Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2012-12-20
N2012/6241/KLS (slutligt)
N2012/6073/ENT
N2012/302/ENT m.fl.
Se bilaga 1
Bolagsverket
Stuvarvägen 21
85181 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1, rskr. 2012/13:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Bolagsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registreringsärenden samt arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service.

Bolagsverket ska på sin webbplats lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service samt i ett särskilt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som gäller för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Bolagsverket ska även på sin webbplats i en särskild avgiftslista tydligt ange de avgifter som myndigheten tar ut i sin verksamhet.

Prognos anslag

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket  

den 16 januari,

den 20 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, samt 

den 25 oktober.

Intäkter och kostnader

Bolagsverket ska i årsredovisningen och budgetunderlaget som lämnas till regeringen ange hur myndighetens intäkter och kostnader fördelar sig på offentligrättslig verksamhet respektive uppdragsverksamhet.

It för en grönare förvaltning

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten har följt de rekommendationer som regeringen har angett för att uppnå de mål som har beslutats i It för en grönare förvaltning  agenda för it för miljön 20102015 (N2010/3482/ITP [delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Regeringen har uppdragit åt Bolagsverket att vara utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom utvecklingsområdet Företag och företagande (N2011/1368/ITP). Uppdraget ska redovisas den 1 februari varje år.

Regeringen har uppdragit åt Bolagsverket att inom sitt verksamhetsområde genomföra en kartläggning av näringsidkares uppgiftslämnande samt att koordinera och leda arbetet med att kartlägga näringsidkares uppgiftslämnande till statliga myndigheter (N2011/5884/ENT och N2012/311/ENT [delvis]. Uppdraget ska delredovisas i form av en lägesrapport den 1 mars 2013 och slutredovisas den 29 november 2013.

Regeringen har uppdragit åt Bolagsverket att, i samarbete med Tillväxtverket och Skatteverket, vidareutveckla den myndighetsgemensamma företagarportalen verksamt.se (N2011/1860/ENT). Delrapporteringar ska lämnas senast den 1 april 2013 respektive 2014. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:12

Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket11 515
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)11 515

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för att finansiera ersättning till likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
ap.1576Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet77 490-28 000401 500437 500-36 00013 490
Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar0029 00029 00000
Summa77 490-28 000430 500466 500-36 00013 490
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Företagsregistreringar, företagsinteckningar samt kungörelser

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig. 

Uppdragsverksamhet

Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

Administrativa kostnader för förseningsavgifter årsredovisningar

Förseningsavgifter som härrör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket dels för att finansiera utgifter för administrationen av dessa avgifter, dels för att finansiera utgifter för den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900110 000110 00000
Stämpelskatt934100200 000200 00000
Summa00310 000310 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341: Stämpelskatt.

På regeringens vägnar
Annie Lööf
Mattias Moberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SFÖ
Justitiedepartementet/L1 och L6
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/MK, ITP och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Tillväxtverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 9, 2012-12-20

Diarienummerförteckning

N2012/6241/KLS (slutligt)
N2012/6073/ENT
N2012/302/ENT
N2012/976/ENT
N2012/1003/ENT
N2012/1195/ENT