Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2012-12-13
U2012/7092/UC
U2012/6997/SAM (delvis)
U2012/1364/UC m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:2 (2011)
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen och anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 546 705
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 385 752
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)398
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)160 555

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Kammarkollegiet ska kvartalsvis i förskott utbetala 3 385 752 000 kronor till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare beslutar Folkbildningsrådet om medel för utvecklings- och försöksverksamhet inom folkhögskolor och studieförbund.

Av medlen ska 60 000 000 kronor användas för utökning av folkhögskolans allmänna kurs med 1 000 årsplatser i syfte att de ungdomar som gått folkhögskolans studiemotiverande kurser för arbetslösa ungdomar ska kunna erbjudas möjlighet till fortsatt utbildning på folkhögskolans allmänna kurs.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Kammarkolleigiet ska efter rekvisition utbetala 398 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Kammarkollegiet ska i tolvtedelar i förskott utbetala 160 555 000 kronor till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

14:2

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan16 795
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)16 795

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Av medlen ska högst 4 105 000 kronor, användas för statsbidrag för rättstolkningskurser och statsbidrag för auktoriserade tolkar och preparandkurser inför auktorisationsprov. Av dessa medel får högst 300 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder. 

Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter om högst 1 300 000 kronor för myndighetens förvaltningskostnader, utvecklingsinsatser och rekryteringsfrämjande insatser.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Budgetår 2011

14:2

Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet0
ap.3Bidrag till Stockholms universitet för förvaltningskostnader vid Tolk- och översättarinstitutet (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.20Inget0
14:2 (2011) Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning
ap.3 (2011)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.2ram
14:2 (2011) Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning
ap.2 (2011)ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gudrun Dahlberg
Likalydande till

Myndigheten för yrkeshögskolan
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, GV
Arbetsmarknadsdepartementet, IU
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Folkbildningsförbundet
Folkbildningsrådet
Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:9, 2012-12-13

Diarienummerförteckning

U2012/7092/UC
U2012/6997/SAM (delvis)
U2012/1364/UC
U2012/1367/UC