Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 13

2012-12-20
A2012/4164/IU
A2012/4268/ADM (delvis)
Statens skolverk
Alströmergatan 12
10620 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk100 000
ap.7Sfi-bonus (ram)100 000
Disponeras av Ungdomsstyrelsen18 905
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Kammarkollegiet500
ap.1Utökat tolkregister (ram)500
Disponeras av Boverket102 500
ap.3Urbant utvecklingsarbete (ram)2 500
ap.6Urbant prestationsbidrag (ram)100 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län11 000
ap.8Flyktingguider och familjekontakter (ram)11 000
Disponeras av regeringen6 000
ap.5Validering (ram)6 000
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet4 000
ap.2Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Utökat tolkregister

Anslagsposten får användas för kostnader för upprättande och drift av ett utökat tolkregister enligt regeringens beslut den 16 december 2010 (IJ2010/2215/IU).

ap.2 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Anslagsposten får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå.

ap.3 Urbant utvecklingsarbete

Anslagsposten får användas för utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning om urbant utvecklingsarbete.

Av anslagna medel får högst 500 000 kronor användas för Boverkets administrativa kostnader för verksamheten.

ap.5 Validering

Anslagsposten får användas till insatser som syftar till att möjliggöra tidig validering av nyanländas kompetens samt till kartläggning av valideringens omfattning.

ap.6 Urbant prestationsbidrag

Boverket får använda 100 000 000 kronor till prestationsbaserade bidrag till kommuner som har stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet enligt regeringsbeslut den 12 januari 2012 (A2012/174/IU). Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Sfi-bonus

Anslagsposten får användas för ersättningar enligt förordningen (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare och enligt förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare.

Av anslagna medel får högst 600 000 kronor användas för Statens skolverks administrativa kostnader för sfi-bonus.

ap.8 Flyktingguider och familjekontakter

Anslagsposten disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län och avser medel för flyktingguider och familjekontakter. Medlen får användas när förordningsändringen som avser detta är beslutad.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.4ram
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Lena Ljungberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevision
Socialdepartementet/PBB
Socialdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KSÄKE
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UC
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Boverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Ungdomsstyrelsen
Ekonomistyrningsverket