Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 14

2012-12-20
A2012/4165/IU
A2012/4268/ADM (delvis)
Migrationsverket
60170 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket5 877 039
ap.1Extra ersättning för mottagna 2010 (ram)5 000
ap.2Ny schablonersättning (ram)1 705 012
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)145 653
ap.10Grundersättning (ram)122 375
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)204 466
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)3 346 200
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)60 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)273 333
ap.6Hyreskostnader (ram)15 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län40 000
ap.4Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)40 000
Disponeras av regeringen10 000
ap.7Prestationsersättning för avtal om mottagande (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Extra ersättning för mottagna 2010

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden.

ap.2 Ny schablonersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 11 - 14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 10 - 13 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Utöver anslagna medel ska i juni respektive december 2013, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2013 multipliceras med 199 800 kronor.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 15 - 17 §§ i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.4 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 32 a § i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.7 Prestationsersättning för avtal om mottagande

Posten avser prestationsbaserad ersättning till kommuner som sluter avtal om flyktingmottagande. Formerna för ersättningen kommer att beslutas senare.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 17 - 19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19 - 23 §§ i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i 21 och 22 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 - 31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt bestämmelser i 32 och 36 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i 20a - 20d och 34 - 36 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och i 24 - 27 och 33 - 35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.10Inget0
ap.2177 000Inget0
ap.315 000Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.100Inget0
ap.1221 000Inget0
ap.13346 000Inget0
ap.140Inget0
ap.1528 704Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.5ram
ap.11ram
ap.16ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Lena Ljungberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevision
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KSÄKE
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting