Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:69

2012-12-13
U2012/7088/SAM
U2012/6996/SAM (delvis)
Statistiska centralbyrån
Box 24300
10451 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2011/12:UbU1, rskr. 2011/12:00).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån7 150
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)7 150
Disponeras av Kammarkollegiet4 371
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)4 371
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet800
ap.2Indikatorsprogrammet OECD-INES samt annan internationell och nationell utbildningsstatistik (ram)800

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Anslaget får användas för utgifter enligt följande.

1. Utbildningsstatistisk årsbok, i huvudsak statistiska beskrivningar av utbildningssystemen, elevpanel undersökningar, årlig undersökning av invandrares utbildning, statistik över utbildningskostnader inklusive underlag till budgetpropositionen, folkhögskoleregistret, statistik över övergången mellan olika utbildningsnivåer, uppdatering av migrationsdatabasen och uppdatering och omstrukturering av tidsserierna i den utbildningspolitiska basstatistiken, nationell rapport om resultaten i Adult Education Survey, analys av utländska studenters etablering på den svenska arbetsmarknaden samt en förstudie till att undersöka inträdet på arbetsmarknaden efter avgången från yrkesinriktade studier.

2. Enligt  förordningen  (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån (SCB) ska myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda beslut  av regeringen. SCB ska också göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan;

a) prognoserna ska täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt,

b) SCB:s analyser ska bl.a. omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade samt internationella utblickar,

c) en övergripande publicering ska ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar och utvärderingar av tidigare prognoser göras, inklusive användarenkät.

3. FoU-statistik rörande forskning.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betals ut enligt särskilda beslut av regeringen.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
ap.12243 %0
ap.223Inget0
ap.31233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Louise Beskow
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen, KLS
Förvalningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisonen
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret