Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2012-12-13
UF2012/71891/UD/USTYR
(delvis)
UF2012/73036/UD/USTYR
Vetenskapsrådet
Box 1035
10138 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 7, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet170 000
ap.40Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet (ram)170 000

Villkor för anslag 1:1

ap.40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet ska ansvara för utlysning, beredning och bedömning av forskningsansökningar inom svensk forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer (u-forsk) och för stöd till samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i dessa kategorier av länder (Swedish Research Links) samt redovisa forskningens resultat. Vetenskapsrådet ska inrätta en kommitté för utvecklingsforskning. Denna ska bedöma vetenskaplig kvalitet och relevans i enlighet med övergripande mål för Sveriges utvecklingssamarbete. Nuvarande proportion mellan programmens omfattning bör bibehållas.

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel.

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Vetenskapsrådet ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.400Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.40280 000142 66791 66745 6662016
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Eva Tobisson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utbildningsdepartementet, F
Utrikesdepartementet, RS, EKO
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret