Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2012-12-20
M2012/3408/S
(delvis)
Boverket
Box 534
37123 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:15
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 20, bet. 2012/13:MJU1, rskr. 2012/13:120) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:15

Hållbara städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket15 500
ap.1Hållbara städer - del till Boverket (ram)15 500
Disponeras av regeringen0
ap.2Hållbara städer - del till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet0
ap.3Hållbara städer - del till Regeringskansliets, Miljödepartementets disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Hållbara städer - del till Boverket

Anslagsposten disponeras av Boverket för utbetalning av bidrag till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer samt för uppgifter enligt nedan.

Av medlen får

- högst 500 000 kronor användas i Boverket för administration och eget arbete med anknytning till medlen, inklusive dokumentation, fortsatt drift av hemsida m.m. som tas över från Delegationen för hållbara städer,

- högst 1 500 000 kronor användas för att följa, dokumentera och stödja projekt som fått statligt stöd, erbjuda projekten möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och sprida erfarenheter, samt

- högst 500 000 kronor användas för utvärdering av stödet.

Utvärderingen ska genomföras av en extern utvärderare och inriktas på stödets direkta samt långsiktiga och dynamiska effekter på kommuners och andra aktörers arbete med klimat och hållbar stadsutveckling, inklusive miljö, sociala och ekonomiska aspekter samt stödets kostnadseffektivitet. Utvärderingen ska redovisas för regeringen (Miljödepartementet och Socialdepartementet) senast den 30 juni 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:15 Hållbara städer
ap.10Allt0
ap.20Inget0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Hållbara städer
ap.1125 0009 00096 0005 0002017
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Ek
Ola Göransson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen, Regeringskansliets internrevision
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet
Kulturdepartementet
Utbildningsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket