Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:22

2012-12-18
U2012/7213/UH
U2012/6996/SAM (delvis)
Universitetskanslersämbetet
Box 7851
103 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har beslutat om Universitetskanslersämbetets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Universitetskanslersämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Universitetskanslersämbetets verksamhet ska bedrivas och redovisas i enlighet med myndighetens instruktion.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kvalitetssäkring

Universitetskanslersämbetet ska senast den 25 juni 2013 redovisa omdömena för de utbildningar som har utvärderats fram till nämnda datum till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Vidare ska det i redovisningen ingå uppgifter om antal exminerade under 2012 för respektive utbildning.

Universitetskanslersämbetet ska överta det uppdrag som Högskoleverket har haft i fråga om granskning av vissa utbildningar som inte leder till examen (U2009/427/UH).

Granskning av effektivitet

I Universitetskanslersämbetets uppgift att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor ingår bl.a. att

  • följa universitets och högskolors resursutnyttjande, och särskilt utveckla uppföljningen av inaktiva studenter,
  • utveckla ändamålsenliga metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutvecklingen i högskoleverksamheten som beskriver en så stor del av sektorns uppdrag som möjligt, och
  • följa upp klassificeringen av kurser i olika utbildningsområden.

Uppföljning och analys

Universitetskanslersämbetet ska redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor i en årsrapport.

Universitetskanslersämbetet ska informera universitet och högskolor samt blivande studenter om arbetsmarknadens framtida behov i relation till utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå. Vid regionala skillnader i balansen mellan utbud och efterfrågan ska detta redovisas.

Universitetskanslersämbetet ska i samverkan med universitet och högskolor följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden, fördelat på kvinnor och män. Myndigheten ska i årsredovisningen redogöra för hur uppdraget har genomförts. 

2

Organisationsstyrning

Underlag till Högskoleverkets årsredovisning för 2012

Universitetskanslersämbetet ska bistå med underlag till årsredovisningen för 2012 för Högskoleverket.

Tillgångar och skulder

Högskoleverket har ansvar för sina tillgångar och skulder t.o.m. den 31 december 2012. Universitetskanslersämbetet övertar ansvaret fr.o.m. den 1 januari 2013 till den del de inte övertas av Universitets- och högskolerådet och Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter. Övertagande av tillgångar och skulder ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

3

Uppdrag

Utvärdering av uppdrag att anordna högskoleutbildning

Universitetskanslersämbetet ska överta det uppdrag som Högskoleverket har haft i fråga om uppföljning och utvärdering av uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH).

Jämställdhet i högskolan

Universitetskanslersämbetet ska överta det uppdrag som Högskoleverket har haft om jämställdhet i högskolan i den del som avser att följa upp hur jämställdheten vid universitet och högskolor har utvecklats till följd av lärosätenas ökade frihet och självbestämmande i fråga om läraranställningar fr.o.m. den 1 januari 2011 (U2010/5703/UH).

Utvärdering av upplåtelse av lägenheter för bostadsändamål

Universitetskanslersämbetet ska överta det uppdrag som Högskoleverket har haft i fråga om utvärdering av upplåtelse av lägenheter för bostadsändamål (U2011/680/UH).

Redovisning till Bonus Presskopia

Universitetskanslersämbetet ska senast den 6 maj 2013 överlämna en redovisning till Bonus Presskopia ek.för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2012.

Utgiftsprognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras båda i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast den

- 16 januari,

- 20 februari,

- 2 maj,

- 29 juli, och

- 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet126 201
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)126 201

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2012

2:1

Högskoleverket (Ramanslag)

Disponeras av Högskoleverket0
ap.1Högskoleverket (ram)0
Disponeras av Universitetskanslersämbetet0
ap.2Högskoleverket - del till UKÄ (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.13 786Inget0
2:1 (2012) Högskoleverket
ap.1 (2012)03 %0
ap.2 (2012)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 (2012) Högskoleverket
2:1 ap.1 (2012)2:1 ap.2 (2012)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)18 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 035
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2510 517
2013-02-2510 517
2013-03-2510 517
2013-04-2510 517
2013-05-2510 517
2013-06-2510 517
2013-07-2510 517
2013-08-2510 517
2013-09-2510 517
2013-10-2510 517
2013-11-2510 517
2013-12-2510 514
Summa126 201
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen diponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Sara Bringle
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet, ESA, SFÖ
Landsbygdsdepartementet, ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Svenska institutet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Statens tjänstepensionsverk
Statens skolverk
Centrala studiestödsnämnden
Myndigheten för yrkeshögskolan
Universitets- och högskolerådet
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Verket för innovationssystem
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer