Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2012-12-06
UF2012/72860/UD/USTYR
UF2012/68570/UD/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
10525 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 05, bet. 2011/12:UU1, rskr. 2011/12:49, prop. 2011/12:1 utg.omr. 07, bet. 2011/12:UU2, rskr. 2011/12:83, prop. 2011/12:99 utg.omr. 07, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282, prop. 2012/13:2 utg.omr. 07, bet. 2012/13:FiU11, rskr. 2012/13:48).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Under 2012 ska Sida särskilt prioritera:

 • att i uppföljningen av den verksamhet som Sida stödjer utveckla analys och bedömning av resultat,
 • att säkerställa kvaliteten i myndighetens statistik inklusive rapporteringen till OECD/DAC,
 • att stärka integreringen mellan finansieringsformer som lån och garantier och gåvobistånd,
 • att utveckla myndighetens förmåga att hantera och förebygga korruption, och
 • att anpassa verksamheten till de åtaganden som överenskommits på högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan, i synnerhet vad gäller resultat, transparens och näringslivets roll i utvecklingssamarbetet.

Det är av största vikt att Sida är i ekonomisk balans 2012.

1

Mål och återrapporteringskrav

Regeringens tre tematiska prioriteringar

Sida ska redovisa hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) har fått genomslag i myndighetens verksamhet. 

Redovisning av vissa kostnader m.m.

Sida ska redovisa:   

 • kostnader för utvecklingssamarbetets omfattning och inriktning, inklusive de 20 största samarbetsländerna,
 • kostnader per anslagspost, region och land,
 • kostnader per huvudsektor (enligt Sidas klassificeringssystem), region och land,
 • totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida,
 • kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner, 
 • kostnader för Sidas egen informations- och kommunikationsverksamhet som har belastat utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 27,
 • förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet totalt samt per biståndsform, huvudsektor och strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, 
 • antal huvudsektorer i samarbetet med länder och regioner,  
 • utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer i enlighet med riktlinjer för ansvarsfördelning för det svenska multilaterala utvecklingssamarbetet (UF2009/24919/MU); rapporteringen ska ske två gånger per år, senast den 1 mars samt den 15 september 2012,
 • prestationer rörande de administrativa kontroll- och prövningsmoment vid bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav av medel, för de anslagsposter inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet och anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa som Regeringskansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den verksamhet som Regeringskansliet beslutar om.

Utgiftsprognoser 2012-2016

Sida ska redovisa prognoser, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men UD fattar beslut om, för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) vid följande datum 2012: 18 januari,    22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober.

Sida ska utöver ovannämnda prognostillfällen lämna en motsvarande prognos den 28 september. Denna prognos lämnas inte i Hermes.

Sida ska vid samtliga ovannämnda prognostillfällen för anslag 1:1 Biståndsverksamhet och anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa särskilt redovisa och kommentera anslagsutveckling och prognos.

Sida ska i den prognos som lämnas 3 maj lämna en fördjupad redogörelse för ingångna åtaganden inom anslagsposterna för anslag 1:1 Biståndsverksamhet och anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa.

Resultatredovisning

Sida ska i årsredovisningen redovisa och analysera resultat av Sidas strategistyrda verksamhet. Redovisning ska baseras på den årliga strategirapporteringen och avse prestationer och effekter.

3

Uppdrag

Uppföljning av beställningsbemyndiganden

Sida ska senast den 30 mars 2012 redogöra för hur myndigheten avser att utveckla kvaliteten i uppföljningen och rapportering av beställningsbemyndiganden.

Strategier i det bilaterala landdestinerade utvecklingssamarbetet

Regeringen avser att under 2012 etablera nya riktlinjer för strategier i det bilaterala utvecklingssamarbetet.

Samarbetsstrategierna/strategierna för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso, Sudan, förlängs att gälla under 2012 eller till dess att beslut fattats av regeringen om nya strategier. Samarbetsstrategierna/strategierna för utvecklingssamarbetet med Albanien, Kosovo, Serbien, Guatemala, Demokratiska republiken Kongo (DRK), Zimbabwe, Mocambique, Mali, Tanzania, Zambia samt Västbanken och Gaza förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2013 eller till dess att beslut fattats av regeringen om nya strategier. Vad gäller Mali är det bilaterala utvecklingssamarbetet med Malis regering och dess myndigheter tills vidare suspenderat.  

Sida uppdras att i avvaktan på regeringens kommande ställningstagande om ny strategiprocess:

- inleda arbetet med att ta fram underlag i enlighet med närmare anvisningar från Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för Sydsudan, Somalia, Burkina Faso, Tanzania, Zambia, Västbanken och Gaza samt Burma, Västra Balkan samt Östeuropa.

Samarbetsstrategin för Etiopien och förhållningssättet för Somalia förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2013 eller till dess att beslut fattats av regeringen om ny strategi och nytt förhållningssätt.

För samarbetsstrategierna för Demokratiska republiken Kongo (DRK), Moçambique, Zimbabwe och Guatemala bör arbete med bedömningsunderlag avvakta regeringens kommande ställningstagande om ny strategiprocess.

Sida får bereda och fatta beslut om budgetstöd till Mocambique för år 2013 till samma årliga volym som i nu gällande budgetstödsavtal.

Vad gäller det bilaterala utvecklingssamarbetet med Rwanda ska Sida avvakta med att ingå avtal med Rwandas regering och dess myndigheter samt avvakta med utbetalningar till pågående bilaterala projekt och program avtalade med Rwandas regering och dess myndigheter. Undantag får ske efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Tjänsteexport

Sida ska på ett samlat sätt redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs i samverkan med andra statliga myndigheter. Redovisningen ska baseras på den information som berörda myndigheter rapporterar till Sida. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 mars 2012.

Uppföljning av arbetet med etiska riktlinjer

Sida uppdras att, med utgångspunkt i den skrivelse som myndigheten lämnat till Regeringskansliet  (daterad 18 november 2010), följa upp myndighetens arbete med etiska riktlinjer i utvecklingssamarbetet. Redovisningen ska bl.a. innehålla en beskrivning av hur Sidas arbete med införande och uppföljning av etiska riktlinjer i systemrevisioner och organisationsuppföljning fortlöpt. Vidare ska myndigheten redogöra för och göra en bedömning av den dialog som förs om dessa frågor med organisationer och samarbetspartners. Redovisningen ska även innehålla en analys av utvecklingsbehov på området och beskriva hur fortsatt arbete med etiska riktlinjer inom utvecklingssamarbetet ska bedrivas vid Sida. Bakgrunden till uppdraget är åtgärd 16 i regeringens Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skr. 2007/08:167). Uppdraget ska senast den 1 december 2012 redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete27 112 470
ap.1Humanitära insatser och konflikthantering (ram)2 757 000
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)96 300
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 532 700
ap.6Asien (ram)1 519 000
ap.7Latinamerika (ram)513 000
ap.9Afrika (ram)5 608 000
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)653 000
ap.21Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser (ram)1 418 500
ap.22Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (ram)215 000
ap.23Miljölån (ram)173 000
ap.24Kapacitetsutveckling och samverkan (ram)710 000
ap.25Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer(PAO) (ram)80 000
ap.27Internationella finansieringsinstitutioner (ram)3 315 865
ap.32Forskningssamarbete (ram)724 500
ap.34Europeiska utvecklingsfonden (ram)681 128
ap.35FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram)3 468 000
ap.35.1Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram)3 443 000
ap.35.2Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet (ram)25 000
ap.36Konflikthantering (ram)302 600
ap.37Organisations- och temastöd (ram)3 047 027
ap.38Ekonomiska program (ram)297 850
ap.39Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Villkor för anslagsposterna:  

ap.1ap.2ap.5ap.6ap.7ap.9ap.17
ap.21ap.22ap.23ap.24ap.25ap.32ap.33

 • Undantag från användning av medel i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd får dock göras i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i relation till väpnade konflikter i norra Kaukasus och Internationella rödakorskommitténs regionala delegationer i samma storleksordning som tidigare. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som av DAC inte definieras som utvecklingssamarbete.
 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs regeringsbeslut.
 • Sida får under 2012 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd).
 • Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.
 • Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9 och 17. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.
 • I de länder där FN enats om ett gemensamt landprogram ska multibi-stöd till FN endast förekomma inom ramen för detta program, med undantag för humanitära insatser. Avsteg från denna princip medges i undantagsfall och efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.
 • Sida ska tillse att beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga och mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, sker i enlighet med internationella normer och principer för ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sida ska inte medverka i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som har prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Preer Review Process och som därvid inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som Partially Compliant eller Non Compliant i fas 2.

ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering

Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011-2014 (UDF2011/19399/SP). Även insatser i Östeuropa får finansieras under anslagsposten.

Högst 200 000 000 kronor får användas för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet. Medel för denna verksamhet ska användas främst i enlighet med policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014 och i enlighet med policy för Sveriges humanitära bistånd 2010-2016. En utgångspunkt för dessa insatser är att de ska präglas av snabbhet och flexibilitet. Samråd kring planerade insatser ska ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Medlen ska användas i enlighet med strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, 2010-2014 (UD/2008/35922/USTYR). Sida får högst använda 27 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. Sida ska möjliggöra för partianknutna organisationer att utföra verksamhet inom ramen för strategin.

ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014 (UF2009/28632/UP, UF2011/37797/UD/UP).

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.9 Afrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

Medlen får även användas för särskilda multilateralt kanaliserade insatser i Afrika, som syftar till uppfyllande av millenniemål 4 och 5 för minskad mödra- och barnadödlighet samt av millenniemål 7 för att säkra en hållbar utveckling. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om sådana insatser.

Sida får inom ramen för ovannämnda villkor besluta om ett stöd om ca 350 miljoner kronor till H4+ initiativet (ett samarbete med bl.a. UFPA och WHO) inriktat mot att förhindra mödra- och barnadödlighet.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

ap.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser

Medlen ska användas i enlighet med strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011-2014 (UF2011/14341/UD/USTYR).

ap.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet.

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2009-2011 (UF2008/27888/UP) förlängs att gälla till dess att beslut fattats av regeringen om ny strategi. 

ap.23 Miljölån

Medlen ska användas i enlighet med strategi för finansiering av utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder (miljölån) (UF2009/27922/USTYR). Strategin förlängs att gälla till och med utgången av 2012.

ap.24 Kapacitetsutveckling och samverkan

Medlen ska användas i enlighet med strategi för kapacitetsutveckling och samverkan 2011-2013 (UF2010/46581/USTYR).

Medlen får användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal som har deltagit i Sidas resursbasprogram. Bidraget ska inte överstiga nivån för svensk arbetslöshetsersättning. I enlighet med avtal mellan berörda arbetsmarknadsparter ska denna typ av anställning inte ge anställningstrygghet och anställningstiden ska vara högst fem månader.

Sida ska inom ramen för strategin för kapacitetsutveckling och samverkan genomföra satsningen Water Innovation Challenge i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

ap.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer(PAO)

Medlen ska användas i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015 (UF2010/34078/UP).

ap.27 Internationella finansieringsinstitutioner

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet om inte annat departement anges) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående villkor.

Regeringskansliet (Finansdepartementet) beslutar om högst 10 000 000 kronor för stöd till Internationella valutafondens lånefaciliteter för låginkomstländer med faktiska eller potentiella betalningsbalansproblem. Insatsen är del av ett femårigt åtagande 2010-2014 som kommer att betalas ut i fem lika stora delar och totalt uppgå till 50 000 000 kronor.

Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2012 fördelade på organisation (beräknat belopp i kronor).  

Världsbanksgruppen (IDA) 2 172 170 000
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD)59 000 000
Regionala utvecklingsbanker897 260 000
Afrikanska utvecklingsfonden747 640 000
Afrikanska utvecklingsbanken54 620 000
Asiatiska utvecklingsfonden63 000 000
Asiatiska utvecklingsbanken19 000 000
Interamerikanska utvecklingsbanken13 000 000
Övriga utvecklingsbanker och fonder206 000 000
Nordiska utvecklingsfonden86 000 000
Internationella jordbruksutvecklingsfonden120 000 000

Medel från anslagsposten får utbetalas till Riksgäldskontoret för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av garantier till följande internationella finansieringsinstitutioner: Världsbanken (IBRD), Multilaterala investeringsorganet (MIGA), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB).

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete 2010-2014 (UF2009/75123/UP).

Av medlen ska minst 75 000 000 kronor avse forskning om sjukdomar med fokus på fattiga barn och minst 25 000 000 kronor ska avse forskning om framtida livsmedelsförsörjning.

Av medlen avser 135 000 000 kronor insatser med utgångspunkt i regeringens särskilda livsmedelssatsning varav 100 000 000 kronor avser Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) och 35 000 000 kronor avser International Livestock Research Institute (ILRI)

ap.34 Europeiska utvecklingsfonden

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet(Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående villkor.


Under anslagsposten utbetalas medel till Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Fonden förvaltas av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB). Medel från anslagsposten får också utbetalas till eventuella kostnader för riskreservationer för, och kostnader vid eventuella infrianden av, de garantier som svenska staten utfärdar med anledning av Cotonou-avtalet och Lomé IV Bis, samt administrativa kostnader som uppstår i samband med riskhanteringen.

ap.35.1 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet(Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående villkor.

Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2012 fördelade på organisationer (beräknat belopp).

UNDP

689 000 000
UNHCR 613 000 000
UNICEF 480 000 000
WFP 556 500 000
UNFPA 445 500 000
UNRWA 282 000 000
UNAIDS 266 000 000
UNCDF 35 000 000
UNODC 45 000 000
UN Women 50 000 000
UN HABITAT 11 000 000

ap.35.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående villkor.

Medel under anslagsposten avser stöd för FN:s reformarbete.

Medlen får användas till uppföljning och genomförande av reforminitiativ som syftar till reformering av FN-systemets verksamhet inom det ekonomiska och sociala området och till individuella FN-organs pågående reformerings- och effektiviseringsprocesser.

ap.36 Konflikthantering

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående villkor.

Medel under anslagsposten avser insatser för att stödja fred och säkerhet. I enlighet med Fred och säkerhet för utveckling - policy för säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete kan medlen användas för civil konflikthantering, fredsbyggande, säkerhetsfrämjande, krishantering och säkerhetsrådets resolution 1325. Särskild vikt ska läggas vid verksamhet som ligger nära politiska eller diplomatiska processer, som inleds med kort varsel, har en katalytisk verkan eller är sådan att en hög grad av flexibilitet är nödvändig.

Vidare får medlen användas till konfliktförebyggande- och krishanteringsinsatser inom ramen för FN, EU, OSSE och andra regionala, mellanstatliga och enskilda organisationer eller andra institutioner och nätverk.

ap.37 Organisations- och temastöd

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet om inte annat departement anges) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående villkor.

Medlen under anslagsposten avser organisations- och temastöd i enlighet med regeringens prioriteringar och tillämpliga policyer, bl.a. inom nedanstående områden. 

Demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter 

Medlen avser insatser som bidrar till demokratisk utveckling och respekten för de mänskliga rättigheterna. I enlighet med policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete kan medlen användas för organisationsstöd, stöd till insatser som ökar respekten för de mänskliga rättigheterna, bidrar till mellanstatlig dialog om demokrati och mänskliga rättigheter samt tillförsäkrar deltagandet av alla grupper i demokratiska processer. 

Miljö och klimat 

Medlen avser insatser för miljö och klimat i enlighet med policyn för miljö och klimatfrågor inom svenskt utvecklingssamarbete.  Medel kan användas för stöd till organisationer, myndigheter, fonder och sekretariat, kapacitetshöjande insatser för utvecklingsländer, insatser för att främja ett ökat deltagande från utvecklingsländer vid multilaterala förhandlingar samt för insatser av policyskapande och katalytisk karaktär. 

Bidrag om högst 20 500 000 kronor beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för insatser för att främja och följa upp multilaterala överenskommelser på miljö- och klimatområdet samt för att stödja utvecklingsländernas deltagande i multilaterala miljörelaterade förhandlingar. 

Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling

I enlighet med policyn för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll inom utvecklingssamarbetet får medlen användas för stöd till organisationer eller nätverk för jämställdhetsfrämjande insatser inom områdena kvinnors ekonomiska aktörskap och arbetsvillkor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), kvinnors politiska deltagande och inflytande samt kvinnor och säkerhet, inklusive bekämpning av könsrelaterat våld och arbetet mot människohandel. Medlen kan även användas för uppföljning av Världsbankens Gender Action Plan.

Ekonomisk tillväxt, inklusive handel

I enlighet med policyn för ekonomisk tillväxt inom utvecklingssamarbetet får medlen användas för insatser som bidrar till förbättrade förutsättningar för hållbara ekonomiska tillväxtprocesser i utvecklingsländer. Handelsrelaterat bistånd ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för handelsrelaterat utvecklingssamarbete tills dess att regeringen fastställer en policy för marknadsutveckling. 

Medlen för handelsrelaterat bistånd ska i första hand främja de fattigaste ländernas möjligheter att dra nytta av internationell handel och investeringar. Detta inkluderar utvecklingsländernas deltagande i och tillträde till Världshandelsorganisationen (WTO) liksom ansträngningar för att åstadkomma god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning för ett fördelaktigt ekonomiskt klimat. Medlen avser också insatser till stöd för utveckling av företagens samhällsansvar i enlighet med FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer, multilateralt arbete kring mänskliga rättigheter och företag samt till pilotprojekt av strategisk karaktär.

Medlen avser även insatser för infrastrukturutveckling som ska främja hållbar infrastrukturuppbyggnad i utvecklingsländer.

Medlen avser även insatser för ökad livsmedelssäkerhet och ska i första hand främja stärkt livsmedelsförsörjning, med särskilt fokus på Afrika, främst genom hållbart ökad produktivitet i jordbruket, bättre fungerande marknader och villkor för kvinnor som utgör en stor andel av de verksamma inom denna sektor.

Hiv och aids och smittsamma sjukdomar

Medlen avser insatser mot smittsamma sjukdomar inklusive hiv och aids. Medlen som avser hiv och aids ska användas i enlighet med policyn för Sveriges internationella hiv- och aidsarbete. Medlen kan användas för ytterligare stöd till FN-organ som arbetar mot smittsamma sjukdomar och hiv och aids, Globala fondens och GAVI:s arbete, rent bilaterala insatser, insatser för information och kommunikation, stöd för forskning samt övriga insatser för att stärka det förebyggande arbetet och mildra konsekvenserna av hiv och aids.  

Humanitärt bistånd 

Medlen avser insatser inom ramen för humanitärt bistånd. I enlighet med policyn för Sveriges humanitära bistånd kan medlen användas för stöd till FN:s, Rödakors- och Rödahalvmånerörelsens samt internationella och mellanstatliga enskilda organisationers humanitära verksamhet.

ap.38 Ekonomiska program

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående villkor.


Medlen får användas för att finansiera Sveriges internationella åtaganden för skuldlättnader, kompensationsanspråk från Exportkreditnämnden med anledning av skuldavskrivningar vilka överenskommits i Parisklubben samt kapacitetshöjande insatser inom området stöd till ekonomiska reformer samt skuldhantering. Stöd ska utformas i enlighet med de riktlinjer för stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnader som fastställts av regeringen den 28 oktober 1999.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete936 080
ap.1Sida (ram)936 080

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 239 833
ap.3Reformsamarbete i Östeuropa (UD) (ram)64 530
ap.6Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 175 303
ap.6.1Reformsamarbete i Östeuropa (ram)1 128 000
ap.6.2Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)47 303

Villkor för anslag 2:1

ap.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD)

Generella villkor för anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

ap. 3 Reformsarmarbete i Östeuropa (UD)
Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Sida ansvarar inte för medlens fördelning eller uppföljning mot nedanstående villkor.


Medlen under anslagsposten får användas bl.a. för stöd till seminarier, publikationer, utbildning, studier, för sekondering av personal vid internationella organisationer samt stöd för genomförande av multilateralt samarbete.

Inom ramen för stöd för genomförande av multilateralt samarbete får även viss verksamhet i Centralasien ingå.

ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa

Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande.

 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs regeringsbeslut.
 • Sida får utöver insatser inom ramen för samarbetsstrategier genomföra regionala insatser i Östeuropa.
 • Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost.
 • För valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar ska regeringsbeslut för ändamålet fattas i varje enskilt fall. Valobservatörsinsatser kan även avse Centralasien. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.
 • Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde
 • Högst 2 000 000 kronor får användas för fortsatt samarbete i enlighet med det tidigare Partnerskapsprogrammet i Europa.

   

ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2010-2014 (UF2009/28632/UP, UF2011/37797/UD/UP).

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete69 000
ap.1Samarbete inom Östersjöregionen (ram)69 000
ap.1.2Samarbete inom miljöområdet (ram)35 000
ap.1.3Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter (ram)34 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet

Medlen ska främst avse stöd till investeringar i nordvästra Ryssland.  

ap.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.20Inget0
ap.1.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.903 %0
ap.1703 %0
ap.2103 %0
ap.2203 %0
ap.2303 %0
ap.2403 %0
ap.2503 %0
ap.2703 %0
ap.3203 %0
ap.3403 %0
ap.35.103 %0
ap.35.203 %0
ap.3603 %0
ap.3703 %0
ap.3803 %0
ap.390Inget0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.128 3733 %0
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.303 %0
ap.6.103 %0
ap.6.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.1ram

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.26.1ram
ap.26.2ram
ap.33ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.1.261 00020 00020 00021 0002017
ap.1.370 00030 00030 00010 0002017
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11 050 000950 00065 00035 0002028
ap.2100 00070 00020 00010 0002028
ap.51 200 0001 000 000130 00070 0002028
ap.62 700 0001 319 516686 130694 3542028
ap.7900 000500 000260 000140 0002028
ap.98 340 0004 944 9211 819 5171 575 5622028
ap.17800 000450 000250 000100 0002028
ap.212 000 000973 805497 085529 1102028
ap.22400 000281 000119 00002028
ap.23350 000100 000150 000100 0002028
ap.241 200 000550 000450 000200 0002028
ap.25160 00060 00050 00050 0002028
ap.2714 503 6003 494 9433 122 3757 883 8412028
ap.32600 000400 000130 00070 0002028
ap.345 020 0001 142 2481 187 3372 446 3202028
ap.35.21 40070070002028
ap.371 920 000957 480208 498753 2502028
ap.383 250 000249 044261 4802 689 6202028
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.362 40034 60017 80010 0002018
ap.6.11 945 600805 626668 548471 4262018
ap.6.280 00040 00030 00010 0002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 27, 34, 37 och 38 samt anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa ap. 3 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår som får ingås av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). De ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingår ska rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)112 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)29 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

En obegränsad kredit för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten. Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2578 815
2012-02-2578 815
2012-03-2578 815
2012-04-2578 815
2012-05-2578 815
2012-06-2578 815
2012-07-2577 198
2012-08-2577 198
2012-09-2577 198
2012-10-2577 198
2012-11-2577 198
2012-12-2577 200
Summa936 080
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från bestämmelserna i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på Valhallavägen (Stockholm) till hyresgäst fram till och med juli 2016.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr 2004/641).

På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Yosef Belachew
Kopia till

Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-AME
Utrikesdepartementet-ASO
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EU
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-FIM
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-IH
Utrikesdepartementet-PIK
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Finansdepartementet-BA
Finansdepartementet-IA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet-SFÖ
Utbildningsdepartementet
riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket

Senast uppdaterad: