Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2012-12-13
UF2012/73029/UD/EC
UF2012/71891/UD/USTYR (delvis)
Riksgäldskontoret
Jakobsbergsgatan 13
10374 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.3 Garantiavgifter
Riksdagen har beslutat om och anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg. omr. 7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret7 833
ap.3Garantiavgifter (ram)7 833
ap.3.1Garantiavgifter ODA-länder (ram)6 831
ap.3.2Garantiavgifter icke ODA-länder (ram)1 002

Villkor för anslag 1:1

ap.3.1 Garantiavgifter ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i ODA-länder.

ap.3.2 Garantiavgifter icke ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i icke ODA-länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.3.10Inget0
ap.3.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Joachim Waern
Kopia till

Statsrådsberedningen förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen internrevisionen
Utrikesdepartementet USTYR, RS, EKO
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen