Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2012-12-18
U2012/6996/SAM(delvis)
U2012/7216/GV
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:13
Riksdagen har beslutat om anslag 1:13 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:13

Utveckling av vuxenutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån145
ap.2OECD-programmet PIAAC (ram)145
Disponeras av Kammarkollegiet8 873
ap.3Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)8 873

Villkor för anslag 1:13

ap.2 OECD-programmet PIAAC

Anslagsposten får användas för utgifter när det gäller OECD- programmet PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

ap.3 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet

Anslagsposten får belastas med utgifter för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:13 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
ap.24Allt0
ap.32663 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Karin Edholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets försvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbilningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet