Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2012-12-18
N2012/6371/TE
N2012/6343/KLS (delvis)
Trafikverket
781 89 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:15 Avveckling av affärsverket Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 Avveckling av affärsverket Statens järnvägar för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 22, bet. 2012/13:TU1, rskr. 2012/13:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:15

Avveckling av affärsverket Statens Järnvägar (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket11 500
ap.1Avveckling av SJ - del till Trafikverket (ram)11 500

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Avveckling av SJ - del till Trafikverket

 

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av uppdraget till Trafikverket att genomföra avveckling av Statens järnvägar (dnr N2012:6136/TE).

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Statens järnvägars tillgångar och skulder, till de delar som inte övertagits tillsammans med överförda uppgifer av Trafikverket, Riksgäldskontoret eller Statens tjänstepensionsverk, ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Trafikverket. Statens järnvägar ansvarar för sina tillgångar och skulder till och med den 31 december 2012 och Trafikverket övertar ansvaret från och med den 1 januari 2013 för att slutföra avvecklingen av affärsverket Statens järnvägar. Övertagandet innebär även förfogande över Statens järnvägars rättigheter och skyldigheter enligt finansiella instrument och avtal, samt bankkonton.

Övriga villkor

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid affärsverket Statens järnvägar.

Trafikverket ska i årsredovisningen lämna särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats, samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:15 Avveckling av affärsverket Statens Järnvägar
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Statsrådsberedningen/SAM
Näringsdepartementet/KLS
Socialdepartementet/ESA och SFÖ
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens tjänstepensionsverk