Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2012-12-13
UF2012/72686/UD/PLAN (delvis)
UF2012/73031/UD/EC
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, ap.4 och ap.5, Barentssamarbete
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Samarbetet inom Östersjöregionen för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 5, bet. 2012/13:UU1, rskr. 2012/13:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län2 250
ap.4Barentssamarbete (ram)2 250
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län1 400
ap.5Barentssamarbete (ram)1 400

Villkor för anslag 1:11

ap.4 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för eget och andra aktörers deltagande. Av medlen avser 850 000 kronor en tillfällig förstärkning med anledning av länstyrelsens ordförandeskap i Barents Regionsråd och Regionkommitté.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2013 den 29 juli och den 25 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

ap.5 Barentssamarbete

Medlen får användas för aktiviteter i det regionala Barentssamarbetet samt för eget och andra aktörers deltagande.

Länsstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2013 den 29 juli och den 25 oktober. Prognoserna ska kommenteras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Joachim Waern
Kopia till

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet PLAN, RS, EKO
Finansdepartementet BA
Socialdepartementet SFÖ
Näringsdepartementet RT
Miljödepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret