Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
II:1

2012-12-13
SB/2012/9052/EUK
Svenska institutet för europapolitiska studier
Fleminggatan 20
112 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2013. (prop. 2012/13:1 utg.omr. 1, bet. 2012/13:KU1, rskr. 2012/13:82).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) regleras av förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier. Däri anges myndighetens ansvarsområde och uppgifter.

De medel inom anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information som ställs till Sieps förfogande utgörs av anslagsposten 1 (ap.1). För budgetåret 2013 uppgår ap.1 till 13,904 mnkr.

2

Organisationsstyrning

Överföring av uppgifter

Genom en ändring i förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier tillförs Sieps den 1 januari 2013 uppgiften att tillhandahålla utbildningar för Regeringskansliet och övriga statliga myndigheter i ämnen som rör Europeiska unionen. Den närmare omfattningen av och inriktningen på dessa utbildningar ska bestämmas i samråd med Regeringskansliet (Statsrådsberedningen).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier13 904
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)13 904
Disponeras av Ungdomsstyrelsen4 000
ap.6Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor (ram)3 600
ap.4Ungdomsperspektiv på Europavalet 2014 (ram)400
Disponeras av Universitets- och högskolerådet 1 100
ap.7Informationsinsatser avseende rekrytering till EU (ram)1 000
ap.8EU-utbildning för lärare i samhällskunskap (ram)100
Disponeras av Regeringskansliet/Statsrådsberedningen100
ap.3Till Regeringskansliets disposition (ram)100

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari 

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten används för EU-information som genomförs inom Statsrådsberedningen.

ap.4 Ungdomsperspektiv på Europavalet 2014

Medlen används för att administrera delar av ett kommissionsprogram (Förvaltningspartnerskapet) som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige.

ap.6 Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Bidrag lämnas enligt en förordning om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor.

Högst 350 000 kronor får användas för finansiering av administration samt för kostnader betingade av informations- och kommunikationsinsatser när det gäller statsbidraget.

ap.7 Informationsinsatser avseende rekrytering till EU

Medlen används för att bedriva informationsverksamhet kring de möjligheter som finns dels till praktiktjänstgöring och dels till fasta tjänster inom EU:s institutioner.

ap.8 EU-utbildning för lärare i samhällskunskap

Medlen används för att administrera delar av ett kommissionsprogram (Förvaltningspartnerskapet) för att höja samhällskunskapslärares kompetensnivå när det gäller EU.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.14173 %0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.2ram
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 338
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 159
2013-02-251 159
2013-03-251 159
2013-04-251 159
2013-05-251 159
2013-06-251 159
2013-07-251 159
2013-08-251 159
2013-09-251 159
2013-10-251 159
2013-11-251 159
2013-12-251 155
Summa13 904
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Utbildning
Utbildning001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utbildning

Avgifter som Svenska institutet för europapolitiska studier tar ut disponeras av myndigheten.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar och andra prioriterade utbildningar ska Sieps kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement bifogas.

På regeringens vägnar
Birgitta Ohlsson
Thomas Belius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kompetensrådet för utveckling i staten
Universitets- och högskolerådet
Ungdomsstyrelsen