Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2012-12-20
S2012/9065/SAM(delvis)
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Förvaltningspolitisk utveckling

Statskontoret ska redovisa inriktning och prioriteringar för myndighetens arbete under 2013–2014 med följande uppgifter enligt förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret:

- att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling, samt

- att bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen.

I uppdraget ingår också att Statskontoret ska identifiera strategiska förvaltningspolitiska utvecklingsbehov inom de närmsta fem åren. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 juni 2013.

Strategisk kompetensförsörjning

Statskontoret ska genomföra en analys av hur myndigheterna arbetar för att bidra till att staten är en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Statskontoret ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 augusti 2013.

Myndigheternas sjukfrånvaro

Statskontoret ska senast den 14 maj 2013 sammanställa och till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Prognoser

Statskontoret ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 20 februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret77 930
ap.3Statskontoret (ram)77 930

Villkor för anslag 1:1

ap.3 Statskontoret

I anslagsposten ingår 1 500 000 kronor för att finansiera kostnader vid ett eventuellt inrättande av ett nytt myndighetsregister. Dessa medel får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 3383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-256 494
2013-02-256 494
2013-03-256 494
2013-04-256 494
2013-05-256 494
2013-06-256 494
2013-07-256 494
2013-08-256 494
2013-09-256 494
2013-10-256 494
2013-11-256 494
2013-12-256 496
Summa77 930
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Anna Kessling
Kopia till

Justitiedepartementet/SI
Utrikesdepartementet/USTYR
Försvarsdepartementet/ESIS
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KE
Finansdepartementet/SSA
Utbildningsdepartementet/SAM
Landsbygdsdepartementet/EV
Miljödepartementet/S
Kulturdepartementet/SAM
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen