Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:8

2012-12-13
S2012/8390/SAM (delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
58193 LINKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts (SGI) verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för SGI och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamheten

SGI ska redovisa hur myndigheten arbetar med att minska risken för att institutet konkurrerar på den geotekniska och miljögeotekniska marknaden inom ramen för sin uppdragsverksamhet. Av redovisningen ska framgå i hur många rådgivningsuppdrag som ny teknik introducerats och FoU-resultat tillämpats.

Klimatanpassning

SGI ska redovisa vilka insatser som gjorts inom ramen för anslag 1:10 Klimatanpassning, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

16 januari,
20 februari,
2 maj,
29 juli,
25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:7

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut43 025
ap.1Statens geotekniska institut (ram)43 025

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:7 Statens geotekniska institut
ap.11 2913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-253 585
2013-02-253 585
2013-03-253 585
2013-04-253 585
2013-05-253 585
2013-06-253 585
2013-07-253 585
2013-08-253 585
2013-09-253 585
2013-10-253 585
2013-11-253 585
2013-12-253 590
Summa43 025
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Avgiftsbelagd verksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-1 075-14015 63115 197434-781
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning-1 120-14616 26915 818451-815
Summa-2 195-28631 90031 015885-1 596
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mattias Janland
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket