Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:3

2012-11-29
S2012/8202/SAM (delvis)
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Boverket
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:89, prop. 2011/12:99 utg.omr. 18, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282, prop. 2012/13:2 utg.omr. 18, bet. 2012/13:FiU11, rskr. 2012/13:43).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

BKN upphör som myndighet den 30 september 2012. BKN:s hela verksamhet inordnas i Boverket den 1 oktober 2012. Ändringarna i beslutet gäller från och med den 1 oktober 2012.

1

Mål och återrapporteringskrav

Bostadsmarknad

Återrapporteringskrav

Boverket ska i årsredovisningen redovisa en lägesbeskrivning av arbetet med att förvalta Informationsportalen om boende, byggande och inomhusmiljö. Lägesbeskrivningen ska göras i samråd med Konsumentverket och efter samråd med Fastighetsmäklarnämnden.

Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev avseende uppdrag 42. Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete, och länsstyrelsernas och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning till regeringen. Länsstyrelserna ska följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämnderna råd och stöd. 

Länsstyrelserna ska lämna redovisningen av uppdrag 42 till Boverket senast den 31 januari 2013. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2013.

2. Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som Boverket särskilt erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev avseende uppdrag 43. Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen.

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket bland annat sammanställa och redovisa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelserna ska följa upp byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen och ge råd och stöd. Länsstyrelserna ska också granska kommunala planer och ta fram planeringsunderlag.

Länsstyrelserna ska lämna redovisningen av uppdrag 43 till Boverket senast den 31 januari 2013. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska utformas i dialog med Boverket.

Boverkets redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2013.

Hållbart byggande och förvaltning

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska under 2012, i samarbete med Statens jordbruksverk och Sveriges Lantbruksuniversitet samt försäkringsbolag och andra intressenter, informera lantbrukare om vilka regler som gäller vid byggande i syfte att minska framtida takras.

2. Boverket ska under 2012 genomföra en informationsinsats om vikten av glidskydd för stegar i syfte att minska antalet framtida takolyckor.

3. Boverket ska under 2012 se över byggreglerna med anledning av revisionen av standarden SS-EN 303-5.

Marknadskontroll av byggprodukter

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa antalet marknadskontrollärenden och den systematiska marknadskontroll som gjorts under året, resultatet av marknadskontrollen samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av felaktigheter.

EU-relaterade och nordiska frågor

Återrapporteringskrav

Boverket ska redovisa arbetet med och resultatet av det nordiska samarbetet kring undanröjandet av gränshinder inom byggområdet.

Energipolitiska åtgärder

Återrapporteringskrav

1. Boverket ska rapportera vilka aktiviteter som utförts under året för att främja en god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt minskad användning av el för uppvärmning av bostäder och lokaler.

2. Boverket ska redovisa väsentliga insatser vad gäller arbetet med tillämpningen av lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och övriga delar av direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Boverket ska även redovisa antalet registrerade energideklarationer. Boverket ska även fortlöpande hålla regeringen underrättad om arbetets fortskridande.

3. Boverket ska redovisa väsentliga aktiviteter som verket utfört under året för att stödja och underlätta utbyggnaden av vindkraft och för att främja användningen av solvärmeteknik. 

4. Statens energimyndighet har i regleringsbrevet för 2012 i uppdrag att förvalta och utveckla den myndighetsgemensamma webbplattformen vindlov.se, som är ett nav för all offentlig information om tillståndsfrågor för vindkraftverk. Boverket ska bistå Statens energimyndighet i detta arbete genom att inom sitt verksamhetsområde ansvara för beredning av tillståndsrelevant faktaunderlag och redaktionellt upplägg av detta på webbplatsen.

Utgiftsprognos

Boverket ska redovisa prognoser för 2012–2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

22 februari

3 maj

30 juli

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Återrapporteringskrav

Boverket ska ge en lägesrapport för pågående större interna uppdrag, utvecklingsarbeten och dylikt inom myndigheten. Rapporteringen ska innefatta både uppdrag och egeninitierade projekt. Av rapporten ska framgå beräknad kostnad och utfall, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av egen personal och/eller konsulter.

Boverket ska redovisa de totala kostnaderna och det totala antalet årsarbetskrafter för delområden i sin verksamhet. Uppgifterna ska redovisas för 2012 och av redovisningen ska för varje delområde framgå vilken verksamhet som innefattas, verksamhetens kostnader och resursåtgång i personal samt övriga resurser.

Boverket ska överta ansvaret för BKN:s tillgångar, skulder, kapital och ställning på räntekonton samt ansvarsförpliktelser den 1 oktober 2012. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde i enlighet med 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, per den 30 september 2012.

Boverket ska överta BKN:s samtliga kvarvarande ännu gällande avtal den 1 oktober 2012. Detta ska ske med beaktande av affärsmässighet och full juridisk och verksamhetsmässig kompetens.

3

Uppdrag

1. Redovisning av dåligt fungerande bostadsmarknader

Boverket ska i en särskild rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2012 redovisa konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader.

2. Bostadsbrist

Boverket ska samverka med Statens bostadskreditnämnd (BKN) i BKN:s uppdrag att utveckla en praktisk användbar definition av begreppet bostadsbrist med utgångspunkt i Boverkets och BKN:s tidigare arbete. I uppdraget ingår även att utveckla metoder för att analysera bostadsmarknadssituationen på lokal, regional och nationell nivå. Det utvecklade bostadsbristbegreppet och de framtagna metoderna ska inom ramen för uppdraget tillämpas på de tre storstadsregionerna och de där ingående kommunerna samt på ett urval av bostadsmarknadsregioner och kommuner med olika förutsättningar i andra delar av Sverige. BKN ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2012.

3. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden

Boverket får i uppdrag att redovisa de åtgärder som verket vidtagit vad gäller uppsikten över hushållningen med de mark- och vattenområden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken; vad gäller den allmänna uppsikten över hushållningen med mark- och vattenområden; i rollen att verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med att ta fram underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. miljöbalken; samt i rollen att uppträda som samrådspart inför myndigheternas uppgiftslämnande till länsstyrelserna om sådana områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Boverket ska vidare redovisa de erfarenheter som vunnits om tillämpningen av bestämmelserna om hushållningen med mark- och vattenområden till följd av verkets uppsiktsroll samt de effekter och andra konsekvenser som verkets åtgärder medfört. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2012.

4. Analys av kommunernas kompetensbehov inom plan- och byggområdet

Boverket får i uppdrag att kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för handläggning av bygglov och byggkontroll i kommunerna; sammanställa vilka utbildningsplatser som finns för att försörja behovet av kompetens inom området; samt bedöma hur framtida behov av kompetens kan mötas. Boverket ska genomföra uppdraget i samråd med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting samt andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2012.

5. Främjande av hållbar stadsutveckling

Boverket ska i en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet), senast 31 mars 2013, redovisa och kommentera det fortsatta arbetet för att främja en hållbar stadsutveckling. En utgångspunkt för arbetet är den långsiktiga plan som redovisades den 1 mars 2011 (dnr Ku/2009/1620/KV). Rapporten ska utformas i samverkan med Riksantikvarieämbetet, Formas, Arkitekturmuseet och andra berörda myndigheter.

6. Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Boverket får i uppdrag att samverka med Statens konstråd, Arkitekturmuseet och Riksantikvarieämbetet för att vidareutveckla och stärka en helhetssyn i planeringen och gestaltningen av offentliga miljöer. Genom samverkan mellan myndigheterna ska goda exempel spridas på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser eller byggnader. Statens konstråd ska redovisa och kommentera uppdragets genomförande i en särskild rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Rapporten ska utformas i samverkan med de andra myndigheterna och redovisas senast den 22 februari 2014.

7. Urbant utvecklingsarbete

Boverket ska bygga upp och sprida kunskap som kan bidra till positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap genom att knyta forskning närmare de kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet; medverka till att relevant kunskapsutbyte mellan kommuner och andra relevanta aktörer kommer till stånd; samordna sig med andra myndigheter som har uppdrag inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet; samt sammanställa och analysera den kunskap som inhämtats och redovisa slutsatser av det arbete som utförts i en kunskapsöversikt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2013.

8. EU:s territoriella samarbetsprogram

Boverket ska senast den 27 april 2012, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram.

9. Förberedelse av inordnande av BKN i Boverket

Regeringen uppdrar åt Boverket att förbereda de åtgärder som behövs för att inordna verksamheten vid BKN i Boverket den 1 oktober 2012. Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket beakta 6 b § i lagen (1982:80) om anställningsskydd och i arbetet ha en fortlöpande dialog med BKN. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut om Vårändringsbudget för 2012, i nödvändiga delar.

10. Inordnande av BKN i Boverket

Regeringen uppdrar åt Boverket att genomföra de åtgärder som behövs för att inordna verksamheten vid BKN i Boverket den 1 oktober 2012. Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd och i arbetet ha en fortlöpande dialog med BKN.

11. Bistå med underlag till BKN:s årsredovisning

Boverket ska bistå den som på regeringens uppdrag ska ansvara för att lämna BKN:s årsredovisning för 2012, med erforderliga underlag.

12. Överta BKN:s pågående uppdrag

Boverket ska den 1 oktober 2012 överta samtliga pågående uppdrag som genom regeringsbeslut getts till BKN.

13. Ansvara för avvecklingen av BKN

Boverket ska i nedan angivna delar ansvara för avvecklingen av BKN. Boverket ska

- ansvara för avvecklingen av lokaler och utrustning som inte förs över till Boverket,

- vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. verkställa slutlig arkivläggning och avsluta återstående kontrakt eller andra åtaganden, samt

- rådgöra med expertis inom området, t.ex. Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet.

Kostnaderna för avvecklingen ska särredovisas i årsredovisningen. Boverket har i uppdrag att slutligt avsluta BKN.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:1

Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Boverket3 717
ap.2BKN: Förvaltn kostn - del till Boverket (ram)3 717

Villkor för anslag 1:1

ap.2 BKN: Förvaltn kostn - del till Boverket

Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga till de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket99 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag - del till Boverket (ram)99 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag - del till Boverket

Anslagsposten får användas för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 500
ap.1Stöd ordna bostad - del till Boverket (ram)43 500

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad - del till Boverket

Anslagsposten avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

1:10

Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (Ramanslag)

Disponeras av Boverket3 000
ap.1Stöd gällande utveckling i strandnära lägen (ram)3 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner, länsstyrelser och samordningsförbund för planeringsinsatser som syftar till att kartlägga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i enlighet med bestämmelserna i förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

2:1

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket167 064
ap.1Förvaltningskostnader (ram)162 064
ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen (ram)0
ap.7Marknadskontroll (ram)5 000
Disponeras av Kammarkollegiet20 000
ap.8Boverket: Förva - del till Kammarkollegiet (ram)20 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet12 182
ap.2Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)2 182
ap.4Till kompetenssatsning (ram)10 000

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Standardiseringsarbete
I anslagsposten ingår 250 000 kronor avsett för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket ska använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

2. Informationsportalen 
1 030 000 kronor disponeras för arbetet med att förvalta Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö.

3. Kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m.
Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Statens bostadskreditnämnd.

ap.2 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet för åtgärder att främja internationellt arbete, övrigt nationellt arbete samt för att främja kompetensutveckling inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet.

ap.4 Till kompetenssatsning

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet för åtgärder gällande kompetensinsatser och informationsinsatser gällande en ny plan- och bygglagstiftning.

ap.8 Boverket: Förva - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

2:2

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 802
ap.1Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder (ram)32 802

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

Anslaget får disponeras av Boverket för bidrag till åtgärder mot radon i småhus enligt förordningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidraget får vidare användas för informationsinsatser om radon i egnahem om högst 200 000 kronor under 2012.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ap.205310
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.10Inget0
2:1 Boverket
ap.14 8623 %0
ap.2653 %0
ap.43003 %0
ap.60Inget0
ap.71503 %0
ap.8690Inget0
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.1984Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
1:1 ap.11:1 ap.2100 %
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
1:2 ap.41:2 ap.1100 %
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
1:3 ap.21:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Boverket
ap.5ram
31:11 (2006) Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder
ap.1 (2006)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.170 00010 00010 00050 0002020
1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.14 0002 00002 0002017
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.115 00011 5003 50002014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamen för anslag 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag avser ekonomiska åtaganden som har reglerats i avtal för omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Boverket tar den 1 oktober 2012 över bemyndiganderamen för anslag 1:2, inklusive tidigare ingångna avtal.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

1. Boverket har från den 1 oktober 2012 rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

2. Boverket ska informera Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme under punkt 1 utnyttjas.

Garantier 

Boverket får under 2012 ställa ut kreditgarantier enligt förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor.

Boverket får under 2012 ställa ut kreditgarantier enligt förordning (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad intill ett belopp av 5 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2012-01-2513 922
2012-02-2513 922
2012-03-2513 922
2012-04-2513 922
2012-05-2513 922
2012-06-2513 922
2012-07-2513 922
2012-08-2513 922
2012-09-2513 922
2012-10-2515 161
2012-11-2515 161
2012-12-2515 161
Summa170 781
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2BKN: Förvaltn kostn - del till Boverket
2:1 ap.1Förvaltningskostnader
2:1 ap.6Till samverkan inom Bygga-bo-dialogen
2:1 ap.7Marknadskontroll

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet
Förvärvsgarantier-2 010-1501150-149-2 309
Avlösen av kommunal borgen155 0001 5002 0005 000-3 000153 500
Lån till kooperativa hyresrättsföreningar000000
Vissa kommunala åtaganden för boendet000000
Kreditgarantier för ny- och ombyggnad2 065 52045 00045 00081 000-36 0002 074 520
Summa2 218 51046 35047 00186 150-39 1492 225 711
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

BKN har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 övergår detta bemyndigande till Boverket. I förordning (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet