Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 15

2012-12-20
A2012/4166/IU
A2012/4268/ADM (delvis)
Centrala studiestödsnämnden
85182 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:5 Hemutrustningslån
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Hemutrustningslån för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:5

Hemutrustningslån (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden216 582
ap.1Hemutrustningslån (ram)216 582

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Hemutrustningslån

Anslaget får belastas med utgifter för lån lämnade enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Amorteringar ska redovisas mot inkomsttitel 4526 Återbetalning av övriga lån och räntor redovisas mot inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:5 Hemutrustningslån
ap.16 497Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Hemutrustningslån
ap.2ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Lena Ljungberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevision
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Utbildningsdepartementet/SF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning//RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Migrationsverket
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen