat om Riksgäldskontorets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132, prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:103, prop. 2012/13:1 utg.omr. 26, bet. 2012/13:FiU4, rskr. 2012/13:136).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Riksgäldskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Utöver de instruktionsenliga uppgifterna och vad som framgår av riktlinjer för statsskuldens förvaltning för 2013 gäller följande för Riksgäldskontoret:

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens internbank

Mål

1. Lån till och placeringar från statliga myndigheter och vissa bolag ska ha marknadsmässiga villkor som baseras på Riksgäldskontorets upplåningskostnader på kapitalmarknaden.  

2. Den statliga betalningsmodellen ska tillgodose statsmakternas uttalade krav på kostnadseffektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten ska ha en konkurrensneutral relation till bankerna.  

3. Likviditetsstyrningen i staten ska utformas så att statens räntekostnader långsiktigt minimeras.  

4. Servicen till internbankens kunder ska vara god.  

Återrapportering

1. Ändringar i tillämpningen av principerna för ränte- och avgiftssättning ska redovisas.  

2. Redovisning av uppnådda förbättringar ska ske i kvalitativa och, om möjligt, kvantitativa termer.  

3. Kundernas uppfattning om verksamhetens kvalitet och service ska redovisas.  

4. Större steg i utvecklingsarbetet och viktigare förslag till strukturella åtgärder ska redovisas och åtgärdernas effekter analyseras.  

5. Riksgäldskontoret ska halvårsvis redovisa kontorets utlåning och aktuella ramar till myndigheter, affärsverk och statliga bolag m.fl. Redovisningen ska indelas efter 1) låneramar (7 kap. 1 § budgetlagen), 2) räntekontokrediter (7 kap. 4 § budgetlagen), 3) övriga kreditramar som beslutas särskilt av riksdagen (7 kap. 6 § budgetlagen) uppdelat på låneramar respektive övriga krediter samt 4) utomstatlig utlåning (6 kap. 3 § budgetlagen). Redovisningarna ska lämnas senast den 15 februari och den 15 augusti 2013.

Garantier och krediter

Mål

1. Riksgäldskontoret ska bidra till att statens risk begränsas och att statens rätt tryggas. Det ska ske genom att värdera ekonomiska risker, sätta avgifter och bestämma villkor och driva in fordringar.  

2. Riksgäldskontoret ska aktivt arbeta för att garanti- och kreditverksamheten i andra myndigheter under regeringen bedrivs på ett effektivt sätt. Riksgäldskontoret ska fortsätta att utveckla hanteringen av statliga garantier och krediter i samverkan med övriga berörda myndigheter.  

Återrapportering

1. Riksgäldskontoret ska övervaka riskerna i de garantier och krediter som inte bevakas av andra myndigheter och rapportera väsentliga förändringar i dessa risker. Övervakningen av de garantier till internationella finansiella institutioner som undantagits från garantimodellen sker genom ansvarigt departements försorg.  

2. Riksgäldskontoret ska i årsredovisning och delårsrapport lämna en redogörelse av garanti- och kreditverksamhetens samlade tillgångar och förväntade förluster. Väsentliga förändringar som påverkar verksamheten ska kommenteras.

Riskhantering

Mål 

Riksgäldskontoret ska i riskhanteringen, utöver vad som anges i regeringens riktlinjer, sträva efter att uppnå marknadspraxis. Riksgäldskontoret ska se till att hanteringen av finansiella och operativa risker uppfyller de för verksamheten relevanta krav som ställs i lagstiftning gällande finansiella företag och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Återrapportering 

Graden av måluppfyllelse ska redovisas. I den mån verksamheten inte uppfyller uppsatt mål ska orsakerna analyseras och planerade åtgärder för måluppfyllelse beskrivas.

Prognoser

1. Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013 och ska följa instruktion från Ekonomistyrningsverket.

2. Riksgäldskontoret ska redovisa utfall och prognoser avseende myndigheters m.fl:s in- och utlåning i Riksgäldskontoret, statsskuldsdispositioner och räntor på statsskulden vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska även innehålla underlag för känslighetsberäkningar av räntor på statsskulden med avseende på saldo-, ränte- och valutakursförändringar. Samtliga prognoser ska innehålla kommentarer där större avvikelser mellan tidigare prognoser och år redovisas och förklaras. Prognoserna ska lämnas den 5 februari, 14 mars, 14 juni, 15 augusti och 12 december 2013 samt på särskild begäran av Finansdepartementet.

Riksgäldskontoret åläggs dessutom att så snart som möjligt, i särskild ordning, informera och beskriva konsekvenserna för regeringen i de fall myndigheten avser att genomföra förändringar av låneplanen för statsskulden som bedöms få till följd att utgifterna på anslaget räntor på statsskulden överskrider tillgängliga medel.

3. Riksgäldskontoret ska redovisa utfall och prognos avseende provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. Utfallet ska avse 2012 samt det första halvåret 2013 och prognoser ska avse anslagsbelastningen 2013–2017. Såväl utfall som prognoser ska redovisas för de olika typerna av provisionskostnader. Prognoserna ska innehålla kommentarer där större avvikelser mellan tidigare prognoser och år redovisas och förklaras. Redovisningen ska lämnas senast den 29 juli 2013.

4. I samband med de prognoser Riksgäldskontoret publicerar ska jämförelser göras mellan myndighetens lånebehovsprognos och de senaste publicerade lånebehovsprognoserna från regeringen, Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket. Skillnaderna ska, så långt de kan göras med beaktande av olikheter i metod och syfte, analyseras och redovisas.  

2

Organisationsstyrning

Riksgäldskontoret ska lämna en redovisning av vilka delar av den administrativa stödverksamheten som är lämpliga att överföras till Statens servicecenter och en plan för när i tiden och på vilket sätt en sådan överföring kan genomföras.

3

Uppdrag

1. Riksgäldskontoret ska under 2013 ta upp och förvalta lån enligt 5 kap. budgetlagen (2011:203). 

2. Om Riksgäldskontoret, i egenskap av stödmyndighet, har aktiva åtaganden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, ska dessa redovisas senast 15 mars, 9 augusti och 15 november 2013 samt den 14 mars 2014. Riksgäldskontoret ska dessutom redovisa till regeringen när åtgärder som har större ekonomisk betydelse planeras och vidtas enligt lagen. Redovisningen ska avse typ av åtgärder, omfattning och förväntade effekter på stabilitetsfonden.

3. Riksdagen har för 2013 bemyndigat regeringen att besluta att AB Svensk Exportkredit (SEK) får ta upp lån i Riksgäldskontoret som, inklusive tidigare gjord upplåning, får uppgå till högst 100 miljarder kronor. Riksgäldskontoret bemyndigas att medge SEK en låneram om högst 100 miljarder kronor för 2013, varav 80 miljarder kronor av låneramen avser utlåning inom gällande system för statsstödda krediter (det s.k. CIRR-systemet) och 20 miljarder kronor av låneramen avser kommersiell exportfinansiering. SEK:s avrop under låneramen ska göras med rimlig framförhållning. Lånen kan vara omsättningsbara. Villkoren för lånen ska regleras genom avtal mellan Riksgäldskontoret och SEK. Riksgäldskontoret ska, bl.a. baserat på uppgifter från SEK, lämna ett underlag med redovisning av hur krediterna utnyttjats, hur SEK:s exportfinansiering utvecklats och hur regeringens åtgärder har påverkat SEK:s möjligheter på kreditmarknaden. I underlaget ska också bedömda risker förenade med låneramen ingå. Redovisning ska lämnas senast den 15 mars och den 9 augusti 2013 samt den 14 mars 2014. I övrigt gäller regeringens bemyndigande från den 5 februari 2009 oförändrat.

4. Riksgäldskontoret ska handlägga Sveriges krediter till andra stater som riksdagen bemyndigat regeringen att besluta om. Krediternas omfattning samt tillhörande intäkter och administrativa kostnader bör särredovisas.

5. Riksgäldskontoret har utsetts till svensk auktionsförrättare enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (auktionsförordningen). Auktionsförrättarens roll är att auktionera de svenska utsläppsrätterna samt ta emot och utbetala auktionsintäkterna. Riksgäldskontoret ska bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med det EU-gemensamma systemet för auktionering av utsläppsrätter.

6. Riksgäldskontoret ska senast den 15 mars 2013 respektive 15 mars 2014 lämna en rapport innehållande en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter. Rapporten ska innehålla både en kvalitativ och kvantitativ riskanalys av statens garanti- och kreditportfölj samt utgå från följande två riskperspektiv:  

Statens kreditrisk: Syftet med analysen är att få en tydlig bild av risken för att staten drabbas av förmögenhetsförluster kopplade till garanti- och kreditverksamheten.

Statens likviditetsrisk: Syftet med analysen är att få en tydlig bild av risken för att staten måste ta fram finansiering för infrianden inom garantiverksamheten, samt vilka effekter detta kan väntas få för lånebehov och upplåningskostnader.

Fokus bör huvudsakligen läggas på analysen av statens kreditrisk.

Analysen bör även belysa statens implicita garantiåtaganden gentemot den finansiella sektorn, särskilt i de fall det finns en tydlig koppling till stora explicita garantiåtaganden.

Den separata rapporten ska tas fram i samverkan med Exportkreditnämnden, Boverket, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och Centrala studiestödsnämnden, samt övriga berörda myndigheter.

7. Riksgäldskontoret ska den 15 mars 2013 och den 15 mars 2014 rapportera till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) angående kreditriskerna i den övertagna obligationsportföljen från Affärsverket statens järnvägar. Rapporteringen ska innehålla en beräkning av de förväntade förlusterna i obligationsportföljen. Utöver denna årliga rapportering ska väsentliga förändringar i risk inrapporteras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:12

Riksgäldskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret312 525
ap.1Förvaltningskostnader (ram)303 825
ap.4Riksgäldskontoret - del till RGK-administration (ram)8 700

Villkor för anslag 1:12

ap.4 Riksgäldskontoret - del till RGK-administration

Anslagsposten får användas för att vid särskilt behov täcka ökade administrationskostnader i samband med eventuella ersättningsfall för insättningsgarantin och investerarskyddet under 2013.

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret600
ap.2Avsättning för garantier till A/O Dom Shvetsii (ram)600

1:18

Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret2 530 000
ap.1Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (ram)2 530 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

Riksgäldskontorets inbetalning av Sveriges andel av kapitalhöjningen, 297 351 000 euro, ska vara Europeiska investeringsbanken tillhanda senast den 28 februari 2013.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:1

Räntor på statsskulden (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret22 028 000
ap.1Räntor på statsskulden (ram)22 028 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Räntor på statsskulden

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslagsposten.

1:3

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret130 000
ap.1Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning (ram)130 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning

För att fullgöra statens betalningsåtaganden har Riksgäldskontoret rätt att överskrida anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:12 Riksgäldskontoret
ap.19 3893 %0
ap.403 %0
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.220Inget0
1:18 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
ap.1126 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Räntor på statsskulden
ap.12 202 800Inget0
1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
ap.113 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:12 Riksgäldskontoret
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)72 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)88 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)3 309 000
- varav ÖVRIGT3 309 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

1. För garantiverksamheten enligt förordningen (2011:211) om utlåning och garantier gäller att det ska finnas en garantireserv (räntebärande konto) med obegränsad kredit.


2. För utlåningsverksamheten enligt förordningen (2011:211) om utlåning och garantier gäller att det ska finnas en kreditreserv (räntebärande konto) med obegränsad kredit.


3. För insättningsgaranti- och investerarskyddsverksamheten gäller:
Enligt 15 § andra stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får Riksgäldskontoret, i egenskap av garantimyndighet, i den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom insättningsgarantin, låna medel (i Riksgäldskontoret). På motsvarande sätt får, enligt 31 § andra stycket lagen (1999:158) om investerarskydd, medel lånas (i Riksgäldskontoret) om behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar inom investerarskyddet. För verksamheten gäller därmed följande krediter:
En obegränsad kredit för verksamheten med insättningsgarantin.
En obegränsad kredit för verksamheten med investerarskyddet.

4. För verksamheten enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut gäller:
En obegränsad kredit om medlen i stabilitetsfonden inte räcker för att betala ut stöd.

5. Riksgäldskontoret ska informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) innan kreditutrymmet under punkterna 1–4 utnyttjas och redovisa konsekvenserna för Riksgäldskontorets nettoutlåning.


Stabilitetsfonden
Riksgäldskontorets förvaltningskostnader i egenskap av stödmyndighet får maximalt uppgå till 10 miljoner kronor, vilka ska tas från stabilitetsfonden. För Prövningsnämnden för stöd till kreditinstituts utgifter får högst en miljon kronor användas. Skälig ersättning till god man ska belasta fonden.


Statens järnvägars obligationsportfölj
För att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj disponerar Riksgäldskontoret en låneram som uppgår till högst
3 309 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksgäldskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2525 319
2013-02-2525 319
2013-03-2525 319
2013-04-2525 319
2013-05-2525 319
2013-06-2525 319
2013-07-2525 319
2013-08-2525 319
2013-09-2525 319
2013-10-2525 319
2013-11-2525 319
2013-12-2525 316
Summa303 825
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksgäldskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Garantier
Garanti- och kreditverksamhet439 156310 000151 081171 272-20 191728 965
Belopp angivna i tkr

Villkor

Garanti- och kreditverksamhet

1. De anslagsmedel som anvisas som ersättning för avgifter, från anslagen 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter, 1:1 Biståndsverksamhet, 2:10 Stockholms universitet, 2:18 Kungl. Tekniska högskolan samt 1:2 Banhållning, ska tillföras garantireserven. 

2. För utomstatliga lån som inte omfattas av kreditmodellen och där kreditriskavgift inte tas ut ska den administrativa kostnaden betalas av låntagaren eller det anslag som finansierar upplåningskostnaden för lånet.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Statens internbank2557004 70004 7004 700
Insättningsgaranti och investerarskydd25520015 00016 500-1 500-1 500
Garanti- och kreditverksamhet21240039 100039 10039 100
Summa0058 80016 50042 30042 300
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statens internbank

Riksgäldskontorets avgifter i statens internbank (omfattande verksamheterna in- och utlåning samt statens betalningssystem) ska föras till inkomsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret.

Insättningsgaranti och investerarskydd

1. Riksgäldskontoret ska 2013 ta in avgifter enligt 12−15 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och 29−32 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd.

2. Riksgäldskontorets utgifter för förvaltningen 2012 (anslagsutfallet) ska täckas genom att motsvarande belopp avskiljs från inbetalda avgifter. Dessa medel ska i samband med att de inkommer till myndigheten betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2552, övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Det som därefter kvarstår av avgifterna ska placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

Inleverans av överskott från garanti- och kreditverksamheten                                          

I de fall räntan för lånet eller avgiften för garantin överstiger kostnaden för den förväntade förlusten och administrationskostnader ska överskottet redovisas mot inkomsttitel 2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Garanti- och kreditverksamheten omfattas inte av 25 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I samband med Riksgäldskontorets övertagande av Venantius lån m.m. i februari 2007 uppstod en fordran på statsverket. Riksgäldskontoret ska reglera fordran på statsverket genom betalning från statens centralkonto i Riksbanken till Riksgäldskontorets checkräkning. Det sista venantiuslånet förfaller 5 juni 2013. Då ska hela betalningen på det återstående beloppet göras.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Therese Pelow
Kopia till

Riksdagens finansutskott
Riksrevisionen
Riksbanken
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets internrevision, SB
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA, EIT, IA och KLS
Försvarsdepartementet/SSK
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Finansinspektionen
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Svenska Spel AB
AB Svensk Exportkredit
Trafikverket