Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2012-11-29
S2012/8370/FST
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 3:2 (2010), 4:2 och 4:3 (2011)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om och anslaget 4:2 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 09, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen245 243
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)55 899
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
Disponeras av Kammarkollegiet108 083
ap.5Hjälpmedelsinstitutet (ram)50 875
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)50 561
ap.7Kunskapscenter/resurscenter om dövblindhet (ram)6 647

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen ska fördelas av Socialstyrelsen till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilaga 1.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

  1. 23 903 000 kronor till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. 
  2. 873 500 kronor till SRF i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 20 december 2011 för punktskriftsutbildning för vuxna.
  3. 8 890 000kronor till Stiftelsen Rikstolktjänst i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 20 december 2011 för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7.
  4. 2 390 000 kronor till Föreningen rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 20 december 2011 för lägerverksamhet och uppsökande verksamhet främst för personer med ryggmärgsskada.
  5. 2 795 000 till Ågrenska stiftelsen i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 20 december 2011 för riksverksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser.
  6. 3 945 000 kronor till Föreningen Sveriges Dövblinda i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 20 december 2011. 
  7. 12 921 000 kronor till Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

ap.4 Elektronisk kommunikation

Medlen ska utbetalas av Socialstyrelsen i enlighet med förordningen (2001:638) om statsbidrag till elektronisk kommunikation.

ap.5 Hjälpmedelsinstitutet

Medlen utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet för dess verksamhet. Av medlen ska högst 450 000 kronor användas för administration för upphandling av ledarhundar.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

1. 35 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 15 september 2011 i ett uppdrag till Socialstyrelsen om en försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet efter rekvisition. Av dessa medel kan Socialstyrelsen använda högst 200 000 kronor till initiala kostnader för en extern utvärdering av försöksverksamheten. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013.     

2. 1 500 000 kronor ska användas i en försöksverksamhet om service- och signalhundar i enlighet med kommande regeringsbeslut.

3. 2 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 29 september 2011 i ett uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet om elektronisk kommunikation m.m. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet efter rekvisition. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 25 april 2013.

4. 2 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 13 oktober 2011 i ett uppdrag för att utveckla stöd till anhöriga till personer med flera omfattande funktionsnedsättningar. Medlen utbetalas engångsvis av Kammarkollegiet efter rekvisition. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 20 januari 2013.

5. 300 000 kronor ska användas i enlighet med uppdrag 2 i 2012 års regleringsbrev för Handisam. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition. Medel som inte förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013.

6. 2 912 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 26 januari 2012 i ett uppdrag om insatser för personer med dövblindhet.

7. 300 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 9 augusti 2012 i ett uppdrag till Socialstyrelsen inom områdena dövblindhet respektive tolkservice.

8. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 12 juli 2012 i ett uppdrag till Socialstyrelsen om förslag till försöksverksamhet med samordnare för barn och unga med funktionsnedsättning m.m.

9. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 15 mars 2012 i ett uppdrag till Statistiska centralbyrån om statistisk data om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

10. 1 000 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 3 maj 2012 i ett uppdrag till Handisam om statistik för ett samlat uppföljningssystem för funktionshinderspolitiken.

11. 150 000 kronor ska användas i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 24 maj 2012 i ett uppdrag till Socialstyrelsen om att anordna ett seminarium på temat våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Kunskapscenter/resurscenter om dövblindhet

Medlen ska användas för dövblindverksamheten vid Mo Gård som bedrivs i enlighet med avtal mellan staten och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Bidraget utbetalas utan särskild rekvisition med en fjärdedel per kvartal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
3:2 (2010) Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning
ap.1 (2010)ram
ap.2 (2010)ram
ap.3 (2010)ram
ap.5 (2010)ram
4:3 (2011) Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.1 (2011)ram
ap.3 (2011)ram
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Socialstyrelsen
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: