Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2012-12-20
S2012/4207/ESA (slutligt)
S2012/4681/ESA
S2012/5192/ESA m.fl.
Se bilaga 1
Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Statskontoret
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Statskontoret för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:133).

Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska ansvara för att slutföra bl.a. avvecklingen av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), som upphör som myndighet den 31 december 2012 (Dir. 2012:112). 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för anslagsposterna 5 respektive 6 under nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier1 000
ap.5Sieps (ram)1 000
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter 3 816
ap.6Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter (ram)3 816

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Sieps

Medlen på anslagsposten får användas för kostnader för uppgiften att tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska Unionen som Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) övertar från Kompetensrådet för utveckling i staten som upphör den 31 december 2012.

ap.6 Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter

Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter ska den 1 januari 2013 överta Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) tillgångar och skulder till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Krus.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.530Inget0
ap.6114Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Statskontoret
1:1 ap.21:1 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Statskontoret
ap.2ram
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Likalydande till

Svenska institutet för europapolitiska studier
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU, RK IREV
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Statens tjänstepensionsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV:2, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

S2012/4207/ESA (slutligt)
S2012/4681/ESA
S2012/5192/ESA
S2012/7730/ESA
S2012/9065/SAM (delvis)