Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:16

2012-12-13
U2012/7022/SAM
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån8 150
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)8 150
Disponeras av Kammarkollegiet3 260
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)3 260
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet800
ap.2Indikatorsprogrammet OECD-INES samt annan internationell och nationell utbildningsstatistik (ram)800

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslaget får användas för utgifter enligt följande.

1. Utbildningsstatistisk årsbok, i huvudsak statistiska beskrivningar av utbildningssystemen, elevpanelundersökningar, årlig undersökning av invandrares utbildning, statistik över utbildningskostnader inklusive underlag till budgetpropositionen, folkhögskoleregistret, statistik över övergången mellan olika utbildningsnivåer, uppdatering av migrationsdatabasen och uppdatering av tidsserierna i den utbildningspolitiska basstatistiken samt undersökningen Adult Education Survey. Enkätundersökning om inträdet på arbetsmarknaden efter avgången från gymnasieskolan. Anslaget får också användas till en analys av utländska studenters etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Av medel på anslagsposten får 200 000 kronor användas för modernisering och automatiseringen den utbildningspolitiska basstatistiken.

2. Enligt förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån (SCB) ska myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut av regeringen. SCB ska också göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan. Anslaget får också användas till att förbereda genomförandet av en användarenkät, samt till en fördjupad analys av tillgång och efterfrågan på högskoleutbildade ingenjörer.

a) Prognoserna ska täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

b) SCB:s analyser ska bl.a. omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade samt internationella utblickar.

c) En övergripande publicering ska ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar göras.

d) SCB ska medverka i det uppdrag som Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser fått för att öka samordningen på nationell nivå inom kompetensförsörjnings-
området (N2010/2405/RT). Myndigheterna ska i detta bidra med den kompetens de har inom sitt ansvarsområde. SCB:s medverkan består i att arbeta för en ökad samordning när det gäller de statistiska underlag och analyser som SCB ansvarar för inom kompetensförsörjningsområdet. I uppdraget ingår även att tillsammans med övriga medverkande myndigheter identifiera eventuella hinder och utmaningar för samverkan kring kompetensförsörjning utifrån befintliga regelverk, mål och syften.

3. FoU-statistik rörande forskning.

 

 

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

1. Kammarkollegiet ska utbetala 515 000 kr till Högskoleverket för kostnader för att Högskoleverket i enlighet med regeringens beslut den 29 mars 2012 (U2012/2115/UH) ska svara för det svenska deltagandet i Eurostudent 5.

2. Kammarkollegiet ska till sekretariatet för Östersjöstaternas råd utbetala 21 500 kronor i värdlandsbidrag och 2 359 EUR i landsbidrag. Medlen är del av det svenska bidraget till Baltic 21-sekretariatet för 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
ap.12203 %0
ap.224Inget0
ap.31223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Louise Beskow
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens utbildningsutskott
Kammarkollegiet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret