Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2012-12-20
N2012/6229/E
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:8 (2011) och 1:8 (2010) inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 (2011) Stöd för installation av solvärme och anslaget 1:8 (2010) Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. inom utgiftsområde 21 Energi (prop. 2010/11:1 utg.omr. 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123, prop. 2009/10:1 utg.omr. 21, bet. 2009/10:NU3, rskr. 2009/10:149).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

Budgetår 2011

1:8

Stöd för installation av solvärme (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler (ram)0

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

Anslagsposten får användas för åtgärder enligt de numera upphävda förordningarna (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme, (2006:1028) om stöd av installation av solvärme i kommersiella lokaler och (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.

Boverket får använda högst 810 000 kronor för programanknutna kostnader. Medel motsvarande högst en procent av beslutade stöd får användas för att täcka administrationskostnader knutna till länsstyrelsernas verksamhet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 (2011) Stöd för installation av solvärme
ap.1 (2011)018 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:8 (2010) Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
ap.1 (2010)ram
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Anna Törner
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Näringsdepartementet/KLS
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret