Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
19

2012-12-13
Ku2012/1898/RFS (delvis)
Statens medieråd
Box 27204
102 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens medieråd
Riksdagen har beslutat om Statens medieråds verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Statens medieråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Statens medieråd definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2013–2017

Statens medieråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 20 februari 
  • 2 maj
  • 25 oktober 

Redovisning av kostnader för fastställande av åldersgränser

Statens medieråd ska särskilt redovisa kostnaderna för fastställande av åldersgränser för framställning i film som ska visas offentligt.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Statens medieråd ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för 2013.

3

Uppdrag

Studie om hur antidemokratiska budskap förmedlas genom internet

I september 2011 gav regeringen i uppdrag till Statens medieråd att genomföra en studie om hur antidemokratiska budskap förmedlas genom internet och hur unga kan stärkas mot sådana budskap (Ju2011/6776/D). Studien ska beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och sociala medier som riktas till unga, framför allt sådana budskap som uppmanar till våld för en politisk eller ideologisk sak, och hur internet används av organisationer, rörelser och nätverk i syfte att påverka och sprida ett antidemokratisk budskap. Studien ska redovisas senast den 1 juni 2013 och ska utgöra ett underlag för ett arbete med att stärka ungdomar som medvetna medieanvändare i syfte att stärka unga mot antidemokratiska och våldsbejakande budskap som förmedlas genom internet.

För fortsatt arbete med studien under 2013 får Statens medieråd använda högst 200 000 kronor för innevarande år från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 19 Handlingsplan – del till Statens medieråd.

Kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv

I oktober 2012 gav regeringen i uppdrag till Statens medieråd att genomföra en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv (Ku2012/1512/MFI). Syftet är att fylla en kunskapslucka i den befintliga forskningen på området och därigenom bidra till ökad kunskap om pojkars och flickors villkor på nätet. Detta kan möjliggöra framtagande av bättre metoder och verktyg för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.

För fortsatt arbete med studien under 2013 får Statens medieråd rekvirera högst 500 000 kronor senast den 30 november 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medel för 2013 som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 december 2013.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:4

Statens medieråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens medieråd16 680
ap.1Statens medieråd (ram)16 680

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
11:4 Statens medieråd
ap.15003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
11:1 (2010) Statens biografbyrå
ap.2 (2010)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens medieråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-251 390
2013-02-251 390
2013-03-251 390
2013-04-251 390
2013-05-251 390
2013-06-251 390
2013-07-251 390
2013-08-251 390
2013-09-251 390
2013-10-251 390
2013-11-251 390
2013-12-251 390
Summa16 680
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens medieråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:4 ap.1Statens medieråd

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Offenligrättslig verksamhet
Fastställande av åldersgränser för framställning i film2522007 0005 0002 0002 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fastställande av åldersgränser för framställning i film

- Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av åldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas storlek framgår av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av Statens medieråd.

- Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot inkomsttitel 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens medieråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Anna-Karin Adolfsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd