Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2012-11-29
M2012/3186/Kl
Statens energimyndighet
Box 310
63104 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 1:13
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 20, bet. 2011/12:MJU1, rskr. 2011/12:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet67 500
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)66 000
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)1 500
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet2 500
ap.2del till Regeringskansliet (ram)2 500

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

Myndigheten ska medverka i och ingå avtal om att förvärva utsläppsenheter från projekt som genomförs inom ramen för de projektbaserade mekanismerna under Kyotoprotokollet, JI, CDM samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer, som ett led i utvecklandet av mekanismer för internationell utsläppshandel och i syfte att bidra till att uppnå Sveriges åtagande inom ramen för klimatkonventionen efter år 2012 samt det nationella delmålet för år 2020. Avtal om förvärv av utsläppsenheter kan ingås direkt i egen regi, i samarbete med andra intressenter samt genom deltagande i fonder.

Myndigheten ska verka för att befintliga mekanismers funktion förbättras och kan bidra till utvecklingen av nya mekanismer inom ramen för klimatkonventionen.

Myndigheten ska till den 15 april 2012 redovisa ett förslag till utvecklad återrapportering särskilt med avseende på måluppfyllnad och transparens.

Myndigheten får ingå överenskommelse om administration av finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut. Myndigheten ska fördela sina insatser jämnt på multilaterala och bilaterala insatser. Myndigheten ska särskilt beakta insatsernas additionalitet, kostnadseffektivitet och bidrag till hållbar utveckling. När det gäller multilaterala insatser ska myndigheten inrikta sig på sådana initiativ i vilka myndigheten ges ett avgörande inflytande beträffande deltagande i enskilda projekt. Myndigheten bör eftersträva en god regional spridning av projekten och en ökad andel projekt i de minst utvecklade länderna.

Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till insatser för att förvärva utsläppsenheter. Högst 1 500 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Partnership for market readiness samt Prototype Carbon Fund vid Världsbanken resp. Multilateral Carbon Credit Fund vid Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). Högst 4 000 000 kronor får användas för kompletterande insatser som syftar till att utveckla marknaden för CDM samt liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer och för insatser som underlättar för svenska företag som önskar engagera sig i dessa mekanismer. Högst 1 000 000 kronor får användas som stöd till CDM-styrelsen (CDM Executive Board) och Övervakningskommittén för gemensamt genomförande (JI Supervisory Committee) inklusive paneler och kommittéer under dessa.

ap.2 del till Regeringskansliet

Disponeras av RK för utveckling av mekanismer och utsläppshandel bl.a. genom deltagande i pilotprojekt.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslaget får användas för utveckling av system för handel med utsläppsrätter samt till att finansiera övervakning i anknytning till internationell utsläppshandel. Anslaget får även användas till att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2012Indrag av anslagsbelopp
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.11 980Inget5 000
ap.275Inget0
ap.345Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2012201320142015 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.11 150 00066 00076 000914 0002021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Patrik Brodd
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet, Enheten för multilateralt samarbete
Näringsdepartementet, Energienheten
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket