Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2012-12-13
Fö2011/1707/SSK Fö2012/113/ESL(delvis)
Fö2012/388/SSK
Fö2012/2188/ESL(delvis)
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 6, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Kustbevakningen ska öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att ansvara för miljöräddningstjänst när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta. Senast vid utgången av 2013 ska Kustbevakningen ha förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton till sjöss.


 

Återapportering

1. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur den nationella förmågan och kapaciteten till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss utvecklats genom att befintliga resurser utnyttjas effektivare i syfte att förhindra att olja eller andra farliga ämnen kommer ut i vattnet. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, eventuella brister i förmågan och beredskapen samt en redogörelse av läget beträffande kapacitetsuppbyggnaden.

Förmågan att bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton ska analyseras och kommenteras utifrån såväl nationella som internationella resurser.

 

Mål 2

Kustbevakningens verksamhet ska bidra till att de miljökvalitetsmål som har anknytning till myndighetens verksamhetsområde nås. Kustbevakningen ska särskilt bidra till att utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen från fartyg minskar.

Återrapportering

2. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet kan uppnås.

Kustbevakningen ska redovisa:

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift och
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja eller andra skadliga ämnen.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Mål 3

Kustbevakningen ska inom ramen för sitt uppdrag medverka i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten med maritim anknytning. 

Kustbevakningen ska vidareutveckla arbetsmetoder för att bekämpa brott inom myndighetens ansvarsområde.

Återrapportering

3. Kustbevakningen ska redovisa en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen.

Mål 4

Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten, genom utveckling av arbetsmetoder, utveckla urvalet av kontrollobjekt. Kontrollverksamheten ska genomföras i nära samarbete med berörda myndigheter i syfte att bidra till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden.

Återraportering

4. Kustbevakningen ska för samtlig kontrollverksamhet redovisa hur myndighetens utveckling av arbetsmetoderna har förbättrat urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för bl.a. fiskerikontrollen och varukontrollen till sjöss.

5. Vidare ska Kustbevakningen redovisa genomförd verksamhet avseende kontrollverksamheten genom att ange antalet genomförda kontroller, särskilda åtgärder och antalet misstänkta brott som anmälts samt hur samverkan skett med berörda myndigheter. För fiskerikontrollverksamheten ska andelen kontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket särskilt specificeras.

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

 

Övrig återrapportering

6. Kustbevakningen ska göra en sammanställning av sina internationella engagemang och EU-samarbeten. Av redovisningen ska framgå i vilken form och med vilken representation myndigheten deltar. Återrapportering ska ske i anslutning till årsredovisningen.

7. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för samverkan och samarbetsavtal med Försvarsmakten och andra nationella myndigheter. Återrapportering ska ske i anslutning till årsredovisningen.

Prognoser

8. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

 

2

Organisationsstyrning

Internationella insatser och övningar

9. Kustbevakningen ska före beslut om planerade internationella insatser och övningar, som kan ge konsekvenser för myndighetens sjöövervakningsverksamhet och beredskap för räddningstjänst, informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och om de åtgärder myndigheten avser vidta.

Effektivitet och god hushållning

10. Kustbevakningen ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

11. Kustbevakningen ska inför och under Sveriges värdskap för överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (SÖ 1984:13), den s.k. Bonnöverenskommelsen, stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med planering och genomförande av detta värdskap.

12. Kustbevakningen ska inom ramen för sin uppdragsverksamhet enligt särskild överenskommelse kunna bistå SMHI med fartygsresurser för utsjömätningar under 2013. Uppdragen ska inplaneras på ett sådant sätt att konflikt med Kustbevakningens ordinarie verksamhet inte uppstår.

Pågående uppdrag

13. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket att i en andra etapp fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. Arbetet med den andra etappen ska vara genomfört senast den 31 januari 2015 (Ju2012/6639/SI).

Under 2013 ska Kustbevakningen vidare bistå Regeringskansliet (Justitiedepartementet) med beräkningar som möjliggör kostnads- och nyttokalkyler samt uppskattningar för effekthemtagning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 006 680
ap.1Kustbevakningen (ram)1 006 680

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 6 015 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.130 200Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

(tkr)

Antal 

Anskaffat t.o.m. 2011 

Prognos 2012 

Beräknat 2013 

Beräknat 2014 

Beräknat 2015 

Investeringar


 


 


 


 


 


 

Större kombinations-fartyg, typ 001

 3

1 164 900

4 000


 


 


 

Kombinations-fartyg, typ 031

 4

633 900

316 100

100 000


 


 

Övervaknings-fartyg, typ 312

 5

57 900

97 100

  45000


 


 

Övriga investeringar


 


 

50 000

 50 000

 50 000

50 000 

Summa investeringar


 

1856 700

467 200

195 000

50 000

50 000

Lån


 


 

372 200

195 000

  50000

 50 000

EU-bidrag


 


 

95 000


 


 


 

Summa finansiering


 


 

467 200

195 000

50 000

50 000

 

Valutariskhantering

Kustbevakningen ska då det är ändamålsenligt använda sig av terminsräkning för sin valutariskhantering. Terminsräkning får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som komplement i valutahanteringen.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2583 890
2013-02-2583 890
2013-03-2583 890
2013-04-2583 890
2013-05-2583 890
2013-06-2583 890
2013-07-2583 890
2013-08-2583 890
2013-09-2583 890
2013-10-2583 890
2013-11-2583 890
2013-12-2583 890
Summa1 006 680
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet006 0006 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagdverksamhet där intäkterna ej disponeras
Offentlig rättslig verksamhet2713002 0002 00000
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Ersättning för miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med ingångna avtal2811000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentlig rättslig verksamhet

Vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

Ersättning för kostnader för räddningstjänst enligt sjölagen (1994:1009)

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande merkostnader som myndigheten åsamkats.

Ersättning för miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med ingångna avtal

Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen.

2. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kustbevakningen behöver inte finansiera vissa utgifter med lån i Riksgälden enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Undantaget gäller för ränteutgifter som inräknas i värdet på anläggningstillgångar enligt 5 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Endast ränteutgifter som uppkommit från och med 2005 med anledning av förskottsbetalningar till leverantörer av objekt kopplade till den av regeringen fastställda investeringsplanen innefattas av undantaget.

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 2:1 Kustbevakningen. Undantaget gäller för utrustning som anskaffas i samband med deltagandet i EU:s marina insats Atalanta.

På regeringens vägnar
Karin Enström
Mikael Wolfbrandt
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/Po
Utrikesdepartementet/SP
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, MFU,SSP
Finansdepartementet/BA, SKA S3
Landsbygdsdepartementet/JFS
Miljödepartementet/NM, KL
Näringsdepartementet/TE
Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Tullverket