Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2012-12-13
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 FALUN
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Länsstyrelsen i Dalarnas län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Dalarnas läns verksamhet för budgetåret 2013 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Länsstyrelsen i Dalarnas län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 500
Belopp angivna i tkr