Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2012-12-06
N2012/6135/TE
Statens järnvägar
Box 1153
111 81 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Statens järnvägars verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens järnvägar.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska informeras då ändringar sker i Statens järnvägars finanspolicy.

Avveckling av myndigheten

Statens järnvägar ska förbereda och genomföra överföring av kvarvarande verksamheter och uppgifter till de myndigheter som anges i tabellen nedan. Överföringen ska genomföras vid årsskiftet 2012/2013 då myndigheten avvecklas. Vid genomförande av uppdraget ska 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas.

 

UppgiftMottagande myndighetÖvertagandedatum

Fordonsförvaltning, Miljöfrågor och Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik, m.m.

Trafikverket2013-01-01

Utfästelser för tjänstepensioner m.m.

Statens tjänstepensionsverk2012-12-01
Obligationer och finansiella instrumentRiksgäldskontoret2013-01-01
Bolagiseringsavtal

Regeringskansliet/Näringsdepartementet, Aktier i EUROFIMA

2013-01-01

 

Statens järnvägar ansvarar för sina tillgångar och skulder t.o.m. 31 december 2012.

Verksamhet och därtill hörande tillgångar och skulder övertas av respektive myndighet enligt tabellen ovan. Resterande tillgångar och skulder, liksom bankkonton och övriga ekonomiska befogenheter övertas av Trafikverket inom ramen för dess avvecklingsuppdrag.

Statens järnvägar ska senast den 15 december 2012 till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) lämna en reviderad redovisning per 31 december 2012 av den ekonomiska ställningen respektive tillgångar och skulder samt lämna förslag till hur tillgångar, skulder och kapital bör hanteras.

Styrelsen har efter tidpunkten för entledigande ett fortsatt ansvar för att lämna en årsredovisning för 2012. Ansvaret omfattar även hanteringen av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen.

Myndighetens intäkter får användas för finansiering av merkostnader på grund av arbete med att förbereda överföring av verksamhet och uppgifter för avveckling. Dessa kostnader ska särredovisas i årsredovisningen för 2012.

Utgifter för särskilda åtgärder eller ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras av myndigheten.

Vid beslut som får stora ekonomiska konsekvenser ska myndigheten i relevanta delar samråda med mottagande myndighet.

3

Uppdrag

Förberedelser för avveckling av myndigheten

Statens järnvägar ska överföra samtliga aktier i European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock (EUROFIMA) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Överföringen kan verkställas först när EUROFIMA har lämnat godkännande för överföringen av aktierna. Statens järnvägar ska verka för att erforderligt godkännande från EUROFIMA erhålls. 

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)5 000 000
- varav ÖVRIGT5 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

1. Statens järnvägar får ikläda sig långfristiga skulder, inbegripet Statens järnvägars finansiella leasingåtaganden, övriga lån och lån i Riksgäldskontoret om 3 800 000 kronor, inom en total låneram av 5 000 000 kronor.

2. Statens järnvägars likvida medel ska placeras enligt gällande finanspolicy.

3. Statens järnvägar ska förvalta de med SJ AB tecknade underuthyrningsavtalen avseende leasingkontrakt. 

 4. Statens järnvägar ska redovisa en riskreserv som motsvarar summan av de riskavspeglande avgifter Statens järnvägar efter Riksgäldskontorets beslut tagit ut med avdrag för den del som nyttjats. Riskreserven får utnyttjas till att täcka förluster kopplade till leasingverksamheten. Statens järnvägar disponerar medlen på kontot som inrättats i Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut från den 14 december 2006 (Fi2006/7122).

 5. Statens järnvägar ska i samråd med Riksgäldskontoret göra en bedömning av de risker som finns för eventuella kreditförluster i Statens järnvägars obligationsportfölj. Statens järnvägar ska redovisa en reserv uppgående till det av Riksgäldskontoret beräknade väntevärdet av risken i obligationsportföljen. Statens järnvägar ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa risken i obligationsportföljen samt affärsverkets förmåga att på kort sikt bära eventuella kreditförluster med eget kapital.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2010+/- 2011Int. 2012Kost. 2012+/- 2012Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet
Statens järnvägar totalt279 6009 50071 10065 9005 200294 300
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Statens järnvägars ekonomiska mål är:

- Den verksamhet som tillhandahåller järnvägsfordon för den av staten upphandlade trafiken ska över en konjunkturcykel visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som minst motsvarar räntan på femåriga statsobligationer plus en procentenhet.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Justitiedepartementet
Socialdepartementet/ESA
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Ekonomistyrningsverket
Trafikverket
Green Cargo AB
Jernhusen AB
SJ AB