Landsbygdsdepartementet


Regeringsbeslut
6

2013-01-17
L2013/152
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 23, bet. 2011/12:MJU2, rskr. 2011/12:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

SVA:s verksamhet bedrivs inom områdena Sjukdomsövervakning och beredskap, Diagnostik och analysverksamhet, Kunskapsförmedling samt Forskning och utveckling.

1

Mål och återrapporteringskrav

Bruka utan att förbruka

Statens veterinärmedicinska anstalt ska 

- SVA ska i återrapporteringen redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och gör en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till målen i regeringens vision.

Uppdragsverksamhet

SVA ska i återrapporteringen göra en värdering av vilka effekter uppdragsverksamheten haft för genomförandet av myndighetsuppgifterna.

Bedömning av djurhälsoläget i Sverige

SVA ska i återrapporteringen göra en övergripande bedömning av hälsoläget och sjukdomssituationen hos domesticerade och vilda djur i Sverige.

Tjänsteexport

SVA ska i återrapporteringen redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Prognoser

SVA ska redovisa prognoser för 2012-2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari
22 februari
3 maj
30 juli
26 oktober

3

Uppdrag

Vilda djur

SVA ska fortsatt driva en grupp för samråd med Naturvårdsverket om programmet för att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Gällande sjukdomar reglerade av epizootilagen (SFS 1999:657) ska samråd ske med Statens jordbruksverk.

Strama VL

Inom myndigheten ska det finnas ett samverkansorgan som benämns Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens inom området veterinärmedicin och livsmedel (Strama VL). Strategigruppen har som syfte att verka för en sektorsövergripande samordning och ta initiativ, i frågor som rör förutsättningar för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur, i första hand inom djurhälso- och livsmedelsområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt112 047
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)112 047

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 3 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2012 och hälften den 1 juli 2012.

2. SVA ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. SVA ska betala totalt 267 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 3613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)53 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)38 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-259 337
2012-02-259 337
2012-03-259 337
2012-04-259 337
2012-05-259 337
2012-06-259 337
2012-07-259 337
2012-08-259 337
2012-09-259 337
2012-10-259 337
2012-11-259 337
2012-12-259 340
Summa112 047
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet13 917-1 800165 500167 700-2 2009 917
Tjänsteexport5 0723004 5004 3002005 572
Summa18 989-1 500170 000172 000-2 00015 489
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Kierstin Petersson Grawé
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: